دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۷-۱-۱۰ نصب و کنترل کیفیت

نقشه های کارگاهی، ساخت، رنگ آمیزی، انبارداری رنگ، ضخامت رنگ، رواداری ها، گالوانیزه کردن قسمت های فولادی، کنترل اعوجاج و جمع شدگی، نصب و کنترل کیفیت، باید مطابق با ضوابط قید شده در فصل ۱۰-۴ تحت عنوان الزامات ساخت، نصب وکنترل باشد.