دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۵-۹ جعبه های اتصال

برای اتصال کابلهای ارتباطی بین تجهیزات و بستر آندی سیستم حفاظت کاتدی و همچنین جهت کنترل و ارزیابی میزان تأثیر جریانهای سرگردان و یا القائی باید نصب شوند.