دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های انباری

۱۱۷۱۳ : راه های خروج در تصرف های انباری باید حسب مورد با ضوابط عمومی مندرج در بندهای ۲-۱-۳ الی ۹-۱-۳، و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند.

۲۱۷۱۳ : در تصرف های انباری با بار متصرف حداکثر ۵۰ نفر، استفاده از درهای کشویی افقی در راه های خروج، با رعایت ضوابط مندرج در بند ۱۲-۲-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۳۱۷۱۳ : در تصرف های انباری، استفاده از پله های مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در بند ۷-۴-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۴۱۷۱۳ : در تصرف های انباری، چنانچه خروج های افقی با دو در حریق محافظت شوند، نخستین در مسیر خروج می تواند از نوع کشویی افقی خودکار بسته شو انتخاب شود که به طور معمول باز بوده و با فرمان گرفتن از تشخیص دهنده حریق به طور خودکار بسته می شود. در بعدی باید از نوع خود بسته شو باشد. نظام خود بسته شوی این درها باید مورد تائید کارشناس حفاظت از حریق باشد.

۵۱۷۱۳ : در تصرف های انباری، نصب نردبان فرار از حریق برای استفاده حداکثر ۳ متصرف مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه طرح، ساخت، اجرا و نوع استفاده از آن مورد تائید مقام مسئول قرار گیرد.

۶۱۷۱۳ : در تصرف های انباری، حداقل عرض مفید از ابتدای دسترس تا انتهای تخلیه خروج، نباید از ۱۱۰۰ میلیمتر کمتر باشد.

۷۱۷۱۳ : هر بنا یا هر بخش از یک بنا که برای مقاصد انباری استفاده شود، باید حداقل دو راه خروج دور از هم داشته باشد.

تبصره :۱ در تصرف های انباری کم مخاطره، برای هر طبقه یا بخشی از آن، تدارک یک خروج مجاز خواهد بود.

تبصره :۲ در تصرف های انباری با مخاطره معمولی، تدارک یک خروج برای هر طبقه یا بخشی از آن مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه طول دسترس خروج، حداکثر از ۱۵ متر در بناهای بدون شبکه بارنده خودکار و حداکثر از ۳۰ متر در بناهایی که توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت می شوند، بیشتر نشود.

۸۱۷۱۳ : در تصرف های انباری، برای هر طبقه یا بخشی از آن که بار متصرف از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد، باید به تعداد مشخص شده در بند ۲-۶-۱-۳، خروج مجزا و دور از هم تدارک شود.

۹۱۷۱۳ : در تصرف های انباری پرمخاطره، خروجها باید در محلهایی پیش بینی شوند که دسترس های آنها از هر نقطه، دارای جهات مختلف، بدون راهروهای بن بست و بدون مسیر مشترک باشند. در تصرف های انباری با مخاطره معمولی، دسترس های خروج می توانند حداکثر ۱۵ متر مسیر مشترک داشته باشند، چنانچه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، این طول می تواند به حداکثر ۳۰ متر افزایش یابد. تصرف های انباری کم مخاطره، استثنائاً از مقررات این بند معاف خواهند بود.

۱۰۱۷۱۳ : در تصرف های انباری، طول دسترس های خروج از هر نقطه تا نزدیکترین خروج، نباید از ۶۰ متر بیشتر باشد.

 تبصره ۱در: بناهایی که تماماً توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شوند، طول دسترس خروج می تواند به حداکثر ۱۲۰ متر افزایش یابد.

تبصره :۲ در تصرف های انباری کم مخاطره، طول دسترس های خروج محدودیتی ندارد.

 تبصره :۳ هر فضا که به منظور انبار کالاهای پرمخاطره استفاده شود، طول دسترس های خروج در آن از هیچ نقطه نباید از ۲۳ متر بیشتر باشد، مگر آنکه تمام فضا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت طول دسترس خروج می تواند حداکثر به ۳۰ متر افزایش یابد.

۱۱۱۷۱۳ : تمام تصرف های انباری باید از تسهیلات روشنایی اضطراری برخوردار باشند، مگر آنکه ساعات فعالیت و تصرف آنها منحصر به روز بوده و روشنایی مورد نیاز راه های خروج، توسط نورگیرهای سقفی یا پنجره به خوبی تأمین شود، یا آنکه به طور معمول مورد تصرف و استفاده انسان نباشند.

۱۲۱۷۱۳ : در تصرف های انباری، راه های خروج باید دارای روشنایی کافی و علایم مناسب مطابق بندهای ۸-۱-۳ و ۹-۱-۳ باشند.