دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۲۲ تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته، Lnw

تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته کمیتی است تک عددی برای درجه بندی صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای که بر اساس نتایج اندازه گیری های تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده در بسامد بندهای یک سوم هنگامی به دست می آید. این کمیت، برابر است با مقدار نمودار مبنا برای صدای کوبه ای در بسامد ۵۰۰ هرتز، پس از لغزاندن آن به روشی که در استاندارد ملّی ایران ۲-۸۸۳۴ مشخص شده است. مقادیر مبنا برای صدای کوبه ای در جدول ۱۸-۱-۳-۴ و نمودار شکل ۱۸-۱-۳-۶ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۱-۳-۴ : مقادیر مبنا برای صدای کوبه ای

بسامد به هرتز

مقادیر مبنا به دسیبل

بندهای یک سوم هنگامی

بندهای یک هنگامی

100

62

67

125

62

160

62

200

62

67

250

62

315

62

400

61

65

500

60

630

59

800

58

62

1000

57

1250

54

1600

51

49

2000

48

2500

45

3150

42

 

 

شکل ۱۸-۱-۳-۶ : نمودار مقادیر مبنا برای صدای کوبه ای، در بندهای یک سوم هنگامی

با توجه به آنکه هر چقدر، میزان صدای تراگسیل شده کمتر باشد، صدابندی بهتری حاصل می شود، بنابراین کاهش Lnw بیانگر افزایش صدابندی در برابر صدای کوبه ای است.

شاخص تک عددی دیگری که برای بیان صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای به کار می رود، بر اساس استاندارد ASTM E989 درجه صدابندی کوبه ای، IIC است که مقدار آن از معادله (۱۵) به دست می آید:

    \[IIC = 110-L_{nw}\]

   (۱۵)

با توجه به رابطه فوق افزایش IIC نشان دهنده افزایش صدابندی در برابر صدای کوبه ای است.