دسته‌بندی نشده · آذر ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۴ تراز صدای معادل، Leq

تراز صدای معادل یک موج صوتی غیر یکنواخت، عبارت است از مقدار تراز فشار صدای پیوسته و پایدار که در یک مدت زمان مشخص T، دارای همان فشار صدای مؤثری باشد که صدای مورد نظر با تراز متغیر دارد. این کمیت از معادله (۷) برحسب دسیبل به دست می آید:

    \[L_{eqT} = 10Log\left [ \frac{1}{T}\int_{o}^{T} \frac{p^{2}(t)}{p_{0}^{2}}dt\right ] dB\]

 که در آن:

p(t):فشار صدای لحظه ای، برحسب نیوتن بر مترمربع (پاسکال)؛

p0 :فشار مؤثر صدای مبنا که مقدار آن برابر است با

    \[2*10^{-5}\]

نیوتن بر مترمربع (پاسکال)؛

T : مدت زمان اندازه گیری تراز صدا.

یادآوری: “تراز صدای معادل” عبارت اختصاری برای “تراز فشار صدای معادل پیوسته” است، که در برخی مراجع به عنوان “تراز صدای میانگین” قید شده است.