دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های صنعتی

۱۱۶۱۳ : راه های خروج در تصرف های صنعتی باید حسب مورد با ضوابط عمومی مندرج در بندهای ۲-۱-۳ تا ۹-۱-۳ و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند.

۲۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی کم مخاطره و معمولی، چنانچه بار متصرف از ۵۰ نفر تجاوز ننماید، استفاده از درهای کشویی افقی در راه های خروج، با رعایت ضوابط مندرج در بند ۱۲-۲-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۳۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی، استفاده از پله های مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در بند ۷-۴-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۴۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی، چنانچه خروج های افقی با دو در حریق محافظت شوند، فقط یکی از درها (نخستین در مسیر خروج) می تواند از نوع کشویی افقی خودکار بسته شو باشد. این در به طور معمول بازمانده و فقط درصورت وقوع حریق با فرمان تشخیص دهنده دود به طور خودکار بسته می شود. نظام خود بسته شوی این درها باید مورد تائید کارشناس حفاظت از حریق باشد. در بعدی باید از نوع خود بسته شو باشد.

۵۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی، نردبان فرار از حریق برای استفاده حداکثر ۳ متصرف مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه ساختار، چگونگی نصب و نوع استفاده از آن مورد تائید مقام مسئول باشد.

۶۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی پرمخاطره، استثنائاً می توان از سرسره های فرار تائید شده، به عنوان خروج اضطراری استفاده کرد، مشروط بر آنکه تمام متصرفان با این وسایل آشنایی کامل یافته و به طور منظم با آنها تمرین فرار کنند.

۷۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی، حداقل عرض مفید راه های خروج، از ابتدای دسترس تا انتهای تخلیه خروج، نباید از ۱۱۰۰ میلیمتر کمتر باشد.

۸۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی، برای هر طبقه یا هر بخش از هر طبقه، از جمله طبقات پائین تر از تراز تخلیه خروج که برای مقاصد صنعتی استفاده می شوند، باید حداقل دو خروج دور از هم تدارک شود، مگر آنکه تصرف از نوع کم مخاطره یا معمولی بوده و طول دسترس خروج، حداکثر از ۱۵ متر بیشتر نباشد.

۹۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی، برای هر طبقه یا بخشی از آن که بار متصرف از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد، باید به تعداد مشخص شده در بند ۲-۶-۱-۳، خروج مجزا و دور از هم تدارک شود.

۱۰۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی پرمخاطره، خروجها باید در محل هایی تدارک شوند که دسترس های آنها دارای جهات مختلف و بدون مسیر مشترک باشند. در تصرف های صنعتی کم مخاطره یا معمولی، دسترس های خروج می توانند حداکثر ۱۵ متر مسیر مشترک داشته باشند.

۱۱۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی پرمخاطره، هیچ بن بستی نباید وجود داشته باشد و در سایر تصرف های صنعتی، بن بست ها نباید طولی بیش از ۱۵ متر داشته باشند.

۱۲۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی پرمخاطره، طول دسترس خروج نباید از ۲۳ متر بیشتر شود. در تصرف های صنعتی کم مخاطره یا معمولی، طول دسترس خروج می تواند حداکثر به ۱۲۰ متر افزایش یابد، مشروط بر آنکه شرایط ذیل تحقق یابد:

 الف) بنا فقط دارای یک طبقه باشد.

 ب) تدابیر فنی و مهندسی کافی برای تهویه دود و حرارت اتخاذ شده باشد، به نحوی که درصورت بروز حریق، در تمام طول مسیرهای خروج، محدودهای به ارتفاع حداقل ۱۸۰۰ میلیمتر از کف بنا، از آتش و دود مصون بماند تا متصرفان بتوانند به راحتی خود را به خروج های امن برسانند.

پ) تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده یا دیگر شبکه های خودکار اطفای حریق تائید شده، محافظت شود.

 در مورد آن دسته از تصرف های صنعتی کم مخاطره یا معمولی که برای منظور ویژه ای طرح و به همان هدف مورد استفاده قرار می گیرند، چنانچه بار متصرف نیز به طور نسبی کم بوده و بیشترین سطح کف، به ماشین آلات و دستگاه ها اختصاص یافته باشد، استثنائاً بدون رعایت موارد “الف” تا “پ” فوق الذکر، طول دسترس خروج می تواند حداکثر به ۹۰ متر افزایش یابد و چنانچه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، این طول می تواند حداکثر به ۱۲۰ متر افزایش یابد.

۱۳۱۶۱۳ : در تصرف های صنعتی پرمخاطره، طول دسترس خروج نباید از ۲۳ متر بیشتر شود. در تصرف های صنعتی کم مخاطره یا معمولی، طول دسترس خروج می تواند حداکثر به ۱۲۰ متر افزایش یابد، مشروط بر آنکه شرایط ذیل تحقق یابد:

 الف) بنا فقط دارای یک طبقه باشد.

 ب) تدابیر فنی و مهندسی کافی برای تهویه دود و حرارت اتخاذ شده باشد، به نحوی که درصورت بروز حریق، در تمام طول مسیرهای خروج، محدودهای به ارتفاع حداقل ۱۸۰۰ میلیمتر از کف بنا، از آتش و دود مصون بماند تا متصرفان بتوانند به راحتی خود را به خروج های امن برسانند.

پ) تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده یا دیگر شبکه های خودکار اطفای حریق تائید شده، محافظت شود.

 در مورد آن دسته از تصرف های صنعتی کم مخاطره یا معمولی که برای منظور ویژه ای طرح و به همان هدف مورد استفاده قرار می گیرند، چنانچه بار متصرف نیز به طور نسبی کم بوده و بیشترین سطح کف، به ماشین آلات و دستگاه ها اختصاص یافته باشد، استثنائاً بدون رعایت موارد “الف” تا “پ” فوق الذکر، طول دسترس خروج می تواند حداکثر به ۹۰ متر افزایش یابد و چنانچه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، این طول می تواند حداکثر به ۱۲۰ متر افزایش یابد.

۱۴۱۶۱۳ : راه های خروج در تصرف های صنعتی باید دارای روشنایی کافی و علایم مناسب مطابق بندهای ۸-۱-۳ و ۹-۱-۳ باشند.