دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۳-۲-۳ مساحت های مجاز

۱۳۲۳ : به منظور کنترل افقی حریق و جلوگیری از سرایت و پخش آتش و دود، از این پس لازم است سطح زیربنای هر طبقه از بنا، در ارتباط با نوع تصرف و بار محتویات سوختی آن به بخش ها و ابعادی مطابق ارقام ذکر شده در جدول ۳-۲-۳ محدود و مساحت های بزرگتر از ارقام ذکر شده به سطوح کوچکتر تقسیم و منطقه بندی شوند.

۲۳۲۳ : ارتفاع و یا وسعت هیچ بنایی نباید بیش از ارقام مندرج در جدول های ۲-۲-۳-الف، ۲-۲-۳-ب و ۳-۲-۳ افزایش داده شود، مگر آنکه بنای مورد نظر درگروه تصرف و ساختاری قرارگیرد که طبق ضوابط این بخش، داشتن ارتفاع و وسعت جدید برای آن تصرف و ساختار مجاز شناخته شده و بنای مورد نظر با دیگر مقررات مربوط به ابعاد برای آن ساختار و تصرف، مطابقت داده شود.

۳۳۲۳ : در مواردیکه برای یک بنای موجود، تطبیق یافته یا تطبیق نیافته با این مقررات، مجوز اضافه بنا یا افزایش طبقات صادر می گردد و مجموع مساحت آن بنا از حدود و ارقام مجاز در جداول تجاوز می کند، برای جدا کردن سطوح اضافه از بنای موجود، اجرای یک یا تعدادی حریق بند مطابق بند ۴-۳-۲-۳ به گونه ای که اندازه مساحتها همواره در محدوده ابعاد مندرج در جدول قرارگیرند، الزامی است.

۴۳۲۳ : با استفاده از حریق بندهایی که در هر طبقه اجرا می شوند، سطوح بزرگتر از ارقام ذکر شده در جدول ۳-۲-۳ باید با مشخصات اجرایی زیر به بخش های قابل کنترل و کوچکتر تقسیم شوند.

الف) حریق بندها باید از محل یک دیوار بیرونی بنا شروع شده و تا اتصال به یک دیوار بیرونی دیگر و یا اتصال به یک دیوار حریق بند دیگر و یا ترکیبی از این دو امتداد یابند.

 ب) حریق بندها باید از میان تمامی فضاهای پنهان مانند سقف های کاذب نیز عبور کنند. در مواردیکه اعضا یا اجزای اتصال، برای مثال سقف های کاذب خود دارای مقاومت حریقی برابر مقاومت حریق حریق بند باشند، نیازی به ادامه و عبور حریق بند از میان فضاهای پنهان نخواهد بود.

 

جدول ۱۲۳ مقاومت حریق تعیین شده برای اعضای باربر و غیر باربر در هریک از ساختارها

 

انواع ساختار اعضای باربر و غیر باربر بنا

I

II

III

IV

مقاوم حریق۴ و ۳ ساعتی

مقاوم حریق ۱ و ۲ و صفر ساعتی

غیر سوختنی۲ ساعتی

سوختنی ۱ و صفر ساعتی

۴۴۲

۳۳۲

۲۲۲

۱۱۱

۰۰۰

۲۱۱

۲۰۰

۱۱۱

۰۰۰

دیوارهای باربر بیرونی

تحمل کننده بیش از یک کف،  ستون و دیوار باربر

۴

۳

۲

۱

۰ ب

۲

۲

۱

۰ ب

تحمل کننده فقط یک کف

۴

۳

۲

۱

۰ ب

۲

۲

۱

۰ ب

تحمل کننده فقط یک بام

۴

۳

۱

۱

۰ ب

۲

۲

۱

۰ ب

دیوارهای باربر درونی

تحمل کننده بیش از یک کف،  ستون و دیوار باربر

۴

۳

۲

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تحمل کننده فقط یک کف

۳

۲

۲

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تحمل کننده فقط یک بام

۳

۲

۱

۱

۰

۱

۰

۱

۰

ستونها

تحمل کننده بیش از یک کف،  ستون و دیوار باربر

۴

۳

۲

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تحمل کننده فقط یک کف

۳

۲

۲

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تحمل کننده فقط یک بام

۳

۲

۱

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تیرها،  پل ها،  خرپاها و  طاقی ها 

تحمل کننده بیش از یک کف،  ستون و دیوار باربر

۴

۳

۲

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تحمل کننده فقط یک کف

۲

۲

۲

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تحمل کننده فقط یک بام

۲

۲

۱

۱

۰

۱

۰

۱

۰

طاق سقف ها

۲

۲

۲

۱

۰

۱

۰

۱

۰

طاق بام ها

۲

۱.۵

۱

۱

۰

۱

۰

۱

۰

ب- رعایت ضوابط حفاظتی ویژه برای دیوارهای بیرونی بناها، مطابق جدول ۲-۲-۳ ضروری است.

 عدد سمت چپ = دیوارهای خارجی

 عدد میانی = ستونها، تیرها، خرپاها، اعضای باربر دارای بیش از یک کف و …

 عدد سمت راست = ساختار کف

جدول ۱۱۲۳ ساعت مقاومت حریق لازم برای دیوارهای بیرونی بناها

 

نوع تصرف

 

فاصله مجزاسازی بین بناها به متر

صفر تا ۱.۵

بیش از ۱.۵ تا ۳

بیش از ۳ تا ۹

تجمعی، آموزشی فرهنگی، درمانی مراقبتی روزانه، درمانی مراقبتی سلامت، مراقبت سلامت اورژانس، مراقبتی و بازپروری، مسکونی، مسکونی مراقبتی، اداری، حرفه ای، صنعتی و انباری کم خطر

۱

۱

۰

تجاری ، صنعتی و انباری با خطر معمولی

۲

۱

۰

صنعتی و انباری با خطر شدید که مقدار محتویات بر سطوح قابل کنترل از حداکثر میزان مجاز ذکر شده در جدول ۲-۱-۲- ۳ بیشتر شده و نیاز به تمهیدات حفاظتی ذکر شده برای رتبه های ۱، ۲ و ۳ دارد.

 

اگر مقدار محتویات بر سطوح قابل کنترل از حداکثر ارقام تعیین شده در جدول ۲-۱-۲-۳ بیشتر باشد، رعایت ضوابط ویژه ای که بعداً ارائه می شود، ضروری است.

 

صنعتی و انباری با خطر شدید که مقدار محتویات بر سطوح قابل کنترل از حداکثر میزان مجاز ذکر شده در جدول ۲-۱-۲- ۳ بیشتر شده و نیاز به تمهیدات حفاظتی ذکرشده برای رتبه های ۴ و ۵ دارد.

 

۳

۲

۱

 

جدول ۲۱۲۳ حداکثر محتویات مجاز کالاهای خطرناک بر سطوح قابل کنترل

 

محتویات

کلاس مواد یا کالا

مرتبه محتویات با خطر شدید

نگهداری و انبارداری

نحوه استفاده سیستمهای بسته

نحوه استفاده سیستمهای باز

جامدات

کیلوگرم

مایعات

لیتر

(کیلوگرم)

گاز

مترمکعب

جامدات

کیلوگرم

مایعات

لیتر

(کیلوگرم)

گاز

مترمکعب

جامدات

کیلوگرم

مایعات

لیتر

(کیلوگرم)

تاثیرگذار بر سلامت

خورنده و سوزاننده ها

غ م

۴

۲.۲۷۰

۱.۸۹۲

۲۳

۲.۲۷۰

۱.۸۹۲

۲۳

۴۵۴

۳۷۸

بسیار سمی ها

غ م

۴

۴.۵

۴.۵

۰.۵۷

۴.۵

۴.۵

۰.۵۷

۱.۴

 

(۰.۱۰۶)

سمی ها

غ م

۴

۲۲۷

۲۲۷

۲۳

۲۲۷

۲۲۷

۲۳

۵۷

(۰.۵۷)

با خطرهای فیزیکی

مایعات سوختنی

II

۲ یا ۳

غ م

۴۵۴

غ م

غ م

۴۵۴

غ م

غ م

۱۱۴

IIA

۲ یا ۳

۱.۲۴۹

۱.۲۴۹

۳۰۳

IIIB

غ م

۴۹.۹۶۲

۴۹.۹۶۲

۴۹.۹۶۲

مواد و مصالح آتش بازی

۱.۴G

۳

۵۷

غ م

غ م

غ م

غ م

غ م

غ م

غ م

مایعات کرایوژنیک

 

آتش زاها

۲

غ م

۱۷۰

غ م

غ م

۱۷۰

غ م

غ م

۳۸

اکسیدکننده ها

۳

غ م

۱۷۰

غ م

غ م

۱۷۰

غ م

غ م

۳۸

مواد انفجاری

غ م

۱

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

غ م

۰.۱۰۶

(۰.۱۰۶)

غ م

۱۰۶

(۰.۱۰۶)

گازهای آتش زا

گاز

۲

غ م

غ م

۲۸.۳

غ م

غ م

۲۸.۳

غ م

غ م

مایع

۲

غ م

۱۱۴

غ م

غ م

۱۱۴

غ م

غ م

غ م

مایع شده نفتی

۲

غ م

۱.۱۴۰

غ م

غ م

۱.۱۴۰

غ م

غ م

غ م

مایعات

اتش زا

IA

۲ یا ۳

غ م

۱۱۴

غ م

غ م

۱۱۴

غ م

غ م

۳۸

IBو IC

۴۵۴

۴۵۴

۱۱۴

ترکیب (IA,IB,IC)

۴۵۴

۴۵۴

۱۱۴

جامدات آتش زا

غ م

۳

۷۹

غ م

غ م

۱۲۵

غ م

غ م

۱۱.۴

غ م

پراکسایدهای آلی

انفجاریهای بی کلاس

۱

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

غ م

۰.۱۰۶

(۰.۱۰۶)

غ م

۰.۱۰۶

(۰.۱۰۶)

I

۱

۲.۳

(۲.۳)

غ م

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

غ م

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

II

۲

۲۳

(۲۳)

غ م

۲۳

(۲۳)

غ م

۴.۵

(۴.۵)

III

۳

۵۷

(۵۷[)

غ م

۵۷

(۵۷)

غ م

۱۱.۴

(۱۱.۴)

IV

غ م

ب م

ب م

غ م

ب م

ب م

غ م

ب م

ب م

V

غ م

ب م

ب م

غ م

ب م

ب م

غ م

ب م

ب م

اکسید کننده ها

۴

۱

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

غ م

۰.۱۰۶

(۰.۱۰۶)

غ م

۰.۱۰۶

(۰.۱۰۶)

۳

۲ یا ۳

۴.۵

(۴.۵)

غ م

۰.۹۱

(۰.۹۱)

غ م

۰.۹۱

(۰.۹۱)

۲

۳

۱۱۴

(۱۱۴)

غ م

۱۱۴

(۱۱۴)

غ م

۲۳

(۲۳)

۱

غ م

۱.۸۱۶

(۱.۸۱۶)

غ م

۱.۸۱۶

(۱.۸۱۶)

غ م

۴۵۴

(۴۵۴)

گازهای اکسیدکننده

به صورت گاز

۳

غ م

غ م

۴۲.۵

غ م

غ م

۴۲.۵

غ م

غ م

گاز مایع شده

غ م

غ م

۱۱۴

غ م

غ م

۱۱۴

غ م

غ م

غ م

پایروفوریک

غ م

۲

۱.۸

۱.۸

۱.۴

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

۰.۲۸

۰

۰

ناپایدارها (واکنش کننده ها)

۴

۱

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

۰.۲۸

۰.۱۰۶

(۰.۱۰۶)

۰.۰۶

۰.۱۰۶

(۰.۱۰۶)

۳

۱ یا ۲

۲.۳

(۲.۳)

۱.۴

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

۰.۲۸

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

۲

۲

۲۳

(۲۳)

۲۱

۲۳

(۲۳)

۲۱

۴.۵

(۴.۵)

۱

غ م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

واکنش کننده ها به آب

۳

۲

۲.۳

(۲.۳)

غ م

۲.۳

(۲.۳)

غ م

۰.۴۵۴

(۰.۴۵۴)

۲

۳

۲۳

(۲۳)

غ م

۲۳

(۲۳)

غ م

۴.۵

(۴.۵[)

۱

غ م

ب م

ب م

غ م

ب م

ب م

غ م

ب م

ب م

 

۱- غ م = غیرمشمول

۲- ب م = بدون محدودیت

جدول ۲۲۳ الف حداکثر تعداد طبقات و ارتفاع مجاز بناها به متر، در ساختارهای مقاوم حریق باتوجه به نوع تصرف و استفاده از شبکه بارنده

 

نوع ساختار

انواع تصرف

مقاوم حریق

۴ ساعتی

مقاوم حریق

۳ ساعتی

مقاوم حریق

۲ ساعتی

مقاوم حریق

۱ ساعتی

مقاوم حریق

۰ ساعتی

۴۴۲

۳۳۲

۲۲۲

۱۱۱

۰۰۰

با بارنده

بدون بارنده

با بارنده

بدون بارنده

با بارنده

بدون بارنده

با بارنده

بدون بارنده

با بارنده

بدون بارنده

حداکثر ارتفاع بناها

ب م

ب م

۱۲۸

متر

۱۲۲ متر

۵۵ متر

۴۹ متر

۲۶ متر

۲۰ متر

۲۳ متر

۱۶.۸ متر

تجمعی بیش از ۱۰۰۰ نفر

ب م

۴

ب م

۴

۱۲

۴

۳

۲

۱

غیر مجاز

تجمعی بیش  از ۳۰۰ نفر

ب م

۴

ب م

۴

۱۲

۴

۴

۳

۲

۱

تجمعی تا ۳۰۰ نفر

ب م

۷

ب م

۷

۱۲

۷

۴

۳

۲

۱

تجمعی در فضای باز

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

اداری حرفه ای

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۶

۵

۵

۴

مراقبتی پرستاری (بزرگ)

ب م

غیر مجاز

ب م

غیر مجاز

۱۲

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

۲

غیر مجاز

مراقبتی پرستاری (کوچک)

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۵

۴

۵

۴

مراقبتی روزانه

ب م

۲

ب م

۲

۱۲

۲

۶

۱

۴

۱

مراقبتی بازپروری

ب م

۷

ب م

۷

۱۲

۷

۲

۲

۲

غیر مجاز

آموزشی

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۵

۴

۳

۳

۲

مراقبت سلامت

ب م

غیر مجاز

ب م

غیر مجاز

۱۲

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

مراقبت سلامت (اورژانس)

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۶

۵

۵

۱

صنعتی

(خطر معمولی)

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۵

۴

۳

۲

صنعتی

(خطر کم)

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۶

۵

۴

۳

تجاری

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۵

۴

۵

۴

مسکونی

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۵

۴

۵

۴

مسکونی یک یا دو خانواری

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۵

۴

۵

۴

انباری

(خطر معمولی)

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۵

۴

۴

۳

انباری

(خطر کم)

ب م

ب م

ب م

ب م

۱۲

۱۱

۶

۵

۵

۴

محتویات با خطر شدید

با محافظت

رتبه ۱

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۲

ب م

غیر مجاز

ب م

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

۲

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۳

ب م

غیر مجاز

ب م

غیر مجاز

۶

غیر مجاز

۴

غیر مجاز

۲

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۴

ب م

غیر مجاز

ب م

غیر مجاز

۸

غیر مجاز

۶

غیر مجاز

۴

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۵

۴

غیر مجاز

۴

غیر مجاز

۴

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

 

۱- شبکه های بارنده باید به صورت خودکار و مورد تائید، مطابق ضوابط در تمامی فضاها نصب شده و سرتاسر بنا را پوشش دهند.

۲- ب م = بدون محدودیت

 ۳- زیرزمین ها جزو طبقات شمارش نمی شوند.

 ۴- محتویات داخلی بناها از دیدگاه نوع خطر (و نه مقدار بار حریق) به خطر شدید، خطر معمولی و خطرضعیف دسته بندی می شوند (رجوع شود به .(۱-۱-۳

 ۵- در هر گروه از تصرف ها، چنانچه نیاز به رعایت ضوابط محافظت مطابق رتبه های ۱ تا ۵ نباشد، رقم همان گروه ملاک قرار می گیرد، مگر تصرف های صنعتی و انباری که در مورد آنها ارقام ذکر شده برای خطر معمولی مورد استناد خواهد بود.

جدول ۲۲۳ ب حداکثر تعداد طبقات و ارتفاع مجاز بناها به متر، در ساختارهای غیرسوختنی و سوختنی با توجه به نوع تصرف و استفاده از شبکه بارنده

 

انواع تصرف

غیرسوختنی ۲ ساعتی

 

غیرسوختنی ۲ ساعتی

 

سوختنی ۱ ساعتی

 

سوختنی صفر ساعتی

۲۱۱

۲۰۰

۱۱۱

۰۰۰

با بارنده

بدون بارنده

با بارنده

بدون بارنده

با بارنده

بدون بارنده

با بارنده

بدون بارنده

حداکثر ارتفاع بناها به متر

۲۶

۲۰

۲۳

۱۶.۸

۲۱.۳۵

۱۵.۲۵

۱۸.۳

۱۲.۲

تجمعی بیش از ۱۰۰۰ نفر

۳

۲

۳

۲

۳

۲

غیر مجاز

غیر مجاز

تجمعی بیش  از ۳۰۰ نفر

۴

۲

۱

۱

۴

۲

۱

۱

تجمعی تا ۳۰۰ نفر

۴

۳

۲

۱

۴

۳

۲

۱

تجمعی در فضای باز

۴

۳

۳

۲

۳

۲

۲

۱

اداری حرفه ای

۶

۵

۵

۴

۴

۳

۳

۲

مراقبتی پرستاری (بزرگ)

۲

۱

۲

۱

۲

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

مراقبتی پرستاری (کوچک)

۵

۴

۵

۴

۴

۳

۳

۲

مراقبتی روزانه

۴

۱

۲

۱

۴

۱

۲

۱

مراقبتی بازپروری

۲

۲

۲

غیر مجاز

۲

۲

۲

غیر مجاز

آموزشی

۴

۳

۳

۲

۲

۱

۲

۱

مراقبت سلامت

۱

غیر مجاز

غیر مجاز

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

غیر مجاز

غیر مجاز

مراقبت سلامت (اورژانس)

۶

۵

۵

۱

۴

۳

۳

۱

صنعتی

(خطر معمولی)

۴

۳

۳

۲

۳

۲

۲

۱

صنعتی

(خطر کم)

۵

۴

۴

۳

۴

۳

۳

۲

تجاری

۵

۴

۵

۴

۴

۳

۲

۱

مسکونی

۵

۴

۵

۴

۴

۳

۳

۲

مسکونی یک یا دو خانواری

۵

۴

۵

۴

۴

۳

۳

۲

انباری

(خطر معمولی)

۴

۳

۴

۳

۴

۳

۲

۱

انباری

(خطر کم)

۵

۴

۵

۴

۵

۴

۳

۲

محتویات با خطر شدید

با محافظت

رتبه ۱

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

غیر مجاز

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۲

۲

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۳

۴

غیر مجاز

۲

غیر مجاز

۲

غیر مجاز

۱

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۴

۶

غیر مجاز

۴

غیر مجاز

۴

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۵

۳

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

۳

غیر مجاز

۲

غیر مجاز

 

۱- شبکه های بارنده باید به صورت خودکار و مورد تائید، مطابق ضوابط در تمامی فضاها نصب شده و سرتاسر بنا را پوشش دهند.

۲- ب م = بدون محدودیت

۳- زیرزمین ها جزو طبقات شمارش نمی شوند.

۴- محتویات داخلی بناها از دیدگاه نوع خطر (و نه مقدار بار حریق) به خطر شدید، خطر معمولی و خطرضعیف دسته بندی می شوند (رجوع شود به .(۱-۱-۳

۵- در هرگروه از تصرف ها، چنانچه نیاز به رعایت ضوابط محافظت مطابق رتبه های ۱ تا ۵ نباشد، رقم همان گروه ملاک قرار می گیرد، مگر تصرف های صنعتی و انباری که در مورد آنها ارقام ذکر شده برای خطر معمولی مورد استناد خواهد بود.

 

جدول ۳۲۳ حداکثر سطوح مجاز در هر طبقه بنا به متربع، در ساختارهای مختلف با توجه به نوع تصرف

 

نوع ساختار

انواع تصرف

 

 

مقاوم حریق ۴ و ۳ ساعتی

 

مقاوم حریق ۱، ۲ و صفر ساعتی

 

غیر سوختنی ۲ ساعتی

 

سوختنی ۱ و صفر ساعتی

۴۴۲

۳۳۲

۲۲۲

۱۱۱

۰۰۰

۲۱۱

۲۰۰

۱۱۱

۰۰۰

تجمعی بیش از ۱۰۰۰ نفر

ب م

ب م

ب م

۱۴۴۲

۷۹۱

۱۳۰۲

غیر مجاز

۱۰۷۰

غیر مجاز

تجمعی بیش  از ۳۰۰ نفر

ب م

ب م

ب م

۱۴۴۲

۷۹۱

۱۳۰۲

۷۹۱

۱۰۷۰

۵۱۲

تجمعی تا ۳۰۰ نفر

ب م

ب م

ب م

۱۴۴۲

۷۹۱

۱۳۰۲

۷۹۱

۱۰۷۰

۵۱۲

تجمعی در فضای باز

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

اداری حرفه ای

ب م

ب م

ب م

۳۴۸۸

۲۱۳۹

۲۶۵۱

۱۷۶۷

۱۶۷۴

۸۳۷

مراقبتی پرستاری (بزرگ)

ب م

ب م

۵۱۱۵

۱۷۶۷

۹۳۰

۱۵۳۵

۹۳۰

۹۷۷

۴۱۹

مراقبتی پرستاری (کوچک)

ب م

ب م

ب م

۲۲۳۲

۱۴۸۸

۲۲۳۲

۱۴۸۸

۱۱۱۶

۶۵۱

مراقبتی روزانه

ب م

ب م

۵۶۲۷

۲۴۶۵

۱۲۰۹

۲۱۸۶

۱۲۰۹

۱۷۲۱

۸۳۷

مراقبتی بازپروری

ب م

ب م

ب م

۱۳۹۵

۹۳۰

۹۷۷

۶۹۸

۶۹۸

۴۶۵

آموزشی

ب م

ب م

ب م

۲۴۶۵

۱۳۴۹

۲۱۸۶

۱۳۴۹

۱۷۲۱

۸۸۴

مراقبت سلامت

ب م

ب م

ب م

۱۳۹۵

۱۰۲۳

۱۱۱۶

غیر مجاز

۸۸۴

غیر مجاز

مراقبت سلامت (اورژانس)

ب م

ب م

ب م

۳۴۸۸

۲۱۳۹

۲۶۵۱

۱۷۶۷

۱۶۷۴

۸۳۷

صنعتی

(خطر معمولی)

ب م

ب م

ب م

۲۳۲۵

۱۴۴۲

۱۷۶۷

۱۱۱۶

۱۳۰۲

۷۹۱

صنعتی

(خطر کم)

ب م

ب م

ب م

۳۴۸۸

۲۱۳۹

۲۶۵۱

۱۶۷۴

۱۹۵۳

۱۲۰۹

تجاری

ب م

ب م

ب م

۲۰۰۰

۱۱۶۳

۱۷۲۱

۱۱۶۳

۱۳۰۲

۸۳۷

مسکونی

ب م

ب م

ب م

۲۲۳۲

۱۴۸۸

۲۲۳۲

۱۴۸۸

۱۱۱۶

۶۵۱

مسکونی یک یا دو خانواری

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

ب م

انباری

(خطر معمولی)

ب م

ب م

۴۴۶۴

۲۴۱۸

۱۶۲۸

۲۴۱۸

۱۶۲۸

۱۳۰۲

۸۳۷

انباری

(خطر کم)

ب م

ب م

۷۳۴۷

۳۶۲۷

۲۴۱۸

۳۶۲۷

۲۴۱۸

۱۹۵۳

۱۲۵۶

محتویات با خطر شدید

با محافظت

رتبه ۱

۱۹۵۳

۱۹۵۳

۱۵۳۵

۱۰۲۳

۶۵۱

۸۸۴

۶۵۱

۶۹۸

غیر مجاز

با محافظت

رتبه ۲

۱۹۵۳

۱۹۵۳

۱۵۳۵

۱۰۲۳

۶۵۱

۸۸۴

۶۵۱

۶۹۸

۲۷۹

با محافظت

رتبه ۳

ب م

ب م

۵۵۸۰

۲۴۶۵

۱۳۰۲

۱۶۲۸

۱۲۰۹

۹۳۰

۴۶۵

با محافظت

رتبه ۴

ب م

ب م

ب م

۳۴۸۸

۱۶۲۸

۲۶۵۱

۱۶۲۸

۱۶۷۴

۶۰۵

با محافظت

رتبه ۵

ب م

ب م

ب م

۳۴۸۸

۲۱۳۹

۲۶۵۱

۱۷۶۷

۱۶۷۴

۸۳۷

 

۱- ب م = بدون محدودیت

۲- در هر گروه از تصرف ها، چنانچه نیاز به رعایت ضوابط محافظت مطابق رتبه های ۱ تا ۵ نباشد، رقم همان گروه ملاک قرار می گیرد، مگر تصرف های صنعتی و انباری که در مورد آنها ارقام ذکر شده برای خطر معمولی مورد استناد خواهد بود.