دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۶ ضریب ارتفاع

ضریب ارتفاع برای ارتفاع z ، بر حسب متر، از سطح زمین از رابطه ۴-۹-۶ بدست می آید:

Fz= (z/10)0.1                                                  (۴-۹-۶)