دسته‌بندی نشده · آذر ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۱ تراز فشار صدا، Lp

تراز فشار صدا عبارت است از ده برابر لگاریتم (بر پایه ده) نسبت مربع فشار صدا به مربع فشار صدای مبنا برحسب دسیبل، که از معادله (۵) به دست می آید:

    \[L_{p}=10Log\frac{p^{2}}{po^{2}}=20Log\frac{p}{po} dB\]

(۵)

که در آن:

p: فشار صدای مؤثر مورد نظر، برحسب نیوتن بر مترمربع (پاسکال)؛

p0: فشار مؤثر صدای مبنا که مقدار آن برابر است با

    \[2*10^{-5}\]

نیوتن بر مترمربع (پاسکال).

یادآوری ۱: فشار مؤثر صدای مبنا و شدت مؤثر صدای مبنا، نشان دهنده آستانه شنوایی گوش انسان است.

یادآوری ۲: از آنجائیکه مقدار عددی تراز فشار صدا و تراز شدت صدا با یکدیگر برابرند، در هر دو مورد میتوان از واژه “تراز صدا” استفاده کرد.