دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱-۳-۱۴ کلیات

۱-۱-۳-۱۴: دستگاه های مختلف در تأسیسات مکانیکی ساختمان، که دامنه کاربرد آن در (۱۴-۱-۱) تعریف شده است، باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مبحث چهاردهم طراحی، نصب، بازرسی و تأیید شود.

 ۲-۱-۳-۱۴: تأسیسات مکانیکی ساختمان باید با رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی، طبق الزامات مندرج در »مبحث نوزدهم ـ صرفه جویی در مصرف انرژی« طراحی و نصب شود.

۳-۱-۳-۱۴: تغذیه برق، سیم کشی، کابل کشی و اتصال برق به دستگاه هایی که الزامات طراحی و نصب آنها در این مبحث مقرر شده است و نیز برقراری سیستم های کنترل الکتریکی، باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث سیزدهم ـ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها« صورت گیرد.

۴-۱-۳-۱۴: تغذیه آب و تخلیه فاضلاب، لوله کشی و اتصال لوله آب و فاضلاب به دستگاه هایی که الزامات طراحی و نصب آنها در این مبحث مقرر شده است، باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم ـ تأسیسات بهداشتی« انجام شود.

۵-۱-۳-۱۴: تغذیه دستگاه های گازسوز، لوله کشی و اتصال لوله گاز به دستگاه هایی که الزامات طراحی و نصب آنها در این مبحث مقرر شده است، باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث هفدهم ـ لوله کشی گاز طبیعی« صورت گیرد.

۶-۱-۳-۱۴: دستگاه های با سوخت مایع یا گاز باید با توجه به سوختی که مصرف می کنند و برای ارتفاع محل نصب از سطح دریا، طراحی، ساخته و آزمایش شده باشند.

الف) در صورت تغییر نوع سوخت، باید تغییرات لازم در دستگاه طبق توصیه های سازنده به عمل آید و مورد تأیید قرارگیرد.

 ب) مقدار سوخت ورودی به دستگاه نباید بیشتر یا کمتر از آنچه برای ارتفاع محل نصب دستگاه تعیین شده است، باشد.

۷-۱-۳-۱۴: اگر دستگاه لرزش داشته باشد، دستگاه و تکیه گاه آن باید با استفاده از قطعات مهارکننده ارتعاش، کاملاً در محل نصب مستقر و مستحکم گردد.

۸-۱-۳-۱۴: در صورت تعویض اجزای معیوب و آسیب دیده دستگاه، اجزای جایگزین باید با همان مشخصات تأیید شده اجزای اولیه باشند.

۹-۱-۳-۱۴: اگر دستگاه در جایی نصب می شود که در معرض خطر سیل است، باید در ارتفاعی بالاتر از خط تراز احتمالی سیل نصب شود؛ یا به ترتیبی حفاظت شود که در زمان سیل، آب وارد دستگاه ها، کانال های هوا، پلنوم ها و دیگر اجزای آن نشود.

۱۰-۱-۳-۱۴: در صورتیکه دستگاه در محل زلزله خیز نصب می شود، تکیه گاه دستگاه باید با رعایت الزامات مندرج در “مبحث ششم ـ بارهای وارد بر ساختمان” طراحی و نصب گردد.

۱۱-۱-۳-۱۴: اگر دستگاه در جایی نصب می شود که در معرض باد است، باید به کمک بست ها و تکیه گاه های مناسب، در برابر فشار باد مقاوم شود.

۱۲-۱-۳-۱۴: دریچه های ورود و خروج هوا در بیرون ساختمان، باید با توری فلزی مقاوم در برابر خوردگی و نفوذ کرم و دیگر حشرات، حفاظت شوند.