دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۴- طراحی ساختمان

کلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند ،طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحبکاران باید منعقد نمایند، انجام شود. شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را که توسط صاحب کاران معرفی شده اند، در پروانه های مربوط قید نموده و تنها نقشه هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط مسوول دفترمهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه های اجرایی آن براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تایید سازمان استان قرارگرفته باشد.

 طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح ، به سازمان استان، شهرداری ، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل می باشد.

 ۴۱ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان باید ضوابط و مقررات شهرسازی ، مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات فنی را در تهیه طرح ها رعایت نمایند و مسوول صحت تمامی نقشه ها و مدارک طرح ارایه شده توسط خود می باشند.

 ۴۲ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان موظفند در ارایه خدمات خود ترتیبات و مقررات مندرج در شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، را رعایت نمایند.

 ۴۳ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحبان کار را به سازمان استان تسلیم نمایند.

 ۴۴ سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسوولیت طراحان نمی کاهد. سازمان استان ، اسناد، مدارک و نقشه های ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هر گونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد ، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعکس می نماید. نحوه کنترل نقشه ها و مدارک به موجب نظام نامه ای خواهد بود که توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتباً به طراح اعلام نماید.

 حق الزحمه باز بینی و کنترل طراحی که از سوی سازمان صورت می پذیرد طبق مفاد مندرج در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه محاسبه و قابل دریافت است.

 ۴۵ سازمان استان و دیگر مراجع کنترل طرح ، در کنترل نقشه ها و مدارک فنی از اشخاصی استفاده خواهند کرد که در دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی تهیه کننده همان طرح، ذینفع نباشند ، ضمناً پایه شخص کنترل کننده طرح ، باید همتراز یا بالاتر از پایه طراح حقیقی تهیه کننده طرح باشد.

 ۴۶ در محل هایی که طراح ساختمان به تعداد کافی نباشد یا مطلقاً وجود نداشته باشد ، باید طبق مفاد ماده ۱۸ این مجموعه شیوه نامه عمل شود.

 ۴۷ نظر به اینکه تراکم ساختمانی ، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی ، مسایل و بازتاب های ترافیکی ، ارزش های هویتی، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی ، مسایل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه ، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین های مربوط به احداث مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرساز و بعضاً رشته ترافیک می باشد ، شهرداری ها موظفند در تمامی ساختمان هایی که ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره برداری نمایند ضمناً به سازمانهای استان ها توصیه می شود در خصوص طراحی ساختمان های گروه » د « و مجتمع های ساختمانی از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با ساختمان های مجاور و رعایت مسایل شهرسازی استفاده گردد.