دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۳-۸-۶ زهکشی بام

زهکشی بام یک مسأله سازه ای مرتبط با موضوعات معماری و مکانیکی (لوله کشی) است. شبکه های زهکشی بام باید مطابق با شرایط و ضوابط مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان و آیین نامه های معتبر بین المللی و مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی، طراحی شوند. ظرفیت جریان زهکش های فرعی و سرریزهای فرعی یا مجرای ناودان ها نباید کمتر از زهکش ها و مجرای ناودان های اصلی باشد.