دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱-۵ تأیید کیفیت

۱۵۱۵ : کنترل ویژگیهای مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی، تطابق آن با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسهای، با سازمان ملی  استاندارد یا آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده از سوی آن سازمان از طریق پروانه کاربرد نشان استاندارد است.

۲۵۱۵ : تعیین مشخصات فنی و تطابق ویژگیهای کارکردی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی بر اساس  مقررات ملی  ساختمان با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وابسته به وزارت راه، مسکن و شهرسازی و مراجع تأیید صلاحیت شده از سوی آن مرکز و از طریق صدور گواهینامه فنی است.