دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۶-۳-۱۰ الزامات لرزه ای مهار جانبی تیرها در قاب های خمشی متوسط و ویژه

در ارتباط با مهار جانبی تیرهای باربر جانبی لرزه ای در قاب های خمشی متوسط و ویژه الزامات زیر باید تأمین شوند.

 الف) کلیه تیرهای باربر جانبی لرزه ای باید در فاصله Lb دارای مهاربندی جانبی کافی باشند، به طوری که از هر گونه کمانش جانبی، پیچشی و جانبی- پیچشی در خلال تغییرشکل های فرا ارتجاعی جلوگیری شود. مهار جانبی تیرها باید به گونه ای تعبیه شوند که در محل اتصال آنها به تیر از تغییرمکان جانبی هر دو بال تیر یا از پیچش کل مقطع به نحو موثری جلوگیری به عمل آید.

 ب) تعبیه مهار جانبی در محل اعمال بارهای متمرکز خارجی در طول تیر، در محل تغییر مقطع تیر و در محلهایی که در بخش ۱۳-۳-۱۰ برای اتصالات از پیش تأیید شده پیش بینی شده است، الزامی است.

پ) مهارهای جانبی تیرهای باربر جانبی لرزه ای باید مطابق رابطه ۱۶۳۱۰ برای نیرویی حداقل برابر با Pbu طراحی شوند.

Pbu = 0.06Ry Fy Zb/ho                                       (۱-۶-۳-۱۰)

که در آن:

Zb = اساس مقطع پلاستیک مقطع تیر

ho = فاصله مرکز تا مرکز بال های تیر

ت) مقدار حداکثر Lb برای تیرهای باربر جانبی لرزه ای در سیستم های با شکل پذیری متوسط برابر0.17ryE/fy. و در سیستم های با شکل پذیری زیاد برابر0.086ryE/fy. می باشد، که در آن ry شعاع ژیراسیون مقطع تیر حول محور ضعیف است.