دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۸ آزمایش های بارگذاری شمع

آزمایش بارگذاری شمع باید تا سطح باری ادامه یابد و تحت شرایطی انجام شود که بتوان ظرفیت باربری، رابطه نیرو – تغییر شکل و ضریب سختی شمع را بر اساس نتایج آن استخراج کرد. همچنین بتوان کیفیت شمع های اجرا شده و امکانات اجرای شمع را کنترل و ارزیابی نمود. آزمایش های بارگذاری شمع ها در وضعیت های زیر باید انجام شوند:

الف- در مواردی که از نوع شمع یا روش نصبی استفاده می شود و نتایج مطالعات یا تجربه فعلی بر روی آنها در خاک مشابه و یا شرایط بارگذاری مشابه در دست نمی باشد.

ب- در مواردی که از سیستم شمعی استفاده می شود و تجربه اجرایی آن در منطقه احداث طرح وجود ندارد.

پ- در مواردی که شمع ها تحت شرایط بارگذاری خاص قرار می گیرند و به لحاظ تئوری و تجربی اطمینان کافی در تحلیل آنها وجود ندارد.

ت- در مواردی که مشاهدات به عمل آمده در حین نصب شمع ها در محل از آنچه بر اساس تئوری و تجربه قبلی پیش بینی میشده تفاوت نامناسب قابل توجهی دارد و با بررسی های اضافی خاک نتوان دلایل آن را روشن کرد.

۷-۶-۸-۱ آزمایش های بارگذاری استاتیکی

۷-۶-۸-۱-۱: آزمایش های بارگذاری استاتیکی شامل آزمایش بارگذاری فشاری، آزمایش بارگذاری کششی و آزمایش بارگذاری جانبی می باشد و باید طبق استاندارد ملی یا بین المللی معتبر مصوب که مورد توافق کارفرما و ناظر باشد انجام پذیرند.

۷-۶-۸-۱-۲: روش آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع باید با توجه به تعداد دفعات بارگذاری و مدت زمان آنها و کاربرد بارگذاری دورهای، چنان باشد که از نتایج آن بتوان رفتار شمع به لحاظ تغییرشکل ها، خزش، سختی و چگونگی بازگشت تغییرشکل های ارتجاعی را استخراج نمود.

۷-۶-۸-۱-۳: آزمایش بارگذاری شمع ها در کشش معمولاً تا حد گسیختگی ادامه داده می شود.

برونیابی بار- جابجایی در آزمایش های کششی، مخصوصاً در موارد بارگذاری های کوتاه مدت نباید انجام شود.

۷-۶-۸-۱-۴: راستای نیروهای کششی یا فشاری در آزمایش شمع ها تحت نیروی محوری باید منطبق بر محور طولی آنها باشد.

۷-۶-۸-۲ آزمایش های بارگذاری دینامیکی

۷-۶-۸-۲-۱: چنانچه آزمایش دینامیک شمع در شرایط کوبش اولیه انجام شود، نتایج برای تعیین عمق مدفون مناسب شمع، ارزیابی تجهیزات و ملحقات کوبش و کنترل سلامت و یکپارچگی شمع مفید است. برای تعیین ظرفیت باربری باید مطابق بند ۷-۶-۸-۲-۲عمل کرد.

۷-۶-۸-۲-۲: برای تعیین ظرفیت باربری باید آزمایش کوبش مجدد به فاصله زمانی مناسب از کوبش اولیه انجام گردد تا اثرات گیرش یا رهائی خاک لحاظ گردد. فاصله زمانی مناسب از کوبش اولیه شمع برای آزمایش کوبش مجدد به شرایط زهکشی خاک بستگی دارد. در خاک های دانه ای حداقل ۲۴ ساعت و خاکه ای ریزدانه حداقل یک هفته لازم خواهد بود.

۷-۶-۸-۲-۳: چنانچه فرصت کافی یا امکان کوبش مجدد فراهم نباشد، می توان با روابط تئوریک و بر حسب تجربیات قبلی منطقه اجرا، اثرات گیرش یا رهایی خاک بر افزایش یا کاهش ظرفیت باربری را ارزیابی نمود.

۷-۶-۸-۲-۴: آزمایش کنترل یکپارچگی شمع با دامنه کرنش کم را می توان برای ارزیابی کیفیت شمع های اجرا شده استفاده نمود. به ویژه انجام این آزمایش در کنترل کیفیت شمع های بتنی درجاریز ضروری است. این آزمایش باید طبق استاندارد معتبری که مورد توافق کارفرما و ناظر باشد انجام گردد.

۷-۶-۸-۳ شمع های آزمایشی

۷-۶-۸-۳-۱ : در انتخاب نوع و تعداد “شمع های آزمایشی” مورد نیاز برای کنترل و تدقیق طراحی باید موارد مختلفی از جمله شرایط زمین و تغییرات آن در محدوده ساختگاه، تعداد و اهمیت سازه های اجرائی، شواهد و مستندات قبلی موجود برای رفتار شمع های مشابه در ساختگاه های مشابه و تعداد کل و نوع شمع مورد نیاز در طرح در نظر گرفته شود.

۷-۶-۸-۳-۲: قبل از برنامه ریزی اجرای شمع های آزمایشی، شرایط زمین و لایه بندی خاک در ساختگاه باید به طور کامل بررسی شده باشد. عمق گمانه های حفاری آزمایش باید به حدی باشد که نسبت به شرایط در اطراف نوک شمع اطمینان کافی حاصل گردد. این بررسی ها باید تا عمق حداقل ۴ برابر قطر شمع زیر نوک شمع ادامه یابد، مگر آنکه در عمقی کمتر به سنگ سالم و یا خاک سخت برخورد شود.

۷-۶-۸-۳-۳: چنانچه تنها یک آزمایش بارگذاری انجام شود، محل آن باید در جایی پیش بینی شود که خاک نامناسب ترین شرایط را دارد. در غیر اینصورت این موضوع باید در پارامترهای خاک مربوط به تعیین ظرفیت باربری شمع به نحو مناسبی در نظر گرفته شود.

۷-۶-۸-۳-۴: چنانچه دو یا چند آزمایش بارگذاری انجام می شود، محل های آنها باید در مکان هایی پیش بینی شود که خاک دارای شرایط عمومی محل باشد و یکی از این آزمایش ها تا حد امکان در محلی که نامناسب ترین شرایط برای خاک پیش بینی می شود، اجرا گردد.

۷-۶-۸-۳-۵: مدت زمان در نظر گرفته شده بین نصب شمع های آزمایشی و انجام آزمایش ها باید به اندازهای در نظر گرفته شود که شمع مقاومت سازه ای خود را به دست آورده باشد و فشار آب حفرهای اضافی (تغییر کرده در اثر اجرای شمع) به وضعیت اولیه خود بازگشته باشد.

۷-۶-۸-۳-۶: حتیالامکان باید شمع آزمایشی تا حد گسیختگی خاک بارگذاری گردد تا نتایج در تدقیق ظرفیت باربری قابل استفاده باشد.

۷-۶-۸-۳-۷: چنانچه بر روی شمع آزمایشی هم آزمایش بارگذاری دینامیکی و هم آزمایش بارگذاری استاتیکی مد نظر باشد، باید فاصله زمانی دو آزمایش به حدی باشد که تغییرات در خاک و زمین ناشی از عملیات آزمایش اول (مانند تغییرات فشار آب حفرهای و دستخوردگی خاک)

حتی الامکان از بین رفته باشد و شرایط خاک به حالت اولیه خود بازگشته باشد.

۷-۶-۸-۴ شمع های اصلی

۷-۶-۸-۴-۱: تعداد یا درصد آزمایش های بارگذاری بر روی “شمع های اصلی” به منظور اطمینان-سنجی و کنترل کیفیت باید بر اساس یافته های مشاهده و ثبت شده در زمان ساخت و اجرای شمع ها و با نظر مشاور ذیصلاح تعیین گردد.

۷-۶-۸-۴-۲: چنانچه تعداد یا درصد شمع های اصلی که باید در حین عملیات اجرایی روی آنها آزمایش بارگذاری استاتیکی یا دینامیکی انجام گردد شرط انتخاب ضریب اطمینان (یا ضریب کاهش مقاومت) به خصوصی توسط طراح باشد، تعداد یا درصد مربوطه و شرایط بارگذاری و میزان بارهای وارده باید در اسناد پیمان منعکس کرد.

۷-۶-۸-۴-۳: بار وارده به شمع های اصلی مورد آزمایش در آزمایش بارگذاری استاتیکی باید حداقل ۱.۵ برابر بار طراحی افزایش داده شود.