دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۲-۸-۶ علائم

A : مساحت بام بر حسب مترمربع که برای یک شبکه زهکشی به کار می رود.

dh : عمق آب مازاد بر روی بام تغییرشکل نیافته بر اساس جریان طرح و در بالای دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی که به عنوان ارتفاع هیدرولیکی بوده و بر حسب میلیمتر می باشد.

ds : عمق آب روی بام تغییرشکل نیافته تا دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی در زمانی که شبکه زهکشی اصلی مسدود شده است و به عنوان ارتفاع استاتیکی بوده که بر حسب میلیمتر می باشد.

i : شدت بارندگی طرح با مدت زمان تدوام ۱ ساعت و با دوره بازگشت ۱۰۰ سال بر حسب میلیمتر بر ساعت.

Q : دبی جریان ورودی به یک شبکه زهکشی منفرد بر حسب مترمکعب بر ثانیه.

R:بار باران روی بام تغییرشکل نیافته بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع. هنگامی که اصطلاح بام تغییرشکل نیافته استفاده می شود، تغییرشکل ناشی از بارها (شامل بارهای مرده) نباید در تعیین میزان باران روی بام لحاظ گردد.