دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴ سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار (ICF)

سیستم ساختمانی ICF، بصورت سیستم دیوار باربر بوده که دیوارهای بتنی آن شامل قالب بتنی دایمی می باشد و این قالب ها بعد از بتن ریزی، جزیی از دیوار محسوب شده و نقش عایق حرارتی را دارند. ضوابط بارگذاری و طراحی اجزاء این سیستم مطابق مباحث ششم و نهم مقررات ملّی ساختمان می باشد و در طراحی شالوده آن باید ضوابط مبحث هفتم رعایت گردد.

 اجرای سیستم ساختمانی دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار ضوابط خاص خود را دارد که در این بخش ضوابط اجرای این نوع سیستم ها ارائه شده است. به منظور سهولت، واژهICF به جای سیستم ساختمانی دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار در این بخش به کار می رود.