دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۶-۲ محدوده کاربرد

 ضوابط این فصل به مسایل اجرایی و مصالح ساختمان های بنایی غیر مسلح محدود می شود و برای ساختمان هایی در نظر گرفته شده است که در نواحی با خطر نسبی کم می توانند ساخته شوند.

 احداث این ساختمان ها با حداکثر یک طبقه بالای زمین، یا دو طبقه با در نظر گرفتن زیرزمین مجاز است. حداکثر ارتفاع طبقات به 8 برابر ضخامت دیوار باربر یا 3.5 متر هر کدام که کوچکتر باشد، محدود می گردد.