دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۸-۵ استانداردها

۱۳۱۸۵ ویژگیها: در انتخاب نوع عایق حرارتی، برخی موارد باید در نظر گرفته شود:

 ۱۱۳۱۸۵ : فرآورده های عایق حرارتی مورد استفاده در ساختمان باید مقاومت حرارتی بیش از ۰.۵ مترمربع کلوین بر وات و ضریب هدایت حرارتی کمتر از ۰.۰۶۵ وات بر مترکلوین داشته باشند.

۲۱۳۱۸۵ : اگر عایق حرارتی در معرض رطوبتهای نسبی زیاد تا نزدیک ۱۰۰ درصد و اختلاف فشار بخار آب در دو طرف (مانند بامهای وارونه و عایقکاری زمینی محافظت نشده) قرار گیرند، لازم است میزان جذب آب درازمدت آن از راه نفوذ در حد مجاز استاندارد باشد. مقدار جذب آب کوتاه مدت ( ۲۴ ساعته) به روش غوطه ورسازی جزیی نباید از حد مجاز استاندارد بیشتر باشد. با این آزمایش یک دوره بارندگی ۲۴ ساعته در طی اجرای ساختمان شبیه سازی میشود. مقدار جذب آب دراز مدت( ۲۸روزه) به روش غوطه ورسازی  کامل نباید از حد مجاز استاندارد بیشتر باشد. با این آزمایش، جذب آب از طریق مدتی دراز درون آب ماندن عایق، شبیه سازی میشود. در برخی کاربردها، بعضی از فرآورده ها، در شرایط یاد شده قرار میگیرد.

۳۱۳۱۸۵ : در هنگام بهره برداری ، چنانچه عایق حرارتی، به طور مکرر در شرایط دمایی کم و تماس با آب قرار گیرد، مانند بامهای وارونه و عایقکاری زمینی محافظت نشده، لازم است مقاومت کافی در برابر یخ زدگی و آب شدن مطابق با استاندارد مربوط داشته باشد.

۴۱۳۱۸۵ : در صورت استفاده از عایق در کف یا بام ساختمان، بارهای وارده بر آن باید محاسبه و، با توجه به این بارها، کلاس مقاومت فشاری، یا تنش فشاری، در ۱۰ درصد تغییر شکل مربوط، مطابق با استاندارد انتخاب شود.

۵۱۳۱۸۵ : مقاومت کششی موازی با سطوح عایقهای حرارتی الیاف معدنی باید به اندازه ای باشد که فرآورده مقاومت کافی برای تحمل تنشهای وارده (حداقل دو برابر وزن کل فرآورده) در حین حمل و بهره برداری  داشته باشد.

۶۱۳۱۸۵ : طراح باید، با استناد به روش ارائه شده در راهنمای مبحث ۱۹ و با توجه به سیستم طراحی، نفوذپذیری بخار آب جدار را ارزیابی کند و در صورت وجود خطر میعان، با پیش بینی لایه بخاربند در محل مناسب آن را بر طرف کند.

۷۱۳۱۸۵ : عایق باید از نظر طول، عرض، ضخامت (برای همه فرآورده ها)، تخت و گونیا بودن (برای تخته ها)، پایداری ابعادی، واکنش در برابر آتش، و سایر خواص مورد نیاز برای کاربرد مورد نظر، با حدود مجاز استاندارد و تراز، یا مقادیر اعلام شده از سوی تولید کننده، مطابقت داشته باشد.

۸۱۳۱۸۵ : نفوذ باران و رطوبت زیاد درون ساختمان و میعان ممکن است سبب کاهش شدید مقاومت حرارتی عایقهای حرارتی شود. بنابراین، باید احتیاط لازم را برای جلوگیری از خیس شدن عایق حرارتی بکار برد. عایقهای حرارتی باید با ویژگیهای استاندارد فرآورده مربوط مطابقت داشته باشند.

۹۱۳۱۸۵ : ویژگیهای فرآورده های عایق حرارتی بر پایه پشمهای معدنی ساخته شده در کارخانه با روکش یا بدون روکش که در عایقکاری حرارتی ساختمان مورد مصرف قرار میگیرند بایستی با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۶ مطابقت داشته باشند.

۱۰۱۳۱۸۵ : خصوصیات فرآورده های عایقکاری حرارتی ساخته شده در کارخانه از پرلیت منبسط بایستی منطبق بر استاندارد ملی ایران شماره ۸۳۲۰ باشد.

۱۱۱۳۱۸۵ : ویژگیهای پنلهای مرکب صفحات روکشدار گچی عایق حرارتی/صوتی باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۰۵ مطابقت کند. چنانچه در لایه عایق پنلهای مرکب صفحات روکشدار گچی عایق حرارتی/صوتی از فوم پلی استایرن منبسط (EPS)، فوم پلی استایرن اکسترود شده (XPS)، فوم پلی یورتان صلب (پلیایزوسیانات، پلی ایزوسیانورات) PUR) و (PIR، فوم فنولیک (PF) یا پشم معدنی (MW) استفاده گردد، این مواد باید به ترتیب با ضوابط استانداردهای ملی ایران با شماره های ۱۰۹۵۰، ۱۰۹۵۲، ۸۲۹۸، ۱۰۹۵۳ و ۸۱۱۶ مطابق باشند.

۱۲۱۳۱۸۵ : سامانه نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی استایرن منبسط شده (ETICS) برای سطوح بیرونی دیوارها به منظور بهبود عایق حرارتی بکار میرود و شامل اجزایی بدین قرار است: چسب ویژه سامانه و اتصالات مکانیکی ویژه، مصالح عایقکاری حرارتی ویژه سامانه، تقویت کننده های  داخلی سامانه شامل شبکه های فلزی یا الیاف شیشه، مصالح آلی یا معدنی ویژه سامانه تشکیل دهنده نمای سامانه. این سامانه باید مطابق الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۵۶ باشد و همچنین پلی استایرن منبسط شده مورد استفاده در این سیستم مطابق الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۰ باشد.

۱۳۱۳۱۸۵ : شیشه سلولی مصالح عایقکاری صلب یا نیمه صلب است که از شیشه منبسط با یک ساختار سلول بسته ساخته میشود و مورد استفاده در عایقکاری حرارتی ساختمانها است.

محصول شیشه سلولی باید با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۱ مطابقت داشته باشد.

۱۴۱۳۱۸۵ : بلوکهای پلی استایرن بلوکهای ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شده هستند که میتوان از آنها در کاربردهای مختلف همچون قالب سقف بین تیرچه ها استفاده نمود. مشخصات بلوکهای پلی استایرن سقفی باید مطابق الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸ باشد. طبق روش مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸حداقل نیروی سبب شکست بلوکهای تولیدشده به عرض ۵۰ سانتیمتر در برابر بارهای حین اجرا باید برابر ۲ کیلونیوتن به ازای هر ۳۰ سانتیمتر طول باشد. جذب آب حداکثر بلوکها بر حسب رده پلی استایرن مصرفی بین ۶ درصد برای پلی استایرن با کارکرد معمولی تا ۲ درصد برای پلی استایرن با کارکرد ویژه قرار دارد.

۲۳۱۸۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۱۸۵ : آزمایشهای لازم برای تعیین کیفیت عایقهای حرارتی پلیمری و پشم معدنی تختهای و رولی در همه کاربردها عبارت است از: تعیین ضریب هدایت حرارتی، مقاومت حرارتی، طول، عرض، ضخامت، گونیا بودن (تخته)، تخت بودن (تخته)، جرم مخصوص ظاهری، پایداری ابعادی تحت شرایط معین، تنش فشاری یا مقاومت فشاری (پلی یورتان و پلی استایرن اکسترود)، مقاومت کششی موازی با سطوح (پشم معدنی) و مقاومت خمشی (پلی استایرن منبسط).

۲۲۳۱۸۵ : آزمایشهای لازم برای پنلهای مرکب صفحات روکش دار گچی عایق حرارتی/صوتی شامل رفتار در برابر آتش، مقاومت حرارتی پنل، نفوذپذیری بخار آب، مقاومت ضربه ای، جذب صدا، مقاومت خمشی صدابندی هوابرد مستقیم، ابعاد و رواداریها، ناهم برابری، تخت بودن پنلهای مرکب، چسبندگی/پیوستگی فرآورده  عایقکاری و مواد خطرناک میباشد.

۳۲۳۱۸۵ : آزمایشهای لازم برای سامانه نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی استایرن منبسط شده شامل تعیین مقاومت حرارتی، واکنش در برابر آتش، مقاومت مکانیکی و پایداری سامانه، مقاومت چسبندگی پوشش پایه به تخته پلی استایرن منبسط شده، مقاومت چسبندگی چسب به تخته پلی استایرن منبسط شده برای سامانه های متصل به وسیله چسب، مقاومت بیرون کشیدن مربوط به سامانه های متصل به وسیله اتصالات مکانیکی، مقاومت کششی تقویت شده، تراوایی سطح سامانه در برابر آب مایع، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر فرورفتگی، تراوایی در برابر بخار آب و دوام و چسبندگی مصالح نازک کاری روی پوشش پایه میباشد.

۴۲۳۱۸۵ : استانداردهای مرجع این بخش در پیوست دوم ارائه شده اند.