دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۳-۵ استانداردها

۱۳۱۳۵ ویژگیها

۱۱۳۱۳۵ : چوبی که در صنعت ساختمان بکارمی رود باید، از نظر بافت و ظاهر، یکنواخت، تمیز و بدون ترک و صمغ، تابیدگی، پیچیدگی و سایر معایب باشد. وجود گره، بن شاخه، پوسیدگی و خشک شدگی، تجمع شیره گیاهی و صمغ بر روی سطوح نمایان چوب نشانه نامرغوب بودن آن است. انواع معایب چوب و حدود قابل قبول آنها در استاندارد ملّی ایران شماره ۱۲۷۵ ذکر شده است. ویژگی های چوب های مصنوعی، اعم از تخته فیبر، در استانداردهای ملّی ایران شماره ۷۴۱۶، ۷۴۱۶-۱، ۷۴۱۶-۲، ۷۴۱۶-۴ و ۷۴۱۶-۵ و تخته خرده چوب (نئوپان)، در استاندارد ملّی ایران شماره ۹۰۴۴، و تخته لایه، در استاندارد ملّی ایران شماره ۳۴۹۲ ارائه شده است.

۲۱۳۱۳۵ : ویژگیهای تخته لایه های  مورد استفاده  در قالببندی (با حداکثر طول ۳۱۰۰ میلیمتر و عرض حداکثر ۱۵۰۰ میلیمتر) بایستی با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۸۶ مطابق باشد.

۳۱۳۱۳۵ : خصوصیات تخته خرده چوب و تخته فیبر با روکش ملامینه برای مصارف داخل ساختمان باید با الزامات استانداردهای ملی ایران شماره ۱۴۰۹۲ و ۱۴۰۹۳مطابق باشد.

۴۱۳۱۳۵ : ارزیابی کارکرد تیرهای دوبل چوبی پیش ساخته شامل: برش، لنگر، سفتی، تحمل کشش و فشار بال تیر، که به عنوان اعضاء ساختمانی تحت بار خمشی قرار میگیرند باید تحت الزامات و روشهای آزمون استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۳۸۹-۱ انجام پذیرد. این استاندارد برای تیرهای دوبل چوبی که اجزاء مقاوم به تاثیرات منفی رطوبت بر عملکرد ساختمانی دارند و در محیطهای سرپوشیده مورد مصرف قرار میگیرند و هیچگاه به مدت طولانی در معرض هوا قرار نمیگیرند کاربرد دارد. این استاندارد ضوابط مربوط به مقاومت در برابر آتشسوزی و الزامات مربوط به فرمالدئید و دوام بیولوژیک را دربر نمیگیرد و برای این موارد باید به استانداردهای مرجع مراجعه شود.

۵۱۳۱۳۵ : ویژگی انواع دربهای پیش ساخته چوبی داخلی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۸ و ویژگی انواع پنجره های چوبی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۴۵ باشد.

سطح رویه دربها باید هموار و بدون فرورفتگی، برجستگی و پیچیدگی باشد. دربهای ساخته شده، پس از برش نهایی، باید گونیا باشند. پنجره های چوبی بایستی از الوارهایی به ضخامت معین ساخته شود، تا پس از رنده کردن آنها، ضخامتهای استاندارد به دست  آید. برای اینکه بازشوی پنجره به راحتی باز و بسته شود، باید پس از رنده و آماده کردن کردن آن، ۲ میلیمتر فضای آزاد (فضای باز) میان قسمتهای مختلف پنجره ایجاد گردد. پیش از رنگ زدن، باید فضای باز میان پروفیل تحتانی بازشو و قاب، ۳ میلیمتر باشد.

۶۱۳۱۳۵ : ویژگیهای الوار و مواد چوبی مورد استفاده در پنجره و دربهای بیرونی و چهارچوب آنها باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۲۰ مطابقت داشته باشند.

۷۱۳۱۳۵ : ویژگیهای الوار و مواد چوبی مورد استفاده  در پنجره و دربهای داخلی و چهارچوب آنها باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۲۱ مطابقت داشته باشند.

۲۳۱۳۵ آزمایشهای استاندارد

آزمایشهای استاندارد چوب عبارت است از: اندازه گیری معایب چوبهای بریده شده، تعیین مقاومت طبیعی چوب در برابر فساد، جذب آب، تورم پذیری، مقاومت خمشی، کششی، فشاری، مدول الاستیسیته، استحکام سطح، تعیین انبساط و انقباض.

استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.