دسته‌بندی نشده · آذر ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۳ تراز فشار صدای وزن یافته A، LPA

تراز فشار صدای وزن یافته A، از معادله (۶) برحسب دسیبل محاسبه می شود:

    \[L_{PA} = 20Log\frac{P_{A}}{P_{o}} dB\]

  (۶)

که در آن:

pA: فشار صدای وزن یافته براساس شبکه وزنی A، بر حسب نیوتن بر مترمربع (پاسکال)؛

p0 :فشار مؤثر صدای مبنا که مقدار آن برابر است با

    \[2*10^{-5}\]

نیوتن بر مترمربع (پاسکال)؛

 یادآوری: این تراز متداول ترین روش درجه بندی تک عددی برای سنجش میزان شنوایی انسان است.