دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۳-۵-۵ استانداردها

۱۳۵۵ ویژگیها

۱۱۳۵۵ : ویژگیهای سنگهای ساختمانی گرانیت، سنگ آهک، مرمریت، تراورتن، کوارتر و لوح به ترتیب در استانداردهای ۵۶۹۴، ۵۶۹۵، ۵۶۹۶، ۱۳۲۴۷، ۱۴۲۱۳ و ۱۴۲۱۶ آمده است.

خصوصیات سنگ لوح مناسب برای استفاده در توفالهای سقف باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۸ باشد. ویژگیهای سنگ سرپانتین (سرپانتین مرمری) جهت استفاده های  ساختمانی باید منطبق بر استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۴ باشد.

۲۱۳۵۵ : در جدول ۱-۵-۵ الزامات فیزیکی سنگهای آهکی، در جدول ۲-۵-۵ الزامات فیزیکی سنگهای گرانیت و مرمریت، در جدول ۳-۵-۵ الزامات فیزیکی سنگهای کوارتزی، در جدول ۴-۵-۵ الزامات فیزیکی سنگهای تراورتن و در جدول ۵-۵-۵ الزامات فیزیکی سنگهای لوح بر اساس استانداردهای ملی  عنوان شده ارائه شده است.

 

جدول ۱۵۵ الزامات فیزیکی سنگهای آهکی

خواص فیزیکی

طبقه بندی سنگ آهک ساختمانی

روش آزمون (بر اساس استاندارد ملی)

جرم مخصوص پایین

جرم مخصوص متوسط

جرم مخصوص بالا

حداکثر درصد جذب آب

۱۲

۷.۵

۳

۵۶۹۹

حداقل جرم مخصوص(کیلوگرم بر مترمکعب)

۱۷۶۰

۲۱۶۰

۲۵۶۰

۵۶۹۹

حداقل مقاومت فشاری (مگاپاسکال)

۱۲

۲۸

۵۵

۵۶۹۸

حداقل مدول گسیختگی (مگاپاسکال)

۲.۹

۳.۴

۶.۹

۵۶۹۷

حداقل شاخص مقاومت سایشی (صرفا برای سنگهای در معرض رفت و آمد)

۱۰

۱۰

۱۰

۸۲۳۰ یا ۵۷۰۰

 

 

جدول ۲۵۵ الزامات فیزیکی سنگهای گرانیتی و مرمری

خواص فیزیکی

الزامات سنگهای گرانیتی

الزامات سنگهای مرمریت

روش آزمون (بر اساس استاندارد ملی)

کلسیت

دولومیت

حداکثر درصد جذب آب

۰.۴

۰.۲

۰.۲

۵۶۹۹

حداقل جرم مخصوص(کیلوگرم بر مترمکعب)

۲۵۶۰

۲۵۹۵

۲۸۰۰

۵۶۹۹

حداقل مقاومت فشاری (مگاپاسکال)

۱۳۱

۵۲

۵۲

۵۶۹۸

حداقل مدول گسیختگی (مگاپاسکال)

۱۰.۳۴

۷

۷

۵۶۹۷

حداقل مقاومت خمشی (مگاپاسکال)

۸.۲۷

۷

۷

۸۲۲۹

حداقل شاخص مقاومت سایشی (صرفا برای سنگهای در معرض رفت و آمد)

۲۵

۱۰*

۱۰*

۸۲۳۰ یا ۵۷۰۰

برای مکانها با رفت و آمد زیاد مانند راهروها، پله های تجاوی و اداری و کفها و سکوهای پر تردد استفاده از حداقل شاخص مقاومت سایشی ۱۲ توصیه میشود.

 

جدول ۳۵۵ الزامات فیزیکی سنگهای ساختمانی کوارتزی

خواص فیزیکی

الزامات

 

روش آزمون (بر اساس استاندارد ملی)

 

ماسه سنگ

ماسه سنگ کوارتزی

کوارتزیت

حداکثر درصد جذب آب

۸

۳

۱

۵۶۹۹

حداقل جرم مخصوص(کیلوگرم بر مترمکعب)

۲۰۰۰

۲۴۰۰

۲۵۶۰

۵۶۹۹

حداقل مقاومت فشاری (مگاپاسکال)

۲۷.۶

۶۸.۹

۱۳۷.۹

۵۶۹۸

حداقل مدول گسیختگی (مگاپاسکال)

۲.۴

۶.۹

۱۳.۹

۵۶۹۷

حداقل شاخص مقاومت سایشی (صرفا برای سنگهای در معرض رفت و آمد)

۲

۸

۸

۸۲۳۰ یا ۵۷۰۰

 

 

جدول ۴۵۵ الزامات فیزیکی سنگهای تراورتن

خواص فیزیکی

الزامات

روش آزمون (بر اساس استاندارد ملی)

کاربرد خارجی

کاربرد داخلی

حداکثر درصد جذب آب

۲.۵

۲.۵

۵۶۹۹

حداقل جرم مخصوص(کیلوگرم بر مترمکعب)

۲۳۰۵

۲۳۰۵

۵۶۹۹

حداقل مقاومت فشاری (مگاپاسکال)

۵۲

۳۴.۵

۵۶۹۸

حداقل مدول گسیختگی (مگاپاسکال)

۴.۸

۴.۸

۵۶۹۷

حداقل شاخص مقاومت سایشی (صرفا برای سنگهای در معرض رفت و آمد)

۱۰

۱۰

۸۲۳۰ یا ۵۷۰۰

حداقل مقاومت خمشی (مگاپاسکال)

 

۳.۵

۳.۵

۱۳۲۴۷ و ۸۲۲۹

 

جدول ۵-۵-۵ الزامات فیزیکی سنگ لوح

 

خواص فیزیکی

الزامات

روش آزمون (بر اساس استاندارد ملی)

کاربرد خارجی

کاربرد داخلی

حداکثر درصد جذب آب

۰.۲۵

۰.۲۵

۱۴۲۱۲

حداقل مدول گسیختگی (مگاپاسکال)

در عرض لایه

۶۱.۲

۴۹.۶

۱۴۲۱۷

در طول لایه

۴۹.۶

۳۷.۹

حداقل شاخص مقاومت سایشی (صرفا برای سنگهای در معرض رفت و آمد)

۸

۸

۸۲۳۰ یا ۵۷۰۰

حداقل مقاومت در برابر اسید بر حسب میلیمتر

 

۰.۳۸

۰.۳۸

۱۴۲۱۵

 

۲۳۵۵ آزمایشهای استاندارد

آزمایشهای استاندارد جذب آب، جرم مخصوص، مقاومت فشاری، مدول گسیختگی، مقاومت خمشی و مقاومت سایشی برای سنگهای ساختمانی مورد نیاز هستند. استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.