دسته‌بندی نشده · خرداد ۳۱, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۲: استانداردهای مرجع

پ۱۲ در این بخش استانداردهای مرجع فصلهای مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان ارائه گردیده است. در مدت اعتبار این مبحث، چنانچه استانداردها یا ویرایشهای جدیدی از استاندارد به تصویب برسد، جانشین استانداردها و معیارهای مشابه در این مبحث خواهد شد.

 

پ۲۲ استانداردهای مرجع فصل :۲-۵ آجر

– استاندارد ملی ایران شماره ۷، “آجر رسی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۲، “خاک – خاک رس جهت ساخت آجر رسی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره :۷۱۲۲ “مصالح ساختمانی – آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی و پنلهای آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۳۴، “مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخهای افقی، پنلهای آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخهای قائم – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۴۹۸، “آجر ضد اسید – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۰، “آجر مجوف از ماسه سنگ – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۷، ” آجر مارنی- ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۶۲۱۱، ” آجر نمای بتنی- ویژگیها”

 

پ۳۲ استانداردهای مرجع فصل ۵-۳: بلوکهای سفالی توخالی

– استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۰۹-۲، “بلوکهای سقفی مورد مصرف در سقفهای تیرچه بلوک – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۱، “مصالح ساختمانی- بلوکهای سفالی دیواری باربر و غیرباربر با سوراخهای قائم – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۲۲، “مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی و پنلهای آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی- ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۳۴، “مصالح ساختمانی – آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخهای افقی، پنلهای آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخهای قائم – روش آزمون”

پ۴۲ استانداردهای مرجع فصل :۵- ۴ کاشی سرامیکی

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۵، “کاشیهای سرامیکی – تعاریف – طبقه بندی – ویژگیها و نشانه گذاریها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۵۱، “۵-۴ کاشی ضد اسید”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۹۲، “تعاریف، ویژگیها، علامتگذاری، رده بندی کاشیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۹۴، “تعیین جذب آب کاشی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۹۶، “روش آزمون تعیین مقاومت سطح کاشی در برابر خراشیدگی بر اساس جدول سختی موهس”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۹۷، “تعیین سایش عمق – کاشیهای بدون لعاب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۹۸، “تعیین انبساط حرارتی خطی کاشیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۰۱، “تعیین مقاومت شیمیایی – کاشیهای بدون لعاب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۰۲، “تعیین مقاومت شیمیایی – کاشیهای لعابدار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۰۶، “روشهای نمونه و جداول بازرسی کاشی از طریق نمونه های  خاص (انفرادی)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۰۷، “روشهای نمونه برداری و جداول بازرسی کاشی از طریق نمونه های  متغیر به منظور تعیین درصد عیوب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۸۹، “ویژگیهای کاشیهای موزاییکی گروهی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۰۰، “کاشیها – روش آزمون مقاومت دربرابر لکه پذیری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۷۲، ” کارتن جهت بسته بندی انواع کاشی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۲۵، “تعیین مقاومت قطعات لعابی در برابر ضربه – روش آزمون تپانچه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۲۶، “تعیین مقاومت لعابها در برابر سایش – کاهش وزن بعد از سایش سطحی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹-۲ ، “کاشیهای سرامیکی- قسمت ۲- تعیین ابعاد و کیفیت سطح- روش آزمون “

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹-۴، “کاشیهای سرامیکی- قسمت چهارم- تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی) و نیروی شکست”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹-۵، “کاشیهای سرامیکی- روش آزمون – قسمت پنجم- تعیین مقاومت در برابرضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹-۷، “کاشیهای سرامیکی- قسمت ۷- تعیین مقاومت سایش سطحی کاشیهای لعاب دار – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹-۹، “کاشیهای سرامیکی- قسمت نهم – تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹-۱۰، “کاشیهای سرامیکی-  قسمت ۱۰- تعیین انبساط رطوبتی

 روش آزمون “

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹ -۱۱، “کاشیهای سرامیکی- قسمت یازدهم – تعیین مقاومت در برابر انبساط حرارتی- رطوبتی (اتوکلاو) کاشیهای لعابدار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹ -۱۲، “کاشیهای سرامیکی- قسمت دوازدهم- تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۶۹-۱۵، “کاشیهای سرامیکی- قسمت ۱۵- تعیین میزان سرب و کادمیوم آزاد شده از کاشی لعابدار – روش آزمون “

– استاندارد ملی ایران شماره۱۰۷۶-۳۰، “کاشیهای سرامیکی – ملاتها و چسبها – قسمت سوم: اصطلاحات، تعاریف و ویژگیهای ملاتها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۶۰-۴، “کاشیهای سرامیکی – ملاتها و چسبها – قسمت چهارم: روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۳۹-۱، “پوششهای لعابی – تعیین مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی – قسمت اول – تعیین مقاومت به خوردگی شیمیایی توسط اسیدها در دمای اتاق”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۴۳، “سرامیکهای ظریف (سرامیکهای پیشرفته، سرامیکهای صنعتی پیشرفته) – تعیین فعالیت نور تحریکی سطوح در محیطهای آبی به وسیله تخریب متیل بلو – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۴۹۶، “کاشیهای شیشه ای – ویژگیها”

– استاندارد ملّی ایران، شماره ۱۴۴۹۹، “کاشیهای سرامیکی ضد باکتری (خودتمیزشونده) – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۱، “کاشیهای تزئینی – کاشیهای مورد مصرف در معرق کاری – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۸، “کاشیهای سرامیکی – بسته بندی و نشانه گذاری”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۷۲۲، “وسایل بهداشتی سرامیکی قابل نصب – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۶۴۰۸، “کاشی بتنی بام – ویژگیها”

 

پ۵۲ استانداردهای مرجع فصل :۵۵ سنگ ساختمانی

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۹، “سنگدانه- سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا منیزیم- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۱۷، “روشهای تعیین تاب گسیختگی، فشاری و خمشی مصالح سنگی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۱۸، “بلوکهای سنگهای طبیعی برای برش به منظور استفاده در نما، کف و تزئینات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۵، “روش تعیین تاب فشاری مصالح سنگی”

– استاندارد ملی ایران شماره :۵۰۲۹ “گچ – سنگ گچ، گچ استریش و بتن گچی – روشهای آزمون شیمیایی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۴، “سنگهای ساختمانی – گرانیت – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۵۶۹۵ “سنگهای ساختمانی – سنگ آهک- ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۶، “سنگهای ساختمانی- مرمریت – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۷، “سنگهای ساختمانی – تعیین ضریب گسیختگی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۸، “سنگهای ساختمانی – تعیین مقاومت فشاری – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۹، “سنگهای ساختمانی – تعیین جذب آب و جرم مخصوص – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۰۰، “سنگهای ساختمانی – تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۲۸، “سنگهای ساختمانی- واژه نامه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۲۹، “سنگهای ساختمانی- تعیین مقاومت خمشی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۳۰، “سنگهای ساختمانی- تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد با استفاده از دستگاه سایش تیبر – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۳۸، “سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ) – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۵۹، “فرآورده های سنگ طبیعی – سنگ ساختمانی کارشده – الزامات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۴۷، “سنگهای ساختمانی- تراورتن – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۲، “سنگهای ساختمانی – سنگ لوح – تعیین جذب آب – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۳، “سنگ ساختمانی کوارتزی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۴، “سنگهای ساختمانی – سرپانتین – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۵، “سنگهای ساختمانی – سنگ لوح – مقاومت در برابر هوازدگی

  روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۶، “سنگهای ساختمانی – سنگ لوح – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۷، “سنگهای ساختمانی – آزمون خمشی سنگ لوح (بار شکست، ضریب گسیختگی، ضریب کشسانی) – روش آزمون”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۱۴۲۱۸، “سنگهای ساختمانی- سنگ لوح برای سقف سازی – ویژگیها”

 

پ۶۲ استانداردهای مرجع فصل :۶۵ سنگدانه ها

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲، “سنگدانه های بتن – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۶، “روش تعیین مقدار موادی از سنگدانه که از الک ۷۵ میکرون میگذرد”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۸، “روش آزمون برای تعیین سایش مصالح سنگی درشتدانه با استفاده از ماشین لس آنجلس “

– استاندارد ملی ایران، شماره ۴۴۹،” سنگدانه، سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا منیزیم – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۵۹۸ “الکهای آزمون و آزمون الک کردن – واژه ها و اصطلاحات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۷، “روش آزمون دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت توسط الک”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۸، “روش آزمون کلوخه های  رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه”

– استاندارد ملی ایران شماره :۴۹۷۹ “روش آزمون ناخالصیهای آلی سنگدانه های ریز برای بتن”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۴۹۸۰، “سنگدانه – تعیین جرم مخصوص، جرم مخصوص نسبی (جرم مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۴۹۸۱، “سنگدانه – تعیین جرم مخصوص انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی در سنگدانه – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۴۹۸۲، “سنگدانه – تعیین جرم مخصوص، جرم مخصوص نسبی (جرم مخصوص) و جذب آب سنگدانه های درشت – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۳، “روش تعیین رطوبت کل سنگدانه ها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۴، “آزمون ذرات سبک در سنگدانه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۵، “سنگدانه- سبکدانه برای بتن سازه ای – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۵۰۰۲-۱ “الکهای آزمون – الزامات فنی و آزمون – قسمت اول: الکهای آزمون با تور سیمی فلزی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۴۶، “مصالح ساختمانی – سنگدانه – کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون – روش کار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۴۷، “سنگدانه – تعیین نمکهای کلریدی محلول در آب – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۵۶، “بتن – اندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگهای کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۷۶۵۷، “سنگدانه – سبکدانه برای بلوکهای بنایی بتنی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۸۱۴۹، “سنگدانه – قابلیت انبساط پذیری به روش بررسی تغییر طول منشورهای بتنی، ناشی از واکنش سنگدانه ها با قلیائیها – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۸۴۴۷، “سنگدانه – تعیین مقاومت سنگدانه های درشت در مقابل سایش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۷۲، “سنگدانه – تعیین مقدار سولفات – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۵۳، “قابلیت واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها  به روش ملات منشوری تسریع شده – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۴۸، “سنگدانه های بتن- واژه نامه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۶۷، “سنگدانه- نمونه برداری از سنگدانه ها – آیین کار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۶۹، “سنگدانه – اندازه گیری دانه های پولکی، دانه های طویل یا دانه های پولکی و طویل در سنگدانه درشت – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۶۸، “سنگدانه – تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۱۷۰، “سنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات و بتن – الزامات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۵۵۲، “سنگدانه – سنگ شناسی سنگ دانه های بتن – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۶۲، “سنگدانه های درشت مورد مصرف در بتن – تعیین جرم مخصوص مصالح و جذب آب – روش تعادل هیدرواستاتیک – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۶۳، “بتن – تحلیل دانه بندی سنگدانه با الک”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۶۵، “سنگدانه های بتن – فرآوری و تحویل – راهنما”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۳۹، “سنگدانه – روشهای کاهش نمونه های  آزمایشگاهی – آیین کار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۲، “سنگدانه – سنگدانه سبک جهت استفاده در بتنهای عایق – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۷۴-۱۰، “سنگدانه – خواص فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها – قسمت :۱۰ تعیین ارتفاع مکش آب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۷۵-۱، “سبکدانه – قسمت- ۱ سبکدانه برای بتن، ملات و گروت”

 

پ۷۲ استانداردهای مرجع فصل :۷۵ سیمان و فرآورده های آن

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۰-۱، “بلوکهای سیمانی – قسمت اول – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۷۰-۲ “بلوک سیمانی توخالی- قسمت دوم – روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹، “ویژگیهای سیمان پرتلند”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۰، “سیمان – تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی با دستگاه نفوذپذیری هوا – روشهای آزمون”

-استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۱، “سیمان هیدرولیکی – تعیین انبساط به روش اتوکلاو – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۲، “سیمان – تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با سوزن ویکات– روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۳، “سیمان – تعیین مقاومت فشاری و خمشی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۴، “سیمان- تعیین حرارت هیدراسیون سیمان هیدرولیکی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۵، “موزاییک – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۲، “سیمانهای هیدرولیکی – روشهای آزمون شیمیایی- اندازه گیری عناصر اصلی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۳ -۱، “سیمانهای هیدرولیکی- روشهای آزمون شیمیایی-قسمت اول- اندازه گیری عناصر فرعی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۳ -۲، “سیمانهای هیدرولیکی- روشهای آزمون شیمیایی- قسمت دوم- اندازه گیری کلسیم اکسید آزاد”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۴، “سیمانهای هیدرولیکی – روشهای آزمون شیمیایی – اندازه گیری گوگرد به صورت  سولفید”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۵، “سیمانهای هیدرولیکی- روشهای آزمون شیمیایی- تعیین سدیم اکسید و پتاسیم اکسید”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۶۱، “آیین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۰۹-۲، “بلوکهای سقفی مورد مصرف در سقفهای تیرچه بلوک – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۱، “ویژگیها و روشهای آزمون سیمان پرتلند سفید”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳-۲، “بتن تازه – قسمت دوم- تعیین روانی به روش اسلامپ – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳-۶، “بتن تازه- قسمت ششم – جرم مخصوص – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳-۹، “آزمون بتن تازه – قسمت نهم: بتن خود متراکم – آزمون قیف V شکل”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳-۱۰، “آزمون بتن تازه- قسمت دهم: بتن خود متراکم – آزمون قیف جعبه L شکل”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳-۱۱، “آزمون بتن تازه- قسمت یازدهم: بتن خود متراکم – آزمون دانه بندی با الک”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۳۲، ” ویژگیهای سیمان پرتلند پوزولانی”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۳۴۳۳، ” ویژگیهای پوزولانهای طبیعی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۱۶-۱، “سیمان بنایی – قسمت اول: ترکیبات، ویژگیها و معیارهای انطباق”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۱۶-۲، “سیمان بنایی – قسمت دوم: روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۱۷، “ویژگیهای سیمان سرباره ای “

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۲۰، “سیمان پرتلند آهکی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۵۴۳، “بسته بندی- پاکتهای کاغذی سیمان، گچ و سایر مصالح پودری ساختمانی با جرم ویژه مشابه – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۴۴۳، “سیمانهای هیدرولیکی- روشهای آزمون شیمیایی- تعیین مقدار کلرید، مواد آلی قابل حل در کلروفرم و کربن دی اکسید”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۶۷۱۳،” نمونه برداری و آزمایش پوزولانهای طبیعی یا خاکستربادی برای مصرف به عنوان یک افزودنی معدنی در بتن سیمان پرتلند – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره: :۷۱۰۶ زئولیت – تعیین درصد تبلور نسبی زئولیت  4Aبه وسیله دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۴۸، “سیمانهای هیدرولیکی- تعیین جرم مخصوص – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۱۵، “ورقهای صاف الیاف سیمانی- ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۲، “بلوکهای سیمانی سبک غیر باربر – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره۸۵۹۲، “بتن سبک- تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدگی بتن هوا دار اتو کلاو شده- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۹۳، “بتن سبک- قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره۸۵۹۴،”بتن سبک- تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتو کلاو شده -روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره۸۵۹۵، “بتن سبک- تعیین ابعاد قطعات بنایی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره۸۵۹۶، “بتن سبک- تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۴۷-۹، “سنگدانه – آزمونهای خصوصیات ساختاری – قسمت نهم: تعیین نرمه به روش متیلن بلو”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۷۰، “بتن- اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خودتراکم – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۷۱، “بتن- اندازه گیری قابلیت عبور بتن خود تراکم به وسیله دستگاه حلقه – J روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۷۱-۱، “سیمان پرتلند مرکب الف – ۳۲.۵ ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۳۸، “سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ) – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۹، “مصالح ساختمانی – رنگدانه ها  برای رنگی کردن مصالح ساختمانی پایه سیمانی و یا آهکی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۷۶، “ورقه های شکل داده شده (موج دار) سیمان الیافی و قطعات اتصال – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۵۹۹، “بتن پاششی و بتن مسلح الیافی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۰۱، “مواد افزودنی بتن پاششی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۰۲، “ملات و بتن اصلاح شده پلیمری – آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۰۳، “سقف پوشهای بتنی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۲۰، “بتن- مصالح مورد مصرف در بتن پاششی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۵، “بتن- اندازه گیری میزان جدا شدگی ایستایی بتن خودتراکم با استفاده از روش فنی ستون – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۷۸، “دوده سیلیسی (میکروسیلیس) مورد استفاده  در مخلوطهای سیمانی – ویژگیها”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۱۳۷۶۱، “محصولاتی با سیمان الیافی- ورقه های  موج دار کوتاه یا ورقه های  با مقطع نامتفارن و اتصالات برای بام پوش- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۰۱، “تعیین مقدار تغییر ارتفاع نمونه های  استوانهای مخلوطهای سیمانی در سنین اولیه – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۰۴، ” بلوک بتنی سبک سلولی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۰۷، ” بلوک بتنی سبک هبلکس – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۰۸، “نرده بتنی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۰۹، “قطعات بتنی با طرح چوب مورد مصرف در پارکها – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۳۲، “تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ) – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۳۳، “تعیین جذب آب سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ) – روش آزمون “

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۴۶، “سیمان – سیمانهای پوزولانی – روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره: :۱۴۹۶۴ زئولیت – تعیین تبلور نسبی زئولیت5 ZSM- به وسیله دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۴۰۸، “کاشی بتنی بام – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۴۸۱، “سیمان پرتلند زیولیتی – ویژگیها”

 

پ۸۲ استانداردهای مرجع فصل :۸۵ مواد افزودنی شیمیایی بتن

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۸، “تعیین جرم مخصوص (دانسیته مایعات در ۲۰ درجه سلسیوس)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۰، “بتن – مواد افزودنی شیمیایی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳، “بتن تازه – آزمایش روانی (اسلامپ)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۶، ” بتن – تعیین مقاومت فشاری آزمونه های  بتن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۲۰، “بتن تازه -تعیین مقدار هوای موجود”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۱، “بتن – مواد افزودنی شیمیایی – روش آزمون قسمت اول: بتن ملات شاهد”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۲، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت دوم: تعیین زمان گیرش – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۲، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت دوم: تعیین زمان گیرش – روش آزمون

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۴، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب قسمت چهارم: اندازه گیری آب انداختگی بتن – روش آزمون

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۵، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت پنجم: اندازه گیری جذب مویینه – روش آزمون

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۶، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت ششم: طیف سنجی مادون قرمز – روش آزمون

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۸، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت هشتم: تعیین مقدار ماده خشک – روش آزمون

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۰۱، “مواد افزودنی بتن پاششی – ویژگیها”

 

پ۹۲ استانداردهای مرجع فصل :۵-۹آهک و فرآورده های آن

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۰، “آهک ساختمانی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۶۹، “آهک – آهک زنده و هیدراته – تعاریف و طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۴، “روشهای نمونه برداری، بازرسی، بسته بندی و نشانه گذاری محصولات آهک و سنگ آهک”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۵، “ویژگیهای آهک هیدراته برای مصارف بنایی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۶، “روشهای آزمون آنالیز شیمایی سنگ آهک، آهک زنده و آهک هیدراته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۷، “ویژگیهای آهک هیدراته پرداخت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۸، “آهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۵۴، “روشهای آزمون فیزیکی آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۵، “سنگهای ساختمانی – سنگ آهک – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۳، “آهک و سنگ آهک مورد مصرف در صنعت- واژه نامه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۴، “آهک مورد استفاده با پوزولانها – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۵، “آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاک – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۷، “آهک زنده برای مصارف ساختمانی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۶۹۶، “آهک- آهک زنده و هیدراته- تعاریف و طبقه بندی”

 

پ۱۰۲ استانداردهای مرجع فصل :۵-۱۰ گچ و فرآورده های آن

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۱، “سقفپوش گچی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۸۹، “روش نمونه برداری از سنگ گچ (ژیپس)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶، “گچ – بلوکهای گچی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۵۴۳، “بسته بندی- پاکتهای کاغذی سیمان، گچ و سایر مصالح پودری ساختمانی با جرم ویژه مشابه – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۲۹، “گچ – سنگ گچ، گچ استریش و بتن گچی – روش های آزمون شیمیایی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۳۰، “ویژگیهای سنگ گچ”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۳۱، “گچ استریش – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۳۲، “بتن گچی (گچ سنگی) – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۴۸۲، “گچهای ساختمانی – روشهای آزمون فیزیکی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱-۴، “واکنش در برابر آتش و اجزای ساختمانی، روش آزمون-قسمت چهارم- قابلیت افروزش فرآورده های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله (آزمون منبع تک شعله)”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۸۱۱۶، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – فرآورده های پشم معدنی کارخانه ای – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۸، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – فوم پلی یورتان صلب ساحته شده در کارخانه –(PUR) ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹، “واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی-طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۶۸-۳،”آکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمانها و اجزای ساختمانی – قسمت سوم – اندازه گیری آزمایشگاهی صدابندی هوابرد اجزای ساختمانی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۲۱،”مصالح ساختمانی- فرآورده های با مقاومت حرارتی متوسط و زیاد- تعیین مقاومت حرارتی – روش لوح گرم محافظت شده و جریان حرارت سنج”

– استاندارد ملی ایران شماره۸۸۳۴-۱، “آکوستیک – درجه بندی صدابندی در ساختمانها و اجزای ساختمانی- قسمت اول- صدابندی هوابرد”

– استاندارد ملی ایران شماره۱۰۷۴۲، “مصالح ساختمانی – واژه نامه – گچ و فرآورده های گچی و سامانه های وابسته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۴۵،” کوستیک – اندازه گیری جذب صدا در یک اتاق واخنش”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۰،: “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – پلی استایرن منبسط کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۲، “مصالح ساختمانی- فرآورده های عایقکاری حرارتی پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۵۵، “مصالح و فرآورده های ساختمانی- خواص رطوبت- حرارت، مقادیر طراحی جدول بندی شده استایرن یا عایق فوم صلب پلی یورتان – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۱۵-۱، “گچ – گچهای ساختمانی و اندودهای گچی آماده – قسمت اول: ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۱۵-۲، “گچ – گچهای ساختمانی و اندودهای گچی آماده- قسمت دوم: روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۰۵، “گچ – پانلهای مرکب صفحات روکشدار گچی عایق حرارتی/ صوتی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۰۶، “گچ – چسباننده های پایه گچی مورد استفاده  در بلوکهای گچی- تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۰۷، “گچ- مواد درزبندی برای صفحات روکش دار گچی- تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۰۳۵، “گچ – اجزای قاببندی فلزی برای سامانه های صفحات روکشدار گچی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۸۶، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – تخته گچی با عایق فوم صلب پلی استایرن یا عایق فوم صلب پلی یورتان – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۰۲، “گچ – اتصالات مکانیکی برای سامانه های صفحات روکشدار گچی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۸۲، “بتن گچی -نصب و اجرای بتن مسلح گچی درجا – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۷۸، “گچ – صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون – قسمت :۱ صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۰۲، “بلوکهای سبک گچی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۸، “گچ – صفحات روکشدار گچی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۹، “گچ- چسباننده های پایه گچی مورد استفاده در پنلهای مرکب عایق حرارتی / صوتی و صفحات روکش دار گچی – تعاریف؛ الزامات و روشهای آزمون”

 

پ۱۱-۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۱-۵ملاتهای ساختمانی

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۱، “ماسه برای اندود گچ”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۶، “ملاتهای بنایی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۶-۱، “ملات بنایی – ویژگیها – قسمت اول- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۶-۲، “ملاتبنایی – ویژگیها – قسمت دوم – ملات برای کارهای بنایی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۳، “تهیه و بکاربردن ملاتهای بنایی، بخش اول ملاتهای ماسه سیمان- باتارد”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۰-۶، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب- قسمت ششم: نمونه برداری و کنترل و ارزیابی انطباق”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۱۷۱، “خاکستر بادی و سایر پوزولانهای مورد استفاده با آهک-ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۲، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت دوم: زمان گیرش-روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۴، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت چهارم: اندازه گیری آب انداختگی بتن- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۵، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت پنجم: اندازه گیری جذب مویینه- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۶،”افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت ششم: طیف سنجی مادون قرمز- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۸، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت هشتم: تعیین مقدار مواد خشک- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷-۱۰،”افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت دهم: تعیین مقدار کلرید محلول در آب- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۹۳، “بتن – تعیین مقاومت فشاری ملات بتن پیش آکنده در آزمایشگاه – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۷۱، “دوغاب – دوغاب (روان ملات) برای بنایی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۴۵، “ملات – تعیین مقاومت چسبنگی ملات به قطعات بنایی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۴۶، “اندازه گیری کلرید محلول در اسید در ملات و بتن سخت شده– روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۴۷، “اندازه گیری کلرید محلول در آب در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۲، “ملات بنایی- قسمت دوم- نمونه گیری توده ای (انبوهی) ملات و تهیه ملاتهای آزمایشی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۳، “ملات بنایی- قسمت سوم- تعیین روانی ملات تازه (به وسیله میز روانی)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۶، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت ششم- تعیین جرم حجمی ملات تازه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۷، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت هفتم- تعیین مقدار هوای ملات تازه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۹ ، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت نهم- تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح ملات تازه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۱۰ ، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت دهم- تعیین جرم مخصوص انبوهی خشک ملات سخت شده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۱۱ ، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت یازدهم- تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۱۲ ، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت دوازدهم- تعیین مقاومت چسبندگی ملاتهای اندودکاری بیرونی و داخلی سخت شده، به مصالح زیرکار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۱۷ ، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت هفدهم- تعیین مقدار کلرید محلول در آب برای ملاتهای تازه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۱۸ ، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت هجدهم- تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۱۹ ، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت نوزدهم- تعیین نفوذ بخار آب ملاتهای اندودکاری نمای بیرونی و داخلی سخت شده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۵۰-۲۱، “ملات بنایی- روش آزمون – قسمت بیست و یکم- تعیین سازگاری ملاتهای اندود کاری بیرونی یک لایه با مصالح زیرکار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۲۳-۱، “دیرگدازها – ابعاد آجرهای دیرگداز – قسمت اول- آجرهای مستقیم”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۱۵-۱، “گچهای ساختمانی و اندودهای گچی آماده – قسمت اول: ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۳۱۷۰  “سنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات و بتن – الزامات”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۴۴۹۷ “ملات ضد اسید- ویژگیها”

 

پ۱۲۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۲-۵ فلزها و مصالح جوشکاری

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۶،”لوله های فولادی عمل آمده و آهنی عمل آمده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۱، “قطر خارجی لوله های فولادی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۲، “ضخامت لوله های فولادی”

– استاندارد ملی ایران شماره :۴۲۳ “لوله های فولادی مناسب برای دنده پیچ کردن مطابق “ISO ۷-۱

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۴،”فلزات – لوله – آزمایش انبساط حلقه “

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۵، “لوله های فولادی بدون پیچ جهت مصارف عمومی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۶، “لوله های چدنی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۸، “پیچ و مهره”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۳۲، “آزمون سختی برینل برای چدن خاکستری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۰، “ضخامت ورقهای فولادی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۸۰، “روش آزمون کشش مس و آلیاژهای مس”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۱، “فولاد و محصولات فولادی – محل و آماده سازی  نمونه ها و آزمونه ها برای آزمونهای مکانیکی”

– استاندارد ملی ایران شماره۸۷۱، “ویژگیهای الکترودهای روپوشدار جوشکاری با قوس الکتریکی (بخش ۱، ۲ و۳)

– استاندارد ملی ایران شماره۱۵۴۷، “لوله ها  و اتصالات چدنی بهداشتی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰۰، “فولادهای ساختمانی – اصول کلی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۱، “تیرآهنهای گرم نوردیده بال نیم پهن موازی- ویژگیها و روش آزمون

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۳، “آزمون ایجاد لبه اتصال (فنج) روی لوله های فولادی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۷، “اندازه میلهای فولادی گرم نوردیده – میلگرد”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۸۴، “ویژگی پروفیل آلومینیم”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۶۷، “ویژگیها و روشهای آزمون لوله های دو لایه فولادی”

– استاندارد ملی ایران شماره۲۸۷۴، “پیچها ومیله های دو سر دنده – ویژگیهای مکانیکی و روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره۳۱۳۲، “میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتن- ویژگیها و روش های آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۷۷، “تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار- ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۶۵، “ویژگیها و طبقه بندی – آلومینیم کارپذیر”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۹۳، “ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی- ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۹۴، “ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۳۴۷، “روش آزمون نفوذپذیری دریچه های فولادی پیش ساخته ساختمان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۳۴۸، “در و پنجره فولادی پیش ساخته ساختمان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۵۵۵، “اتصال دهنده ها، پیچ و مهره و میله یک یا دوسر دنده از جنس فولاد زنگ نزن – ویژگیها و روش آزمون”

استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۲، “ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی – ویژگیها و روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۳، “ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت معمولی و کششی – ویژگی ها و روش های آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۳۱، “ابعاد و رواداریهای میله فولادی با مقطع گرد گرم نوردیده (میلگرد)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۳۵-۲، “فولاد برای مسلح کردن بتن – قسمت :۲ میله های آجدار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۳۵، “پروفیلهای فولادی سرد شکل داده شده – z ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۳۶، “پروفیلهای فولادی – پروفیل های فولادی مخصوص در و پنجره – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۹۶، “ورق فولاد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت ساختمانی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۰۳-۱، “فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن – روشهای آزمون – قسمت اول: میلگرد، مفتول و سیمهای تسلیح کننده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۰۳-۲، “فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن – روشهای آزمون – قسمت دوم: شبکه جوش شده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۰۳-۳، “فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن – روشهای آزمون – قسمت سوم: فولاد پیش تنیده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۳۳-۳، “فولاد برای مسلح کردن بتن – قسمت سوم: شبکه فولادی -ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۴۸، “فولاد روی اندود شده برای آرماتوربندی بتن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۵۸، “میلگردهای سرد نوردیده مورد مصرف جهت تسلیح بتن و ساخت شبکه های جوش شده – ویژگیها”

-استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۰۹، “فولادهای ساختمانی – صفحات، محصولات تخت عریض، شمشها، مقاطع و پروفیلها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۱۶۰۹-۲”الزامات فنی، تحویل برای مقاطع توخالی تکمیل کاری گرم شده محصولات فولادی – تعاریف و طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۸۰۵، “محصولات فولادی – تعاریف و طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۲۳، “صفحه های فولادی زنگ نزن گرم نوردیده – رواداری ابعاد و شکل”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۵۹۹، “بتن پاششی و بتن مسلح الیافی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۰۱، “مواد فلزی – سیم – آزمون خمش معکوس”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۲۳-۱، “فولادها برای آرماتوربندی بتن – کوپلرهای آرماتوربندی برای متصل کننده های  مکانیکی میله ها – قسمت :۱ الزامات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۲۳-۲، “فولادها برای آرماتوربندی بتن – کوپلرهای آرماتوربندی برای متصل کننده های  مکانیکی میله ها – قسمت :۲ روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۳۰۳۵ “گچ – اجزای قاببندی فلزی برای سامانه های صفحات روکشدار گچی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۰-۱، “فولاد – فولاد مورد استفاده  برای پیش تنیده کردن بتن – قسمت :۱ الزامات عمومی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۰-۲، “فولاد – فولاد مورد استفاده  برای پیش تنیده کردن بتن – قسمت :۲ سیم کشیده شده با روش سرد”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۰-۳، “فولاد – فولاد مورد استفاده  برای پیش تنیده کردن بتن – قسمت :۳ سیم آب دیده و حرارت دیده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۰-۴، “فولاد – فولاد مورد استفاده  برای پیش تنیده کردن بتن – قسمت چهارم: سیم بافته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۴۷، ” ورق فولادی گرم نوردیده پیوسته با کیفیت ساختمانی دارای مقاومت به خوردگی اتمسفری بهبود یافته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۶۸-۱، “نبشیهای فولادی گرم نوردیده- قسمت ۱- نبشیهای بال مساوی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۶۸-۲، “نبشیهای فولادی گرم نوردیده- قسمت  ۱- نبشیهای بال نامساوی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۹۱، “الیاف فولادی برای بتن تقویت شده با الیاف – ویژگیها”

 

پ۱۳۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۳-۵ چوب و فرآورده های آن

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۷، “اصطلاحات و ابعاد چوب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۶، “طبقه بندی تخته لایه ها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۸، “ویژگیهای درهای پیش ساخته چوبی داخل ساختمان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۷، “تعیین مقاومت به خمش تخته فیبرها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۹، “چوب- اوراق فشرده چوبی – تخته فیبرها – تعیین جذب آب – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۴، “چوب شناسی – اصطلاحات و واژه ها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۴، “روکشهای چوبی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۵، “چوب (معایب قابل قبول در گرده بینه و درجه بندی آنها)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۰۳، “تعاریف و اصطلاحات معایب چوبهای اره شده سوزنی برگان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۵، “اندازه گیری معایب چوبهای بریده شده سوزنی برگان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۶، “اصطلاحات و تعاریف معایب چوبهای بریده شده (پهن برگان)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷، ” اندازه گیری معایب چوبهای بریده شده پهن برگان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۴۰، “چوب- روشهای نمونه برداری از چوب و الزامات عمومی برای چوبهای صنعتی پهن برگ – آزمونهای فیزیکی و مکانیکی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۵۲، “روش آزمون مقاومت طبیعی چوب به فسادپذیری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۵۴، “تخته فیبرها، تخته های  سخت و نیمه سخت برای مصارف عمومی، جذب آب و تورم در ضخامت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۰، “روش آزمون مقاومت تخته چند لایه در برابر آتش”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۱، “روش تعیین مقاومت تخته فیبر و تخته خرده چوب (نوپان) در برابر کشش موازی با سطح رویه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۴ ، “روش تعیین جرم مخصوص و میزان رطوبت تخته لایه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۵ ، “آزمون چسبندگی لایه های  تخته لایه به یکدیگر”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۲۳، “روش تعیین مقاومت میخ در برابر بار انفصالی در تخته خرده چوب و تخته فیبر”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۲۴، “روش تعیین مقاومت میخ در برابر بار انفصالی (کندن) در تخته خرده چوب و تخته فیبر”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۸۸، “روش تعیین جذب آب توسط تخته خرده چوب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۸۹، “چوب – اوراق فشرده- روش تعیین واکشیدگی ضخامت پس از غوطه وری کامل در آب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۰۸، “ویژگیهای چوب ضربه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۳۸، “روش اندازه گیری همکشیدگی حجمی چوب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۹۴، “چوب – روش تعیین واکشیدگی در جهت شعاعی و مماس”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۹۶، “چوب- تعیین واکشیدگی حجمی چوب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۱۰، “روش آزمون مقاومت به خمش تخته لایه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۴۵، “آیین کار پنجره های ساده خانه های مسکونی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۳۰۰، “روش آزمون اثر تغییر رطوبت در ورقهای پیش ساخته چوبی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۹۲، “چوب و فرآورده های آن – تخته لایه های  معمولی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۷۰۴، “روش آزمایش مقاومت برشی تخته خرده چوب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۷۲۵، “طبقه بندی تخته خرده چوب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۸۴ ، “چوب – اوراق فشرده چوبی – نمونه برداری و برش آزمونه ها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۰۸، “سقف – سقفهای چوبی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۱۶ ، “چوب –  اوراق فشرده –  تخته فیبر – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۱۶-۱ ، “چوب – اوراق فشرده –  تخته فیبر – ویژگیها – قسمت اول- الزامات عمومی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۱۶-۲ ، “چوب – اوراق فشرده – تخته فیبرهای سخت با فرآیند مرطوب – قسمت ۲- الزامات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۱۶-۴، “چوب – اوراق فشرده – تخته فیبر – ویژگیها – قسمت ۴ – الزامات برای تخته فیبر نرم”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۱۶-۵ ، “چوب – اوراق فشرده- تخته فیبر بدون روکش – تولید شده با فرآیند خشک – قسمت  ۵ -الزامات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۳۴ ، “چوب – اوراق فشرده چوبی- تخته لایه – واژه نامه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۰۴۴، “چوب – اوراق فشرده چوبی – تخته خرده چوب – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۴۹، “سازه های چوبی – اتصالات انگشتی در چوب آلات ماسیو – الزامات تولید”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۱، “سازه های چوبی – اتصالات ساخته شده با قیود مکانیکی – اصول اولیه تعیین مشخصه های مقاومتی و تغییرشکلی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۲، “سازه های چوبی – اتصالات ساخته شده با قیود مکانیکی – روش آزمون نیمه استاتیک با چرخه معکوس”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۳، “مقاومت در برابر آتش، قسمتهای مختلف درهای چوبی – تعیین اثربخشی درزگیرهای آماس کننده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۵۴، “چوب آلات ساختمانی – درجه بندی مقاومت چوب با استفاده از ماشین درجه بندی – اصول اولیه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۱۸، “درها و پنجره ها – اصطلاحات و تعاریف”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۱۹-۱، “عملکرد حرارتی درها، پنجره ها و کرکره های- قسمت اول-کلیات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۱۹-۲، “عملکرد حرارتی درها، پنجره ها و کرکره های بیرونی – محاسبه ضریب انتقال حرارت – قسمت ۲، روش عددی برای چهارچوبها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۴۲-۱، “چوب – اوراق فشرده چوبی – تعیین مقدار گاز فرمالدئید آزادشده، قسمت اول، انتشار گاز فرم آلدئید با استفاده از محافظهای به حجم یک مترمکعب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۴۲-۳، چوب – اوراق فشرده – تعیین مقدار گاز فرمالدئید آزادشده، قسمت ۳، روش آنالیز گازی.

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۴۲-۴، چوب – اوراق فشرده – تعیین مقدار گاز فرمالدئید آزادشده، قسمت ۴، روش خشکانه.

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۷۳، “ساختمان – هماهنگی مدولار – واژه نامه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۷۹، “ساختمان – هماهنگی مدولار – مدول پایه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۰۵۲، “کفپوشهای چوب پنبه ای فشرده – اندازه گیری ابعاد و انحراف

از راست و عمود بودن لبه ها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۲۶، “کف پوشهای چوبی – اجزای پارکتهای چوبی با فاق و یا زبانه”

-استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۳، “چوب – اوراق فشرده – تعیین استحکام سطح”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۴، “چوب – اوراق فشرده – تعیین ابعاد آزمونه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۳، “چوب – اوراق فشرده – تعیین استحکام سطح”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۵، “چوب – اوراق فشرده – تعیین ابعاد ورقها”

 

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۶، “چوب – اوراق فشرده – اندازه گیری مقاومت در برابر بیرون آوردن محوری پیچها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۵۴ ، “چوب – اوراق فشرده – تعیین ابعاد آزمونه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۰۲-۱، “چسبها – ارزیابی و انتخاب چسب برای محصولات چوبی مورد استفاده  در فضاهای بسته، قسمت ۱، مقاومت در برابر لایه لایه شدن در محیطهای ملایم – روش آزمون”

-استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۰۹۲، “چوب – اوراق فشرده – تخته خرده چوب و تخته فیبر با روکش ملامینه برای مصارف داخل ساختمان – تعاریف، الزامات و طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۰۹۳، “چوب – اوراق فشرده – تخته خرده چوب و تخته فیبر با روکش ملامینه برای مصارف داخل ساختمان – روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۲۰، “الوار و مواد چوبی مورد استفاده در پنجره و دربهای بیرونی و چهارچوب آنها – الزامات و ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۲۱، “الوار و مواد چوبی مورد استفاده در پنجره و دربهای داخلی و چهارچوب آنها – الزامات و ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۱۰، “صفحات چهارگوش چوب پنبه های ترکیبی کاهنده صدا – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۴۶، “چوب – اوراق فشرده – تعیین مقاومت کششی عمود بر سطح– روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۸۶، “چوب – اوراق فشرده – تخته لایه – تخته لایه برای قالب بندی اعضاء ساختمانی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۳۸۹-۱، “ساختمانهای چوبی – مقاومت خمشی تیرهای I شکل (تیرهای دوبل) قسمت :۱ روشهای آزمون، ارزیابی و ویژگیها”

 

پ۱۴۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۴-۵ قیر و قطران

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱، “عایقکاری ساختمان بوسیله قیر”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۱۷، “قیر و مواد قیری – مصالح راهها و روسازی – واژه نامه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۹۷، “قیر و مواد قیری – شناوری مواد قیری “

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۷۵، “قیرو مواد قیری – تعیین نقاط اشتعال و شعله وری با ظرف روباز کلیولند – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۱، “روش جهت تعیین درجه تراکم رویه ساخته شده از مخلوطهای قیر و مصالح سنگی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۹، “قیر و مواد قیری – آزمون لکه مواد قیری – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۰، “قیر و مواد قیری – تعیین درجه نفوذ – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۱، “روش آزمون تعیین نقطه نرمی مواد قیری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۲، “ویژگی عایقهای رطوبتی در ساختمان (قیرگونی)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۳، “قیر و مواد قیری – تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۶، “قیرهای جامد و نیمه جامد – روش آزمون – تعیین جرم مخصوص”

استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۷، “قیر و مواد قیری – تاثیر گرما و هوا بر مواد قیری (آسفالتی) -TFOT روش آزمون “

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۴، “ویژگیهای عایقهای رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی، عایق پی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۶، “قیر و مواد قیری – تعیین کشش پذیری – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۷، “قیر و مواد قیری – تعیین نقطه شکست فراس قیر و مواد قیری -روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۸، “قیر و مواد قیری – تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه و گلوله – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۹، “ویژگیهای قیر اصلاح شده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۱، “ویژگیهای گونی مصرفی در ساخت عایق جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت “

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۴، “روش آزمون اندازه گیری دانسیته نسبی قیر جامد”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۴، “ویژگیهای عایقهای رطوبتی پیش ساخته بوسیله قیر اصلاح شده توسط پلیمرها ”عایق پی”“

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۵، “ویژگیهای عایقهای رطوبتی بام ساختمان ”عایق بام“

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۵-۳، ” عایقهای رطوبتی پیش ساخته بام – اکسیده – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۸۶۸، “قیر و مواد قیری – تعیین جرم مخصوص حقیقی مخلوط آسفالت گرم (HMA) متراکم با استفاده از آزمونه های  با پوشش پارافین – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۵۰۵، “قیر و مواد قیری – مشخصات قیرهای راه سازی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۵۵، “قیر و مواد قیری – تعیین گرانروی سینماتیک قیرها – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۵۷، “قیر و مواد قیری – اندازه گیری میزان مواد نامحلول قیرهای قطرانی (پیچ و تار) در کینولین – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۵۸، “قیر و مواد قیری – اندازه گیری میزان مواد نامحلول قیرهای قطرانی (پیچ و تار) درتولوئن – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۵۱، “قیر و مواد قیری – طبقه بندی مواد بازیافتی امولسیونی – آئین کار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۱۴، “قیرهای طبیعی (معدنی) – ویژگیها و روشهای آزمون”

 

پ۱۵۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۵-۵ شیشه

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۳، “شیشه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۸، “روشهای استاندارد برای تجزیه شیمیایی شیشه آهک – سودا “

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹، “روش آزمون نقطه تافتگی و بیشترین نقطه فروکش شیشه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۸۵، “شیشه های ساختمان – ایمنی آبدیده حرارتی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۹۸، “سنگ آهک برای ساخت شیشه های بیرنگ – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۵-۱، “شیشه – تعیین ضریب نوری – تنش – قسمت اول: آزمون کشش”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۵-۲، “شیشه – تعیین ضریب نوری – تنش – قسمت دوم: آزمون خمش”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۶، “اندودهای شیشه به شیشه – تعیین تنشها”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۸۱۱۶، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – فرآورده های پشم معدنی کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۲۱-۱، “شیشه – مجموعه شیشه های دو یا چند جداره – ویژگیها – قسمت اول: با لایه هوا”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۲۲، “شیشه – مجموعه شیشه های دو یا چند جداره – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۰۵، “شیشه برای شیشه کاری – واژه نامه کار روی شیشه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۰۶، “شیشه برای شیشه کاری – طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۷۳-۱ ، ” شیشه ساختمانی –  محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی – سودا – لایم – قسمت اول: تعاریف، خواص عمومی، فیزیکی و مکانیکی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۷۳-۲ ، “شیشه ساختمانی – محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی – سودا – لایم – قسمت دوم: ویژگی و روش آزمون شیشه فلوت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۷۳-۴ ، “شیشه ساختمانی – محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی-سودا – لایم – قسمت چهارم: ویژگی و روش آزمون شیشه تخت کششی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۷۳-۵ ، “شیشه ساختمانی – محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی – سودا – لایم – قسمت پنجم: ویژگی و روش آزمون شیشه مشجر”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۱، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – شیشه سلولی کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۵۴، “شیشه در ساختمان – تعیین ضریب انتقال حرارت – روش محاسبه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۵۹۵، “شیشه در ساختمان – محاسبه مقدار ضریب انتقال حرارت مجموعه شیشه های چند جداره در حالت پایا”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۸۸، “شیشه در ساختمان – آیینه تخت شیشه ای نقره فام”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۳، “شیشه در ساختمان – تعیین مقدار انرژی تعادلی – روش محاسبه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۴، “شیشه ساختمانی – تعیین مقادیر حالت ایستای U (ضریب عبور انرژی گرمایی) شیشه کاری چندگانه – روش اندازه گیری جریان گرما”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۵-۱، “شیشه ساختمانی – شیشه کاری ایمن با نیروی اعمالی – قسمت:۱ آزمون و طبقه بندی بوسیله سقوط تکراری گلوله”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۶، “شیشه ساختمانی – مجموعه لعاب کاری نسوز شامل شیشه شفاف و نیمه شفاف برای استفاده در ساختمان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۷، “شیشه ساختمانی – شیشه کاری و عایق بندی صدای محیط – شرح محصول و تعیین خواص آن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۸، “شیشه ساختمانی – لعابکاری و عایقبندی صوتی محیط – اندازه گیری مقاوم مکانیکی شیشه های چندلایه ای”

 

پ۱۶-۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۶۵ رنگ و پوشش ساختمانی

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۹، “رنگها و جلاها – پوشرنگ امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات – ویژگیها و روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۷، “مشخصات رنگ برای استخرهای شنا و سایر سطوح بتونی و ساختمانی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۳۹، “ویژگیها و روشهای آزمون رنگ ترافیک”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۴، “مواد پلاستیک اندازه گیری نشت رنگها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۷۶، “ویژگیهای رنگ آلومینیومی آماده به مصرف”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۴، “ویژگی و روش آزمون رنگ قیری آلومینیومی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۵، “ویژگیها و روشهای آزمون رنگ مورد مصرف روی اسکلتهای فولادی ساختمان”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۵۴، “ویژگیها و روشهای آزمون جلای الکیدی براق مصارف داخلی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۹۲، “روغن بزرک خام، تصفیه شده و جوشیده برای استفاده در رنگها و جلاها – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۹۷، “ویژگیها و روش های آزمون رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین الکید”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۰، “رنگها و جلاها – پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حلال پایه – ویژگیها و روش های آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۲۴، “ویژگیها و روشهای آزمون رنگ آستری بر پایه کرومات روی، اکسید آهن برای مصارف روی در و پنجره فلزی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۴۶، “ویژگیهای رنگینه (لاجورد) مورد مصرف در رنگ”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۶۶، “ویژگیها و روشهای آزمون قلم موهای مدور و بیضی شکل جهت مصارف رنگ کاری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۶۷، “ویژگیها و روشهای آزمون قلم موهای تخت جهت مصارف رنگ کاری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۲۵، “رنگها و جلاها – رنگ روغنی مات الکیدی حلال پایه جهت مصارف داخل ساختمان – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۴۸، “آئین حفاظت و نگهداری قلم مو”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۸۱۷، “استاندارد رنگ – ویژگیها و روش آزمون رنگ آستری در پایه رزین آلکید و اکسید آهن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۴۸۷۹، “ویژگیها و روش آزمون بتنه روغنی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۹۰۷، “رنگها و جلاها – تعیین مقدار ماده غیرفرار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۱، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت اول، مقدمات عمومی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۲، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت دوم، طبقه بندی شرایط محیطی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۳، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت سوم، ملاحظات طراحی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۴، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت چهارم، انواع سطوح و آماده سازی  آنها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۵، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت پنجم، سیستم پوششهای محافظ”

-استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۶، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت ششم، روشهای آزمون جهت اجرای آزمایشگاهی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۷، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت هفتم، اجرا و نظارت بر اعمال رنگ آمیزی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۹۴-۸، “رنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ – قسمت هشتم، تدوین ویژگیهای کار جدید و تعمیراتی”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۷۱۶۸، “رنگها و جلاها – رنگ آستر اپوکسی سرشار از روی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۴۱، “رنگ ضد خوردگی با رنگدانه سرب قرمز”

–  استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۷۷-۱، “رنگها و جلاها – تعیین نرخ عبور بخار آب – قسمت اول-

روش ظرف برای فیلمهای جدا”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۷۷-۲، “رنگها و جلاها – مواد و سیستمهای پوششی مناسب برای سطوح خارجی سیمانی و بتنی – قسمت دوم، تعیین و طبقه بندی سرعت عبور بخار آب (نفوذپذیری)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۷۸-۱، “رنگها و جلاها – تعیین ترکیب آلی فرار- قسمت اول”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۷۸-۲، “رنگها و جلاها – تعیین ترکیب آلی فرار – قسمت دوم”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۸۵-۱، “رنگها و جلاها – تعیین مقاومت در برابر خوردگی چرخهای– قسمت اول، تر(مه نمک) / خشک / رطوبت”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۷۴۸۵-۲، “رنگها و جلاها – تعیین مقاومت در برابر خوردگی چرخهای -قسمت دوم، تر(مه نمک) / خشک / رطوبت / نور فرابنفش”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۸۶-۱، “رنگها و جلاها – تعیین مقاومت در برابر خوردگی رشته ای- قسمت اول، زیرآیندهای فولادی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۸۶-۲، “رنگها و جلاها – تعیین مقاومت در برابر خوردگی رشته ای-قسمت دوم، زیرآیندهای آلومینیمی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۰۶، “رنگها و جلاها – تعیین درصد حجمی مواد غیر فرار به وسیله اندازه گیری دانسیته فیلم خشک – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۰۸، “رنگها و جلاها – تغییر شکل سریع – قسمت اول، آزمون سقوط وزنه با سمبه سر پهن – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۴۸-۲، “رنگها و جلاها – تعیین مقاومت در برابر خش، قسمت دوم، روش استفاده از قلم نوکدار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۳۱-۲، “رنگها و جلاها – رنگ سنجی، قسمت دوم، اندازه گیری رنگ”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۱۸، “رنگها و جلاها – واژه ها و اصطلاحات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۰۳۵، “رنگها، جلاها و مواد اولیه آنها – نمونه برداری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۹، “مصالح ساختمانی – رنگدانه ها  برای رنگی کردن مصالح ساختمانی پایه سیمانی و یا آهکی – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۳۹-۵، “پوششهای لعابی – تعیین مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی – قسمت پنجم، تعیین مقاومت به خوردگی شیمیایی در سیستمهای بسته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۱۹۸-۳، “رنگها و جلاها – مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرون – قسمت ۳ – تعیین نفوذپذیری آب – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۱۹۸-۶، “رنگها و جلاها – مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرون – قسمت ۶ – تعیین نفوذپذیری دی اکسید کربن – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۵۶۹، “رنگها و جلاها – تعیین درصد حجم مواد غیرفرار از طریق اندازه گیری مقدار ماده غیرفرار و جرم مخصوص مواد پوشش و محاسبه تئوری میزان انتشار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۰۷-۲، “رنگها و جلاها – آزمونهای خشک شدن – قسمت – ۲آزمون فشار برای تعیین انباشتگی”

 

پ۱۷۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۷۵ عایقهای رطوبتی

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱، “عایقکاری ساختمان بوسیله قیر”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۲، “ویژگی عایقهای رطوبتی در ساختمان (قیرگونی)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۳، “روش آزمون مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در برابر پارگی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۴، “ویژگیهای عایقهای رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی، عایق پی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۹، “ویژگیهای قیر اصلاح شده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۰، “روش آزمون تاب کششی اتصالات عایق رطوبتی پیش ساخته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۱، “ویژگیهای گونی مصرفی در ساخت عایق جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۷، “روش نصب عایق رطوبتی پیش ساخته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۸، “آزمون اندازه گیری ابعاد و جرم واحد سطح عایق رطوبتی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۹، “روش آزمون میزان جذب آب از طریق سطح عایق رطوبتی پیش ساخته”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۰، “ویژگیها و روشهای آزمون پلی استر مصرفی در ساخت عایقهای رطوبتی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۱، “روش آزمون تعیین میزان انعطاف پذیری (دمای تاب خمشی) عایق رطوبتی پیش ساخته در سرما”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۲، “روش آزمون تعیین مقاومت کششی عایقهای رطوبتی”

– استاندارد ملی ایران شماره۳۸۸۴، “ویژگیهای عایقهای رطوبتی پیش ساخته بوسیله قیر اصلاح شده توسط پلیمرها ”عایق پی”“

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۵-۱، “عایقهای رطوبتی قیری پیش ساخته بام – پلیمری – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۵-۳، “عایقهای رطوبتی پیش ساخته بام – اکسیده – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۷، “روش آزمون مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل اوزن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۸، “روش آزمون مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل نفوذ بخار آب (ضریب مقاومت)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۹، “ویژگیهای منسوج پلی استر نبافته “

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹۰، “روش آزمون پایداری ابعادی عایقهای رطوبتی در برابر حرارت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹۱، “ویژگیهای فلت الیاف شیشه”

 

پ۱۸۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۸-۵ عایقهای حرارتی

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۸۴، “ویژگیها و روش آزمون صفحه های پلی استایرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۴۳ ، “پلاستیکهای سلولی درجا با پایه اوره فرمالدئید مورد مصرف در عایق بندی ساختمان مواد عایق حرارتی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۳ ، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین طول و عرض- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۴، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین ضخامت- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۵، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین گونیا بودن- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۶، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین تخت بودن- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۷، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین رفتار فشاری- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۸، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین جرم مخصوص ظاهری- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۹، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۲۰، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین جذب آب کوتاه مدت از طریق غوطه وری جزیی- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۷۱-۲، “آزمونهای واکنش در برابر آتش، آزمون قابلیت نسوختن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱-۲، “روش آزمون – واکنش در برابر آتش برای فرآورده های ساختمانی، روشهای آزمون – قسمت دوم – آزمون قابلیت نسوختن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۳، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی نرمال ثابت- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی دما و رطوبت معین – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۵، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین تغییر شکل تحت شرایط دما و بار فشاری مشخص – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۶، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین خزش فشاری – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۷، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین مقاومت کششی موازی با سطوح- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۸، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین ابعاد خطی آزمونه ها- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۹، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین خواص انتقال بخار آب- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۰، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین جذب آب دراز مدت با غوطه ورسازی  – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۱ ، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین جذب آب دراز مدت از طریق نفوذ- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۲ ، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی- تعیین رفتار خمشی- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۳ ، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی- تعیین رفتار برشی- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۴ ، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین مقاومت در برابر یخ زذن و آب شدن – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۱، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین مواد آلی– روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۲ ، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، آکوستیک تعیین سفتی دینامیکی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۳، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین ضخامت فرآورده های عایقکاری حرارتی کف شناور – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۴ ، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، واژه نامه”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۵ ، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، آکوستیک-مصالح برای کاربردهای آکوستیکی- تعیین مقاومت در برابر جریان هوا- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۶، “مصالح ساختمانی، فرآورده های عایقکاری حرارتی، تعیین رفتار تحت بار متمرکز – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۶ ، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – فرآورده های پشم معدنی کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۴ ، “آکوستیک – جذب کننده های  صدا برای استفاده در ساختمان  درجه بندی جذب صدا”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۸۲۹۸، “مصالح ساختمانی- فرآورده های عایقکاری حرارتی، فرآورده های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه -(PUR) روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹، “واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی، طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۳۲۰، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی ساخته شده در کارخانه از پرلیت منبسط – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۰۹۵۰ “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – پلی استایرن منبسط کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۰۹۵۱ “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – شیشه سلولی کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۲، “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۵۶، “فرآورده های عایقکاری حرارتی برای ساختمانها – سامانه های مرکب عایق حرارتی بیرونی (ETICS) بر پایه پلی استایرن منبسط شده – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۱۱۰۸، “بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شده- ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۲۸۰۵ “گچ – پانلهای مرکب صفحات روکشدار گچی عایق حرارتی/ صوتی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۲، “سنگدانه- سنگدانه سبک جهت استفاده در بتنهای عایق – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۴۸۱۸ “گچ – صفحات روکشدار گچی – تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره :۱۴۸۱۹ “گچ- چسباننده های پایه گچی مورد استفاده  در پنلهای مرکب عایق حرارتی / صوتی و صفحات روکشدار گچی – تعاریف؛ الزامات و روشهای آزمون”

 

پ۱۹۲ استانداردهای مرجع فصل :۱۹۵ پلیمرهای ساختمانی

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰، “پلاستیک (تعیین درصد مواد تفکیک شده از پلاستیک توسط استون)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۷، ” پلاستیکها – تعیین خواص خمشی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱، “پلاستیکها – تعیین جذب آب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۱، “ورقه های  نازک پلی اتیلن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۷۴، “چسب حلال برای اتصال لوله های پلاستیکی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۸۲، “ورقه های  پلی استیرن”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۳۴، “ورقه پلیوینیل کلراید سخت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۸۴، “ویژگیها و روش آزمون صفحه های پلی استیرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۵۱، “ویژگیهای کفپوشهای مربع شکل ترموپلاستیکی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۷۴، “روش تعیین مقاومت پلاستیکها نسبت به باکتریها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۹۳، “روش اندازه گیری سختی پلاستیکها به وسیله سختی سنج (سختی شور)”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۳۰، “پلاستیکهای سلولی سخت شده – تعیین خواص کششی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۱۵، “پلاستیکها – رزینهای هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید – تعیین جرم مخصوص ظاهری توده فشرده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۰، “بتن – مواد افزودنی شیمیایی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۰-۶، “افزودنیهای بتن، ملات و دوغاب – قسمت ششم – نمونه برداری، کنترل و ارزیابی انطباق”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۱۹۳، “پلاستیکها – روش تعیین سازگاری نرم کننده ها  با PVC تحت شرایط مرطوب- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۳۷، “پلاستیکها- رزینهای اپوکسی- ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱، “پلاستیکها – تعیین خواص کششی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱-۴، “پلاستیکها – تعیین خواص کششی – قسمت :۴ شرایط آزمون برای کامپوزیتهای پلاستیکی ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تقویت شده با الیاف”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۴۰، “پروفیلهای PVC-H (پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا) مورد مصرف در ساخت درب و پنجره  ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۴۵-۱، “پلاستیکها – تعیین دمای تغییر شکل تحت بار خمشی – قسمت اول: روش کلی آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۴۵-۲، “پلاستیکها – تعیین دمای تغییرشکل تحت بار خمشی – قسمت :۲ پلاستیکها و ابونیت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۸۴، “پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه – قواعد عمومی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۸۱، “پلاستیکها – تعیین مقاومت ضربه به روش – IZOD روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۸۴-۱، “پلاستیکها – تعیین رفتار خزشی – قسمت اول، خزش کششی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۸۴-۲، “پلاستیکها – تعیین رفتار خزشی – قسمت دوم، خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطهای – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۹۰-۳، “پلاستیکها تعیین جرم مخصوص پلاستیکهای غیر اسفنجی – قسمت سوم: زرو پیکنومتر گازی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱ (شامل چند قسمت)، “واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی، روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۰۰-۱، “پلاستیکها  مواد رنگ ده – تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها، قسمت اول: کلیات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۰۰-۲، “پلاستیکها – مواد رنگ ده – تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها، قسمت دوم : قالبگیری تزریقی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۰۰-۳، “پلاستیکها – مواد رنگ ده – تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها – قسمت سوم: آزمون گرم خانه – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۰۲، “پلاستیکها – بررسی مقاومت به حلالهای شیمیایی – آیین کار”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۴۷۸، “پلاستیکها (رزینهای پلی استر)- رنگها و جلاها (پیونده)-اندازه گیری ارزش اسیدی جزئی کلی و جزئی – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۶۸، “پلاستیکها – لوله ها  و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت جرم مخصوص – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۶۹، “پلاستیکها – لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت – ویژگیها و روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۵۸، “پلاستیکها – تعیین ضریب شکست – روش آزمون” استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۷۶، “پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه – استحکام برشی میان لایه ای ظاهری- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۷۷، “پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص فشاری-روش آزمون”

-استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۷۸، “پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص خمشی-روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۷۹، “پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه – استحکام برشی عمودی- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۰، “پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه – خواص برشی-روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۱، “پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه – خواص کششی-روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۲، “پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه – سختی بارکول-روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۳، “پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه – مقدار فضای خالی-روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۰۶، “پلیمرها – پلاستیکها – تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی و توزیع آن – کروماتوگرافی ژل تراوایی- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۰۸، “پلیمرها – پلاستیکها – تعیین خواص دینامیکی، مکانیکی در حالت فشار – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۱۰، “پنجره های پلاستیکی ساخته شده از پروفیل پلی وینیل کلراید سخت-PVC-U پنجره های (PVC-U) -ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۷۶، “پلاستیکها و فرآورده های پلاستیکی – مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۷، “لاستیکها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت(-PVC -(U مورد مصرف در آبرسانی- ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۹، “پلاستیکها- لوله و اتصالات و سیستم لوله کشی  پلی وینیل کلرید سخت(-(PVC-U مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان- ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره- ۱۰۱۳۷-۳، “پلاستیکها- تعیین خاکستر- قسمت سوم- استات سلولز نرم نشده”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۶-۱، “پلاستیکها- تعیین سختی- قسمت اول – روش فرورفتگی گوی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۶-۲، “پلاستیکها – تعیین سختی – قسمت دوم – روش سختی راکول”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۶۹، “پلیمرها – لاستیک، ولکانیزه یا ترموپلاستیک- اندازه گیری نفوذپذیری گازها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۷۰، “پلیمرها – لاستیک، ولکانیزه یا ترموپلاستیک- تعیین تغییر شکل کششی باقیمانده تحت شرایط افزایش طول ثابت و تعیین تغییر شکل کششی باقیمانده، افزایش طول و خزش تحت بار کششی ثابت”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۷۱، “پلیمرها – لاستیک، ولکانیزه یا ترموپلاستیک- تعیین میزان شکنندگی در دمای پایین”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۲۳۷، “پلاستیکها – تعیین خاکستر- قسمت اول – روشهای عمومی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۳۷-۲، “پلاستیکها – تعیین خاکستر- قسمت دوم- پلی الکیلن ترفتالات”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۳۷-۴، “پلاستیکها – تعیین خاکستر- قسمت چهارم – پلی آمیدها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۳۷-۵، “پلاستیکها – تعیین خاکستر-قسمت پنجم- پلی وینیل کلرید”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۳۸، “پلاستیکها – پلی الهای مورد مصرف در تولید پلی یورتان – تعیین محتوای آب”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۴۰، “پلاستیکها – ورق پلی وینیل کلرید سلولی انعطاف پذیر – ویژگیها”

– استاندارد ملّی ایران شماره ۱۰۶۰۷، “پلاستیکها- لوله های پلاستیکی گرمانرم – تعیین انعطاف پذیری حلقوی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۰۸، “پلاستیکها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت – تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد “k

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۰۹، “پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت – مقاومت در مقابل دی کلرومتان در دمای مشخص – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۱۰، “پلاستیکها – لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات – ابعاد و رواداریها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۵۰،” پلاستیکها و لاستیکهای اسفنجی- تعیین چگالی ظاهری”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۱۷، “پلاستیکهای سلولزی سخت – تعیین خواص تراکمی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۱۸، “پلاستیکهای سلولزی سخت – آزمون پایداری ابعادی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۱۹-۲، “مواد پلیمری سلولزی انعطاف پذیر- تعیین مشخصه های تنش – کرنش در تراکم – قسمت دوم – مواد با دانسیته بالا”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۳۵، “پلیمرهای سلولی قابل انعطاف -تعیین سختی- روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۳۶، “پلیمرهای سلولی قابل انعطاف – تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت -روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۳۷، “پلیمرهای سلولی قابل انعطاف و سخت زمانمندی تسریع شده -روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۵۰-۲، “پلاستیکها – پلی وینیل کلرید نرم شده – مواد قالب گیری و اکستروژن – قسمت :۲ تعیین آزمونه ها و تعیین خواص”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۹۱- “پروفیلهای پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U) برای ساخت درها و پنجره ها – طبقه بندی، الزامات و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۰۲، “ملات و بتن اصلاح شده پلیمری – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۸۱، “پلاستیکها – آزمونه ها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۶۴۵، “چسبها – چسبهای پوششهای پلاستیکی یا لاستیکی دیوار یا کف – تعیین تغییرات ابعادی بعد از فرسایش تسریع شده – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۶۶۹، “پلاستیکها – اندازه گیری رفتار ذوب (دمای ذوب یا محدوده دمایی ذوب) پلیمرهای نیمه بلورین با استفاده از روشهای لوله مویین و میکروسکوپ قطبشی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۶۱-۱، “پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP) برای تسلیح بتن – روشهای آزمون. قسمت :۱ میله و رشته های “FRP

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۲۶، “پلیمرهای سلولی قابل انعطاف – فوم پلی یورتان برای استفاده ورقهای – ویژگی”

 

پ۲۰۲ استانداردهای مرجع فصل :۲۰-۵ نانو مواد

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۴۳، “سرامیکهای ظریف (سرامیکهای پیشرفته، سرامیکهای صنعتی پیشرفته) – تعیین فعالیت نور تحریکی سطوح در محیطهای آبی به وسیله تخریب متیل بلو – روش آزمون”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۴۹۹، “کاشیهای سرامیکی ضد باکتری (خود تمیزشونده) – ویژگیها”

 

پ۲۱۲ استانداردهای مرجع پیوست:۱ مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستمهای ساختمانی

– استاندارد ملی ایران شماره ۲۵، “کاشیهای سرامیکی – تعاریف – طبقه بندی – ویژگیها و نشانه گذاریها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۸۴، “ویژگیها و روشهای آزمون صفحه های پلی استایرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰۰،”فولادهای ساختمانی – اصول کلی”

– استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۳۲، “میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگیها و روشهای آزمون”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۴۳، “پانلهای ساندویچی سبک سه بعدی – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۲، “بلوکهای سیمانی سبک غیر باربر – ویژگیها”

– استاندارد ملّی ایران شماره :۸۱۱۶ “مصالح ساختمانی – فرآورده های عایقکاری حرارتی – فرآورده های پشم معدنی کارخانه ای  – ویژگیها”

– استاندارد ملی ایران، شماره ۸۲۹۹، “واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی-طبقه بندی”

– استاندارد ملی ایران شماره :”۸۵۹۲ بتن سبک – تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدگی بتن هوا دار اتو کلاو شده-روش آزمون”