دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵ سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D)

در سیستم های ساختمانی با پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D)، پانل ها شامل دوصفحه شبکه جوش شده فولادی می باشد که یک هسته عایق در میان آن قرارگرفته و توسط تعدادی اعضای خرپایی به یکدیگر متصل شده که بعد از نصب، بتن از دو طرف روی آن پاشیده می شود. به منظور سهولت، واژه پانل به جای عبارت پانل پیش ساخته سبک سه بعدی دراین بخش به کار می رود.

 سیستم ساختمانی پانل پیش ساخته سبک (3D) بعنوان سیستم دیوار باربر بتنی بوده که باید ضوابط مباحث ششم، نهم و هفتم در بارگذاری و طراحی دیوارها و شالوده این سیستم رعایت گردد.