دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۶-۷-۶ ضریب شیب

 

برای بام های مسطح ضریب شیب Csبرابر واحد می باشد.برای بام های شیب دار ضریب شیب برحسب زاویه شیب α به صورت زیر تعیین می شود:

زاویه a ، طبق بند ۱-۶-۷-۶، با توجه به شرایط سطح شیب دار مشخص می شود.

۱۶۷۶

اگر سطح بام لغزنده بوده و لغزش برف بر روی سطح شیب دار بدون مانع باشد و همچنین فضای کافی پایین تر از لبه بام برای پذیرش برف موجود باشد، مقدار a برای Ct=۱ برابر پنج درجه، برای Ct= ۱.۱ برابر ده درجه و برای مقادیر بیشتر Ct برابر پانزده درجه خواهد بود.

بام های لغزنده شامل پوشش های فلزی، سنگ برگ، شیشه ای و پوشش لاستیکی، پلاستیکی و قیراندود با سطوح صاف و هموار می باشد. غشاهای دارای سطوح آجدار را نمی توان صاف دانست. ورق های پوشش آسفالتی و چوبی لغزنده محسوب نمی شوند.

در صورت عدم وجود شرایط لغزنده و مانعدار بودن بام، مقدار a برای Ct =۱ برابر ۳۰ ° و برای Ct های بیشتر برابر ۴۵ ° می باشد.

۲۶۷۶

در بام های قوسی ضریب اثر شیب باید با توجه به شیب قوس در طول آن تعیین گردد.

برای این منظور کافی است قوس به صورت یک چند ضلعی درنظر گرفته شود و ضریب اثر شیب برای هر یک از اضلاع بر حسب زاویه ضلع با افق و بر طبق بند ۱-۶-۷-۶ تعیین گردد. تعداد قطعات در هر نیمه قوس نباید از سه قطعه کمتر باشد. برای قسمت های با شیب بیشتر از هفتاد درجه بار برف درنظر گرفته نشده و این نواحی جزو تقسیمات قوس درنظر گرفته نمی شود.

۳۶۷۶

برای بام های کنگرهای و شیب دار دندانه ای ضریب شیب برای کلیه سطوح برابر یک

خواهد بود.

۴۶۷۶

بر روی طره لبه پایین بام، که امکان تجمع برف وجود خواهد داشت، از ضریب یک برای Cs و Ct استفاده شده ولی مقدار Pr در ناحیه تجمع برف دو برابر می شود. عرض ناحیه تجمع برف برابر طول طره خواهد بود ولی مقدار آن از بر دیوار زیر سقف به سمت بیرون را لازم نیست بیشتر از ۱.۵ متر در نظر گرفت.