دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۲-۳-۱۴ پلاک گذاری

۱-۲-۳-۱۴ گواهی آزمایش

الف) دستگاه هایی که در تأسیسات مکانیکی ساختمان به کار می روند، باید دارای پلاک مشخصات که به تأیید مؤسسه دارای صلاحیت قانونی رسیده است، باشند.

 مؤسسه ای که پلاک مشخصات را گواهی می کند، باید نمونه ای از دستگاه را بر طبق یکی از استانداردهای مورد تأیید، آزمایش کند.

مؤسسه گواهی کننده باید مدارک مربوط به روند آزمایش را تهیه و نگهداری کند.

مؤسسه گواهی کننده باید در صورت لزوم، کار دستگاه را در محل نصب به طور ادواری بازرسی نموده و مطابقت آن را با شرایط آزمایش تایید و گواهی آزمایش صادر کند.

ب) مؤسسه گواهی کننده مؤسسه گواهی کننده باید شخصیت حقوقی داشته و دارای صلاحیت لازم برای آزمایش و صدورگواهینامه و پلاک مشخصات دستگاه باشد.

مؤسسه گواهی کننده باید به همه ابزار و تجهیزات لازم برای آزمایش دستگاه مورد نظر مجهز باشد.

مؤسسه گواهی کننده باید نیروی انسانی آزموده و با تجربه که برای انجام آزمایش و ارزیابی آن آموزش دیده باشند، در اختیار داشته باشد.

۲-۲-۳-۱۴ پلاک مشخصات دستگاه

الف) پلاک مشخصات دستگاه باید از نوع فلزی یا انواع بادوام دیگر باشد و در کارخانه سازنده، به طور ثابت به دستگاه متصل شود. روی پلاک یا بدنه دستگاه، باید مشخصات آن با حروف خوانا، برجسته یا مهر پاک نشدنی، نقش شود.

ب) بر روی پلاک دستگاه باید دست کم نام یا علامت تجاری سازنده، مدل، شماره سری و علامت یا مهر مؤسسه گواهی کننده، بیاید.

 پ) علاوه بر آنچه در بند (۱۴-۳-۲-۲) “ب” مقرر شده، روی پلاک دستگاه باید مشخصات زیر هم درج شود:

 دستگاه الکتریکی: اطلاعات مربوط به ولت، آمپر و فاز دستگاه و فاصله های لازم برای دسترسی و حفاظت آن.

دستگاه با سوخت مایع یا گاز: نوع سوخت مصرفی، ظرفیت گرمایی دستگاه و فاصله های لازم برای دسترسی و حفاظت.

ماشین مبرد جذبی: نوع و مقدار انرژی گرمایی مصرفی، حداقل مصرف انرژی در دستگاه هایی که کاهش ظرفیت چندمرحله ای یا تدریجی با کنترل خودکار دارند، نوع سوخت، ظرفیت سرمایی دستگاه و فاصله های لازم برای دسترسی و حفاظت.