دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۹ شاخص کاهش صدا، R

این شاخص بیانگر میزان صدابندی جداکننده در برابر صدای هوابرد است (اصطلاح “افت تراگسیل صدا” (TL) که همچنان در کشورهای انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می گیرد، معادل با “شاخص کاهش صدا” است). شاخص کاهش صدا یا افت تراگسیل صدا از معادله (۱۳) برحسب دسیبل تعیین می شوند:

   TL یا

    \[R = 10Log\frac{W_{1}}{W_{2}}=10Log\frac{1}{\tau }\]

که در آن:

W1 : توان صدای فرودی بر روی جداکننده تحت آزمون؛

W2 : توان صدای تراگسیل شده از طریق آزمونه؛

τ: ضریب تراگسیل جداکننده.

یادآوری: در آزمایشگاه صدابندی، این کمیت بر اساس استاندارد ملّی ایران ۳- ۸۵۶۸ و در شرایط میدانی بر اساس استاندارد ملّی ایران ۴-۸۵۶۸ بدست می آید. اندازه گیری صدابندی نمای ساختمان بر اساس استاندارد ملّی ایران ۵-۸۵۶۸ انجام می شود.