دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۲-۳-۶ وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

۱-۲-۳-۶

در محاسبه بارهای مرده، باید وزن واقعی مصالح مصرفی و اجزای ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام محاسبه، در صورت عدم وجود اطلاعات معتبر، جرم واحد حجم و یا جرم واحد سطح اجزای ساختمانی، باید به شرح مندرج در جداول ارائه شده در پیوست شماره ۱-۶ در نظر گرفته شوند.