دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۰-۱-۵ ساخت و تولید در کارگاه

۱۱۰۱۵ : مواد و مصالح و فرآورده های تولیدی در کارگاه های ساختمانی باید با مشخصات فنی پذیرفته شده در این مبحث مطابقت داشته باشد.

۲۱۰۱۵ : در تولید مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی در کارگاه و محل مصرف، رعایت نکات ایمنی، مطابق مبحث دوازدهم، الزامی است.