دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۲۰ شاخص کاهش صدای وزن یافته، Rw

شاخص کاهش صدای وزن یافته، کمیتی تک عددی برای درجه بندی صدابندی جداکننده در برابر صدای هوابرد است که بر اساس نتایج اندازه گیری های شاخص کاهش صدا در بسامد بندهای یک سوم هنگامی به دست می آید. مقدار این کمیت، برابر است با مقدار نمودار مبنا در بسامد ۵۰۰ هرتز، پس از لغزاندن آن به روشی که در استاندارد ملّی ایران ۱-۸۸۳۴ مشخص شده است. مقادیر مبنا برای صدای هوابرد در جدول ۱۸-۱-۳-۳ و نمودار شکل ۱۸-۱-۳-۵ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۱-۳-۳ : مقادیر مبنا برای صدای هوابرد

بسامد به هرتز

مقادیر مبنا به دسیبل

بندهای یک سوم هنگامی

بندهای یک هنگامی

100

33

36

125

36

160

39

200

42

45

250

45

315

48

400

51

52

500

52

630

53

800

54

55

1000

55

1250

56

1600

56

56

2000

56

2500

56

3150

56

 

 

شاخص تک عددی دیگری که برای بیان صدابندی جداکننده در برابر صدای هوابرد به کار می رود، بر اساس استاندارد ASTM E413 درجه تراگسیل صدا، STC است که مقدار آن از نظر عددی تقریباً برابر با Rw است.

شکل ۵-۳-۱-۱۸ : نمودار مقادیر مبنا برای صدای هوابرد، در بندهای یک سوم هنگامی