دسته‌بندی نشده · مهر ۲, ۱۳۹۹ ۰

پ ۵-۲ تعیین مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف

پ ۵-۲۱ حداکثر جریان لحظه ای هر یک از لوازم بهداشتی با واحد D.F.U. مشخص میشود.

پ ۵-۲۲ مقدار D.F.U. برای هر یک از لوازم بهداشتی در جدول پ  ۳-۲-۲ داده شده است.

 این جدول در »پیوست ۲ اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان« مندرج است.

پ ۵-۲۳ مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی، که در جدول پ ۳-۲-۲ نباشد، ولی قطر اسمی لوله تخلیه یا سیفون آنها معلوم باشد، در جدول پ ۵-۲-۳ مشخص شده است.

 

جدول پ ۳-۲-۵ مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی برحسب قطر اسمی سیفون یا لوله تخلیه

قطر اسمی لوله تخلیه یا سیفون (اینچ)

مقدار D.F.U.

 1/4 1  یا کمتر

1

 1/2 1

2

2

3

 1/2 2

4

3

5

4

6

 

 پ ۵-۲-۴ در تخلیه فاضلاب به لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان، از لوازم و سیستمهایی که تخلیه آب یا فاضلاب آنها به طور پیوسته یا تقریًبا پیوسته صورت میگیرد (از قبیل پمپها، تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده یا بخار، تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده و غیره) باید هر گالن در دقیقه (3.78 لیتر در دقیقه) برابر 2D.F.U و در صورتی که تخلیه به طور نیمه پیوسته باشد باید هر گالن در دقیقه برابر 1D.F.U در اندازه گذاری لوله های فاضلاب و هواکش فاضلاب منظور شود.