دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۹-۵ استانداردها

۱۳۱۹۵ ویژگیها: نظر به تنوع فراوان پلیمرها و نیز کاربردهای آنها در ساختمانها ارائه فهرست کاملی از ویژگیهای آنها در اینجا ممکن نیست. تولیدکنندگان و زلزله خیز، بسته به نوع محصول و کاربرد مورد نظر، باید ویژگیهای استاندارد و الزامات عملکردی آن را با توجه به استانداردهای ملی  یا استانداردهای معتبر در نظر داشته باشند. به عنوان مثال، معمولاً برای بیشتر محصولات پلیمری، مقاومتهای مکانیکی به سبب کنترل کیفی آنها، یا حداقل مقاومت و مدول کششی آنها از ویژگیهایی است که باید به آن توجه شود. همچنین، اگر محصول تحت بار فشاری است، باید حداقل مقاومت فشاری آن تعیین شده باشد. گاهی، با توجه به نوع محصول (مثلاً اسفنجها و عایقهای حرارتی پلیمری) به جای مقاومت فشاری، باید حداقل مقاومت فشاری در ۱۰ درصد تغییر شکل، در نظر گرفته شود. خستگی در پلیمرها بسیار بیشتر از مصالح دیگر است، بنابراین چنانچه محصول پلیمری تحت بار باشد، باید پدیده خستگی آن نیز در نظر گرفته شود. در صورت لزوم قرار گرفتن پلیمر در معرض رطوبت، ویژگی جذب آب آن باید معلوم شده باشد، به خصوص در مورد اسفنجها و عایقهای حرارتی پلیمری که مستعد جذب آب است و خواص آنها با جذب آب تغییر میکند. دوام یافتن پلیمرها در شرایط کاربرد (مثلاً در شرایط جوی، یا در برابر مواد شوینده یا حتی در شرایط عادی) بسیار مهم است. واکنش پلیمرها در برابر آتش نیز بستگی به کاربرد آنها در ساختمان دارد، که با توجه به الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تعیین میشود. هدایت حرارتی پلیمر نیز ممکن است بسته به نوع کاربرد آن مهم باشد. برای عایقهای حرارتی پلیمری، تعیین هدایت حرارتی ضروری است و حداقل مقادیر قابل قبول و دسته بندی  مربوط به آنها را استانداردهای ویژگیهای مربوط به آنها، ارائه کرده است.

۲۳۱۹۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۱۹۵ : تنوع فراوان پلیمرها و کاربردهای آنها در ساختمان مستلزم آن است که تولیدکنندگان و زلزله خیز، بسته به نوع محصول و کاربرد مورد نظر، آزمایشهای استاندارد در مورد آنها انجام دهند. از جمله آزمایشهای مهم استاندارد که معمولاً باید انجام شود، میتوان تعیین مقاومت و مدول کششی، مقاومت در برابر نفوذ، مقاومت فشاری یا مقاومت فشاری در ۱۰ درصد تغییر شکل، جذب آب، آزمایشهای آتش، ضریب هدایت و مقاومت حرارتی و آزمایشهای دوام را نام برد.

۲۲۳۱۹۵ : روشهای آزمون قابل کاربرد برای میله و رشته های پلیمری تقویت شده با الیاف به عنوان مسلح کننده ها یا تاندونهای پیش تنش در بتن در استاندارد ملی ایران شماره۱۴۷۶۱-۱ ارائه شده است.

۳۲۳۱۹۵ : روشهای آزمون استاندارد برای ملات و بتن سیمان هیدرولیکی در آماده سازی آزمونه های ساخته شده با اصلاح کننده های پلیمری در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۰۲ ارائه گردیده است.

۴۲۳۱۹۵ : طبقه بندی، الزامات و روشهای آزمون پروفیلهای پلی وینیل کلرید سخت (U-PVC)برای ساخت درب و پنجره در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۹۱ ارائه شده است.

۵۲۳۱۹۵ : ویژگیها و روشهای آزمون پروفیلهای پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا  (H-PVC) مورد مصرف در ساخت درب و پنجره در استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۴۰ ارائه شده است.

۶۲۳۱۹۵ : استانداردهای مرجع این بخش در پیوست دوم ارائه شده اند.