دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۸-۶ بارهای ناشی از باران طرح

عمق آب، d h ، در بالای محل ورودی شبکه زهکشی فرعی یعنی ارتفاع هیدرولیکی، تابعی از شدت بارش باران در محل، i ، مساحت بامی که شبکه زهکشی در آن مورد استفاده قرار گرفته و همچنین اندازه شبکه زهکشی می باشد. دبی جریان داخل یک شبکه زهکشی منفرد به صورت رابطه زیر است.

 

Q = 0 278´10-6  Ai                                                                            (۱-۸-۶)

مطابق جدول ۱-۸-۶، ارتفاع هیدرولیکی، d h ، در شبکه های زهکشی مختلف با دبی جریان، ارتباط دارد.

جدول ۱-۸-۶ نشان می دهد که ارتفاع هیدرولیکی، d h ، می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر اساس نوع و اندازه هر شبکه زهکشی تغییر کند و باید بر اساس دبی جریان، Q ، بررسی شود.

همچنین ارتفاع هیدرولیکی، d h ، هنگامی که شبکه زهکشی فرعی در امتداد لبه بام به سادگی سرریز می شود، صفر است.

هر بخش از بام باید به گونه ای طراحی شود که در صورت مسدود شدن شبکه زهکشی اصلی برای آن بخش، بار کل آب باران جمع شده روی بام به علاوه بار یکنواخت ایجاد شده جریان طرح به واسطه آبی که در روی دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی بالا آمده است را بر مبنای رابطه زیر تحمل کند.

 

R=0.01(ds+dh)                                                             (۲-۸-۶)  

جدول ۱۸۶ دبی جریان، Q ، شبکه های زهکشی مختلف بر حسب مترمکعب بر ثانیه در ارتفاع های هیدرولیکی، d h ، گوناگون بر حسب میلیمتر

Q ( m ۳  / s )

نوع شبکه

زهکشی

۲۰۰

۱۷۵

۱۲۵

۱۰۰

۷۵

۵۰

۲۵

d h ( mm )

۰.۰۱۰۷

۰.۰۰۵۱

زهکش با قطر ۱۰۰ میلیمتر

۰.۰۲۴۰

۰.۰۱۲۰

۰.۰۰۶۳

زهکش با قطر ۱۵۰ میلیمتر

۰.۰۶۹۴

۰.۰۳۵۳

۰.۰۱۴۵

۰.۰۰۷۹

زهکش با قطر ۲۰۰ میلیمتر

۰.۰۲۴۸

۰.۰۲۰۲

۰.۰۱۲۲

۰.۰۰۸۸

۰.۰۰۵۷

۰.۰۰۳۲

۰.۰۰۱۱

مجرای ناودان با عرض

 

۱۵۰ میلیمتر

۰.۰۹۹۲

۰.۰۸۱۰

۰.۰۴۹۰

۰.۰۳۵۳

۰.۰۲۲۷

۰.۰۱۲۶

۰.۰۰۴۵

مجرای ناودان با عرض

 

۶۰۰ میلیمتر مجرای

۰.۰۱۶۰

۰.۰۱۴۶

۰.۰۱۱۲

۰.۰۰۸۸

۰.۰۰۵۷

۰.۰۰۳۲

۰.۰۰۱۱

ناودان مسدود با عرض

۱۵۰ و ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر

۰.۰۶۳۸

۰.۰۵۸۳

۰.۰۴۴۷

۰.۰۳۵۳

۰.۰۲۲۷

۰.۰۱۲۶

۰.۰۰۴۵

مجرای ناودان مسدود با عرض۶۰۰ و ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر

۰.۰۲۱۶

۰.۰۱۹۱

۰.۰۱۲۲

۰.۰۰۸۸

۰.۰۰۵۷

۰.۰۰۳۲

۰.۰۰۱۱

مجرای ناودان مسدود با عرض۱۵۰ و ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر

۰.۰۸۶۶

۰.۰۷۶۵

۰.۰۴۹۰

۰.۰۳۵۳

۰.۰۲۲۷

۰.۰۱۲۶

۰.۰۰۴۵

مجرای ناودان مسدود با عرض۶۰۰ و ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر

 

چنانچه شبکه های زهکشی فرعی شامل مسیرهای زهکشی و نقاط تخلیه باشند، باید از مسیرهای زهکشی اصلی مجزا در نظر گرفته شوند. بدیهی است که تراز شبکه های زهکشی فرعی همواره بالاتر از شبکه های زهکشی اصلی است. همچنین در شکل ۱-۸-۶، دو نمونه شبکه زهکشی مجزا برای بام قابل مشاهده است که خط های نقطه چین در هر یک، نشان دهنده مرز بین مناطق زهکشی مجزا است.

شکل ۱۸۶ دو نمونه شبکه زهکش ی مجزا برای بام