دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۳ -۱ ضریب افزایش مقاومت(SIF) 1

ضریب افزایش مقاومت (SIF) مصالح سازه ای با استفاده از مباحث ۹ و ۱۰ مقررات ملی تعیین شده است که در هر صورت نباید بزرگتر از مقادیر جدول ۲۱-۳-۱ در نظر گرفته شود.

 

جدول ۲۱-۳-۱ ضریب افزایش مقاومت

مصالح

ضریب افزایش مقاومت

میلگردهای رده S400 وکمتر

1.15

فولاد ساختمانی نورد شده St37 و St52

1.15

تیر ورق ها و سایر اعضای ساخته شده از ورق

1.15

بتن

1.0