دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۳-۴-۵ استانداردها

۱۳۴۵ ویژگیها

۱۱۳۴۵ : مشخصات فنی کاشیهای سرامیکی کف و دیوار باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲۵ و کاشیهای موزاییکی گروهی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۸۹ باشند.

۲۱۳۴۵ : ویژگی کاشیهای معرق لعابدار و بدون لعاب مورد استفاده  در کف و دیوار بایستی با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۰۱ منطبق باشد.

۳۱۳۴۵ : کاشیهای سرامیکی آنتی باکتریال و خودتمیزشونده بایستی علاوه بر دارا بودن خواص فیزیکی و شیمیایی و ظاهری مطابق با استاندارد ملی  شماره ۲۵ و استاندارد ملی  شماره ۴۲۸۹، خاصیت ویژه آنتی باکتریال و خودتمیزشوندگی داشته و الزامات استاندارد ملی  شماره ۱۴۴۹۹ را برآورده سازند.

۴۱۳۴۵ : ویژگیهای کاشیهای شیشه ای بایستی منطبق بر استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۹۶ باشد.

۵۱۳۴۵ : ویژگی کاشیهای ضد اسید بایستی منطبق با استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۵۱ باشد.

۶۱۳۴۵ : مشخصات کاشیهای بتنی بام باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۴۰۸باشد.

۲۳۴۵ آزمایشهای استاندارد

آزمایشهای استاندارد کاشی عبارت است از: اندازه گیری طول و عرض، ضخامت، مستقیم الخط بودن، مستطیل بودن، تخت بودن سطح، کیفیت سطح، جذب آب، نیروی شکست، مدول گسیختگی، مقاومت در برابر سایش عمقی (کاشیهای بدون لعاب)، مقاومت در برابر سایش سطحی (کاشیهای لعابدار)، ضریب انبساط حرارتی خطی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، مقاومت در برابر حرارت و رطوبت (کاشیهای لعابدار)، مقاومت در برابر یخ زدگی، ضریب اصطکاک (لغزندگی)، انبساط رطوبتی، تفاوت رنگهای جزئی کاشیها، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر لکه گذاری، مقاومت در برابر اسیدها و بازهای غلیظ. استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.