دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۲۱‍ تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده، Ln

این شاخص، بیانگر میزان تراز فشار صدای کوبه ای انتقال یافته از سقف است و از معادله (۱۴) برحسب دسیبل به دست می آید:

    \[L_{n} = L_{i}+10Log\frac{A}{A_{0}} dB\]

که در آن:

Li :تراز فشار صدای میانگین در یک بند یک سوم هنگامی در اتاق دریافت برحسب دسیبل؛

A :سطح جذب معادل اندازه گیری شده در اتاق دریافت؛

A0 :سطح جذب معادل مبنا، برابر با 10 مترمربع.

یادآوری: در آزمایشگاه صدابندی، این کمیت بر اساس استاندارد ملّی ایران ۶-۸۵۶۸ و در شرایط میدانی بر اساس استاندارد ملّی ایران ۷-۸۵۶۸ بدست می آید. اندازه گیری کاهش تراگسیل صدای کوبه ای توسط کف پوش ها بر اساس استاندارد ملّی ایران ۸-۸۵۶۸ انجام می شود.