دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۳-۲ ضریب افزایش دینامیکی(DIF)1

۲۱-۳-۱-۲-۳ برای در نظر گرفتن تاثیر افزایش مقاومت مصالح با نرخ کرنش سریع، ضریب افزایش دینامیکی به مقادیر مقاومت استاتیکی اعمال می شود. این ضریب به ماهیت تنش (مثلاً خمشی، برش مستقیم) بستگی دارد. جدول ۲۱-۳-۲ مقادیر ضریب افزایش دینامیکی را برای بتن مسلح و مصالح بنایی و جدول ۲۱-۳-۳ مقادیر مربوطه را برای فولاد سازه ای بیان می نماید.

 

جدول ۲۱-۳-۲ ضریب افزایش دینامیکی برای بتن مسلح و مصالح بنایی

تنش

ضریب افزایش دینامیکی

میلگردها

بتن

مصالح بنایی

Fdy/Fy

Fdu/Fu

fdc/fc

fdm/fm

خمشی

1.2

1.05

1.2

1.2

فشاری

1.10

1.00

1.15

1.15

کشش قطری

1.00

1.00

1.00

1.00

برش مستقیم

1.10

1.00

1.10

1.00

پیوستگی

1.20

1.05

1.00

1.00

 

جدول ۲۱-۳-۳ ضرایب افزایش دینامیکی برای سازه های فولادی

مصالح

ضریب افزایش دینامیکی

تنش تسلیم

خمش – برش

فشار – کشش

تنش نهایی

Fdy/Fy

Fdy/Fy

Fdu/Fu

St 37

1.3

1.2

1.10

St 52

1.2

1.15

1.05