دسته‌بندی نشده · تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۹-۵-۶ بارهای جراثقال

۱۹۵۶ کلیات

 

بار زنده جراثقال به بار بهره برداری آن بستگی دارد. در جراثقال های پلدار و جراثقال های تک ریلی بارهای طراحی تیرهای زیرسری به همراه اتصالات و نشیمن گاه های آنها باید در برگیرنده حداکثر بار چرخ پل جراثقال، ضربه قائم و بارهای جانبی و طولی ناشی از حرکت جراثقال باشند.

 

۲۹۵۶ حداکثر بار چرخ جراثقال

حداکثر بار چرخ در جراثقال های پلدار شامل، بار ناشی از وزن پل به علاوه مجموع بار بهره برداری جراثقال و وزن ارابه، در موقعیتی از قرارگیری ارابه بر روی زیرسری که بیشترین اثر را در آن ایجاد نماید.

 

۳۹۵۶ نیروی ضربه قائم

برای در نظرگیری اثر ضربه قائم یا نیروی ارتعاشی ایجاد شده، حداکثر بار چرخ جراثقال باید مطابق

با درصدهای زیر افزایش یابد:

جراثقال های تک ریلی موتوردار                                                    %۲۵

جراثقال های دارای پل موتوری کابین دار یا دارای کنترل از راه دور          ۲۵%

جراثقال های دارای پل دارای موتور با کنترل آویزی                             ۱۰%

جراثقال های دارای پل یا تک ریلی بدون موتور با ارابه و بالابر دستی         ۰%

 

 

۴۹۵۶ بار جانبی

بار جانبی تیر زیرسری جراثقال دارای ارابه های برقی باید برابر ۲۰ درصد مجموع بار ضریب دار جراثقال و وزن ارابه و بالابر در نظر گرفته شود. این بار به صورت افقی و در امتداد عمود بر محور تیر زیرسری (به سمت تیر زیرسری و یا در خلاف آن) و در سطح تماس چرخ با تیر زیرسری در نظر گرفته شده و به نسبت سختی جانبی تیرهای زیرسری طرفین و سازه نگهدارنده آنها توزیع می شود.

 

۵۹۵۶ نیروی طولی

نیروی طولی وارد بر تیر زیرسری جراثقال به جز جراثقال پلی با چرخ دنده دستی باید برابر ۱۰ درصد حداکثر بار چرخ جراثقال محاسبه شود. بار طولی باید به صورت افقی، در امتداد محور تیر زیرسری و در هر یک از جهات در سطح تماس چرخ با تیر زیرسری اثر داده شود.

 

جدول ۱۵۶ حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت Lo و بار زنده متمرکز کف ها

ردیف

نوع کاربری

بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع

بار متمرکز کیلونیوتن

۱

بام ها

۱-۱

بام های معمولی تخت، شیب دار و قوسی

۱.۵(۱)

۱.۳

۲-۱

بام با پوشش سبک

۰.۵

۱.۳

۳-۱

بام های دارای باغچه و گلخانه

۵

۴-۱

بام هایی با پوشش پارچه ای با سازه اسکلتی

%۲۵(غیر قابل کاهش)

۱.۳

۱-۵

بام هایی با امکان تجمع و ازدحام

بسته به نوع کاربری

۱-۶

قاب های نگهدارنده یک فضابند

۲۵%(غیر قابل کاهش، فقط به اعضای قاب ها وارد میشود)

۱

۲

سالنها و محل های تجمع و ازدحام

۲-۱

سالن های عمومی و محل های تجمع دارای صندلی های ثابت (چسبیده به کف)

۳(۳)

۲-۲

سالن های عمومی و محل های تجمع فاقد صندلی های ثابت

۵(۳)

 

سالن های غذاخوری و رستورانها

۵(۳)

 

سینماها و تئاترها

۵(۳)

 

صحنه سینماها و تئاترها

۷/۵(۳)

 

سالن های اجرای مراسم گروهی، اجرای سرود و …

۷/۵ (۳)

 

شبستان مساجد و تکایا

۶(۳)

 

سالن انتظار و ملاقات

۵(۳)

 

پایانه های مسافربری

۶(۳)

 

راهروها، راه پله ها((۴ و بالکن ها

 

راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در طبقه همکف (ورودی)

۵

 

راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در سایر طبقات

مطابق بار زنده اتاق های مجاور

 

راه پله و راهای منتهی به دربهای خروجی

(۱۴) و ۵ (۴)

۱.۳

 

راه پله اضطراری

۵

۱.۳

 

راهرو دسترسی برای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات

۲

۱.۳

 

بالکن ها

۱.۵ برابر بار زنده کف اتاق های متصل به آنها. لازم نیست بیش از ۵ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.

ادامه جدول ۱۵۶ حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت Lo  و بار زنده متمرکز کف ها

ردیف

نوع کاربری

بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع

بار متمرکز کیلونیوتن

 

بیمارستان ها و مراکز درمانی

 

اتاق های بیمار

۲

۴.۵

 

اتاق های عمل، آزمایشگاهها

۳

۴.۵

 

راهروهای طبقه اول

۵

۴.۵

 

راهروهای سایر طبقات

۴

۴.۵

 

محل عبور و پارک خودروها

 

 

 

محل عبور و پارک خودروهایی با وزن حداکثر تا ۴۰ کیلونیوتن

۳ ( ۲) (۳) (۷) (۸)

۲۰

 

محل عبور و پارک خودروهایی با وزن ۴۰ تا ۹۰ کیلونیوتن

۶

۳۰

 

معابر و بخش هایی از محوطه با امکان عبور کامیون

۱۲(۹)

۳۶(۱۵)

 

سایر موارد

 

 

 

سردخانه ها

۵ به ازای هر متر ارتفاع مفید، حداقل ۱۵

 

آشپزخانهای صنعتی و رخت شویخانه ها

۵

 

تعبیه انبار سبک در فضای داخل سقف کاذب

۱

 

انباریهای سبک

۶(۲)

 

انباریهای سنگین

(۱۰) و ۱۲(۲)

 

موتورخانه ها

۷.۵

 

اتاق های هواساز- پمپ و نظایر آن

۴

 

محل فرود بالگرد

(۱۳)و (۱۲) و(۳(۱۱

 

کف کاذب در فضاهای اداری

۲.۵

۹

 

کف کاذب برای اتاق های کامپیوتر

۵

۹

 

اتاق آسانسور

۳.۶

۱.۳ (برروی سطحی برابر با۵۰×۵۰ میلیمتر وارد شود)

 

هرگونه ساختمان دیگر

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۱ چنانچه بار زنده گسترده یکنواخت بام مطابق بخش ۸-۵-۶ به کمتر از ۱ کیلونیوتن بر مترمربع کاهش یافته و برای طراحی اعضای سازه ای مورد استفاده شده در تامین یکپارچگی سقف به کار گرفته شود، بار زنده کاهش یافته، باید در دهانه های  مجاور یا سایر دهانه ها به صورت یک در میان اعمال شود به نحوی که بیشترین اثر را ایجاد نماید.

(۲ اجزاء خرپاها و تیرها (اجزاء اصلی) که برای پوشش سالن های صنعتی، پارکینگ های تعمیراتی، انبارها … به کار می روند باید علاوه بر بارهای زنده وارد به سقف، یک بار متمرکز برابر با ۱۰ کیلونیوتن را بطور موضعی تحمل نمایند. این بار در خرپاها و در تیرها در هر نقطه اختیاری از تیر که بیشترین اثر را ایجاد کند وارد می شوند.

(۳ کاهش سربار زنده برای این نوع کاربری طبق بخش ۷-۵-۶ مجاز نمی باشد مگر اینکه استثنای خاصی در خصوص آن اعمال گردد.

(۴ در راه پله هایی که در آنها کف پله ها به صورت طره ای مجزا در نظر گرفته شده اند، کف پله ها باید برای یک بار متمرکز ۲ کیلونیوتن که در انتهای طره وارد می شود طراحی گردند. این بار لزومی ندارد همزمان با بار گسترده یکنواخت اعمال شود.

(۵ علاوه بر بارهای قائم، طراحی باید بر اساس بارهای افقی جانبی که به هر ردیف از صندلی ها مطابق زیر وارد می شود، انجام شود: ۰.۴ کیلونیوتن بر متر طول در راستای موازی ردیف صندلی ها و ۰.۱۵ کیلونیوتن در راستای عمود بر ردیف صندلی. نیازی به اعمال همزمان این دو بارگذاری نمی باشد.

(۶ کف های تعمیرگاهها، کارخانجات، کارگاهای صنعتی و فضاهایی از این قبیل که دارای تجهیزات و یا کاربری های خاص می باشند، باید برای بار زنده متناسب با کاربری خود طراحی شوند.

(۷ کف پارکینگ ها و یا بخش هایی از یک ساختمان که برای پارک وسیله نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد، براساس بار زنده گسترده یکنواخت ارائه شده در جدول ۱-۵-۶ و بارهای متمرکز زیر طراحی می شوند اما لازم نیست این دو بار به طور همزمان اعمال شوند:

الف) در خصوص پارکینگ هایی برای خودروهای با ظرفیت کمتر از ۹ نفر، براساس یک نیروی متمرکز ۱۳.۵ کیلونیوتن اعمال شده بر روی یک سطح ۱۲۰ × ۱۲۰ میلیمتر.

ب) برای پارکینگ های مکانیزه بدون دال یا سقف که جهت پارک خودروهای سبک (شخصی) به کار می روند، براساس بار ۱۰ کیلونیوتن به ازای هر چرخ.

(۸ بارگذاری کف ها برای عبور کامیونت، کامیون یا اتوبوس با وزن بیش از ۴۰ کیلونیوتن باید بر طبق آیین نامه بارگذاری پل ها، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طراحی می شوند.

 (۹ سایر بارهای یکنواخت مطابق روش تأیید شدهای که دربر دارنده ضوابط بارگذاری کامیون ها می باشد به صورت مناسب لحاظ گردد.

(۱۰ بار گسترده یکنواخت کف انبارها باید براساس جداول پیوست شماره ۱-۶ تعیین گردد. چنانچه وضع مواد انبار شونده روشن نباشد، این بار باید با تخمین نوع انبار و مقایسه آن با جداول پیوست شماره۱-۶، برابر با مقادیر پیشنهاد شده در آن جدول در نظر گرفته شود. این بار در هر صورت نباید کمتر از ۷.۵ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.

(۱۱ بار زنده کف جایگاه بالگردهایی با وزن کمتر از ۱۴ کیلونیوتن (در هنگام برخاستن)، ۲ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود. این بار قابل کاهش نیست. وزن و ظرفیت بالگرد باید توسط مرجع ذیصلاح اعلام شود.

(۱۲ دو بار متمرکز منفرد به فاصله ۲.۴۵ متر باید به کف جایگاه (محل قرارگیری چرخ ها) اعمال گردد. مقدار هر یک از این بارها برابر %۷۵ وزن بالگرد در هنگام برخاستن می باشد. محل قرار گیری این دو باید طوری باشد که بیشترین اثر را بر سازه وارد نماید. این بارها باید در سطحی به ابعاد ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر وارد شده و نباید با سایر بارهای زنده متمرکز و گسترده همزمان وارد شود.

(۱۳ یک بار متمرکز منفرد با مقدار ۱۳.۵ کیلونیوتن در سطحی به ابعاد ۱۲۰ × ۱۲۰ میلیمتر در محلی که بیشترین اثر را در عضو ایجاد کند، اعمال گردد. نیازی به در نظرگیری همزمان این بار با سایر بارهای زنده گسترده و متمرکز نمی باشد.

(۱۴ بار متمرکز پله ها در سطحی به ابعاد ۵۰ × ۵۰ میلیمتر و بصورت غیرهمزمان با بارهای یکنواخت اعمال شود.

(۱۵ بار متمرکز چرخ باید در سطحی با ابعاد ۱۲۰ × ۱۲۰ میلیمتر اعمال گردد.

جدول ۲۵۶ ضریب عضو برای بار زنده KLL

ردیف

جزء سازه ای

KLL

۱

ستون های داخلی

۴

۲

ستون های خارجی بدون دال های طره ای

۴

۳

ستون کناری با دال طره ای

۳

۴

ستون گوشه با دال طره ای

۲

۵

تیر کناری بدون دال طره ای

۲

۶

تیر داخلی

۲

۷

بقیه اعضای ذکر نشده شامل:

۷-۱

تیر کناری با دال طره ای

۱

۷-۲

تیر طره ای

۱

۷-۳

دال یکطرفه

۱

۷-۴

دال دو طرفه

۱

۷-۵

اعضایی که فاقد ضابطه انتقال پیوسته برش در جهت عمود بر دهانه خود باشند.

۱