دسته‌بندی نشده · آذر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۵ تراز صدای معادل وزن یافته A، LAeqT

این کمیت تراز معادل فشار صدای پیوست های است که پیش از مربع کردن و میانگین گیری، با اعمال شبکه A وزن دهی شده است. مقدار این کمیت از معادله (۸) برحسب دسیبل محاسبه می شود:

 

    \[L_{AeqT} = 10Log\left [ \frac{1}{T}\int_{o}^{T} \frac{p^{2}_{A}(t)}{p_{0}^{2}}dt\right ] dB\]

p0 :فشار مؤثر صدای مبنا که مقدار آن برابر است با

    \[2*10^{-5}\]

نیوتن بر مترمربع (پاسکال)؛

T : مدت زمان اندازه گیری تراز صدا.