دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۷-۵-۶ مهاربندی

۷-۵-۶-۱ کلیات

مهاربندی ها به عناصر سازه ای اطلاق می شوند که برای نگهداری سازه های نگهبان و انتقال نیروی کششی از آنها به یک تشکیلات باربر خاکی یا سنگی مورد استفاده قرار می گیرند.

مهاربندی ها شامل انواع زیر می باشند:

الف- سیستم های متشکل از یک سر مهاری، یک طول آزاد مهاری و یک طول ثابت مهاری که با عمل تزریق در زمین تثبیت می شوند.

در این مهارها می توان از رزین، سیمان و یا بتن جهت تزریق استفاده شود. در صورتی که از مهارهای رزین دار استفاده شود می توان ۲ ساعت پس از اجرا، آزمایش های مربوطه را انجام داد. همچنین تزریق بتن باید در مهارهای با قطر زیاد (بیشتر از ۲۵ سانتیمتر) انجام شود.

ب- سیستم های متشکل از یک سر مهاری، یک طول ثابت مهاری ولی طول آزاد مهاری ندارد. این سیستم به نام میخ مهاری معروف هستند.

پ- سیستم های متشکل از یک سر مهاری، یک طول آزاد مهاری و یک مهار بتنی یا فلزی در انتهای مهار.

ت- سیستم های متشکل از یک مهار پیچ و یک کلاهک مهاربندی.

از مهاربندی ها می توان به عنوان عناصر موقتی یا دایمی سازه نگهبان استفاده کرد. مهاربندی هایی که بیشتر از دو سال مورد استفاده قرار می گیرند باید به عنوان مهاربندی های دایمی طراحی شوند.

۷-۵-۶-۲: طراحی مهارها

۷-۵-۶-۲-۱ : برای طراحی مهارها در حالات حدی نهایی ساز و کار گسیختگی باید تحلیل و بررسی شود:

الف- شکست سازه ای مهار یا سر مهارها

ب- اعوجاج یا خوردگی سر مهار

پ- در مهارهای تزریق شده، گسیختگی در ناحیه بین خاک و مصالح تزریق شده

ت- در مهارهای تزریق شده، گسیختگی در ناحیه بین میله مهار و مصالح تزریق شده دور آن

ث- در مهارهایی که با سیستم بار مرده کار می کنند، گسیختگی به جهت عدم مقاومت کافی بار مرده

ج- از دست دادن باربری مهار به جهت تغییرشکل زیاد، چرخش سر مهار و یا خزش

۷-۵-۶-۲-۲ : مشخصات کابل های پیش تنیدگی و میلگردهایی که برای مهاربندی به کار گرفته می شوند، باید بر اساس آیین نامه های سازه ای مربوطه تعیین شوند. طول آزاد مهاربندی ها نباید کمتر از ۵ متر انتخاب گردد.

۷-۵-۶-۲-۳ : در مهاربندی هایی که تمام یا قسمتی از آنها در خارج از زمین ساختگاه قرار می گیرند باید به احتمال قطع آنها در طول عمر سازه نگهبان توجه ویژه داشت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از آن را پیش بینی کرد.

۷-۵-۶-۲-۴ : برای جلوگیری از خوردگی قسمت آزاد سر مهاربندی ها باید تزریق شده و با لاستیک های گریس دار و پوشش مناسب حفظ گردد.

۷-۵-۶-۲-۵ : طراحی اولیه مهارها باید بر اساس روش های تئوری انجام شود و طراحی نهایی بر اساس آزمایش های حین نصب صورت پذیرد.

۷-۵-۶-۳ : آزمایش مهارها

پس از نصب مهارها باید از رسیدن میزان باربری آنها به حد مورد نظر اطمینان حاصل شود. برخی از مهارها به میزان باربری مورد نظر میرسند اما پس از مدتی باربری خود را از دست می دهند. لذا برای کنترل کارایی مهارها باید آزمایش های عملکرد، باربری و خزش بر روی آنها انجام شود.

۷-۵-۶-۳-۱ : آزمایش باربری و خزش

در پروژه باید مطابق با جدول زیر آزمایش باربری مهارها انجام شود:

جدول ۷-۵-۸ آزمایش باربری مهارها

حالت

شرایط کارگاه و خاک

بار آزمایش

حداقل تعداد آزمایش ها

1

تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود داشته باشد

%150 بار طراحی

%5 از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند.

2

تجربه در آن خاک و مهار وجود داشته باشد اما نه در نزدیکی کارگاه مورد نظر

%150 بار طراحی

%5 از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند. همچنین 2 الی 3 مهار تا%200 بار طراحی آزمایش شود.

3

تجربه در آن خاک و مهار وجود نداشته باشد

%150 بار طراحی

%10 از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند. همچنین 2 الی3 مهار تا %250 بار طراحی آزمایش شود.

انتهای کلیه آزمایش های فوق آزمایش خزش انجام گیرد.

اگر در آزمایش های فوق مهاری زیر %200 بار طراحی گسیخته شود باید طراحی مجدداً انجام شود.

در صورتی که مهارها به صورت موقت استفاده شوند می توان به جای %150 در بار %125 بار طراحی آزمایش ها انجام شود.

آزمون های فوق باید با بارگذاری- باربرداری جهت تعیین عملکرد مهارها انجام شود. هر پله بارگذاری و باربرداری حداقل %25 بار طراحی باشد.

در پروژه باید مطابق با جدول زیر آزمایش خزش انجام شود:

جدول ۷-۵-۹ آزمایش خزش مهارها

خاک

مقدار بار

مدت نگهداری بار حداکثر در آزمایش خزش

نرخ قابل قبول

ماسه

%150 بار طراحی

1 الی 2 ساعت

در نمودار تغییر مکان-لگاریتم

زمان باید شیب در بازه های دقیقه کمتر از 2 میلیمتر باشد.20

رس

%150 بار طراحی

24 ساعت

در صورتی که مهارها به صورت موقت استفاده شوند می توان به جای %150 در بار %125 بار طراحی آزمایش ها انجام شود.