دسته‌بندی نشده · آذر ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۲ شبکه وزنی A

شبکه وزنی A، شبکه ای است که به طور تقریبی پاسخ بسامدی گوش انسان را در بسامدهای مختلف به وسیله یک مدار الکترونیکی در دستگاه ترازسنج صدا تقلید کرده و بر روی صدای مورد اندازه گیری اعمال می کند (جدول ۱۸-۱-۳-۱ و شکل ۱۸-۱-۳-۳).

 

جدول ۱۸-۱-۳-۱ : مقادیر شبکه وزنی A بر حسب دسیبل

بسامد به هرتز

تغییرات شبکه A  به دسی بل

بسامد به هرتز

تغییرات شبکه A  به دسی بل

10

70.4-

500

3.2-

12.5

63.4-

630

1.9-

16

56.7-

800

0.8-

20

50.5-

1000

0

25

44.7-

1250

0.6

31.5

39.4-

1600

1.0

40

34.6-

2000

1.2

50

30.2-

2500

1.3

63

26.2-

3150

1.2

80

22.5-

4000

1.0

100

19.1-

5000

0.6

125

16.1-

6300

0.1-

160

13.4-

8000

1.1-

200

10.9-

10000

2.5-

250

8.6-

12500

4.3-

315

6.6-

16000

6.6-

400

4.8-

20000

9.3-