دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۱ ضریب طول موثر اعضای فشاری

این پیوست نحوه محاسبه ضریب طول موثر (K) اعضاء فشاری را بیان می کند. مطالب این پیوست تحت عناوین زیر ارائه می گردد.

 پ-۱-۱ ضریب طول موثر ستون هایی با شرایط تکیه گاهی ایده آل

 پ-۲-۱ ضریب طول موثر اعضاء فشاری قاب های مهار شده

 پ-۳-۱ ضریب طول موثر اعضاء فشاری قاب های مهارنشده

پ-۱۱ ضریب طول موثر ستون هایی با شرایط تکیه گاهی ایده آل

طول موثر در واقع فاصلهء بین نقاط عطف شکل کمانش یافتهء عضو فشاری است. در جدول پ-۱-۱ تعدادی ستون با شرایط تکیه گاهی ایده آل همراه با ضرایب طول موثر نظری آنها نمایش داده شده است. با توجه به اینکه ایجاد شرایط تکیه گاهی ایده آل همواره در عمل امکان پذیر نیست، لذا در این مبحث برای ضرایب طول موثر اینگونه اعضای فشاری بعضاً مقادیر بزرگتری پیشنهاد شده است.

 

جدول پ-۱۱ ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری با شرایط تکیه گاهی ایده آل

 

پ-۲۱ ضریب طول موثر اعضای فشاری قاب های مهارشده

 همانگونه که در بخش ۱-۳-۱ -۲-۱۰ عنوان شد، ضریب طول موثر برای اعضای فشاری این نوع قاب ها باید برابر یک در نظر گرفته شود، مگر آنکه تحلیل دقیق مقدار کمتری را تعیین نماید.

مطابق الزامات این پیوست، می توان ضریب طول موثر (K) اعضاء فشاری قاب های مهارشده را از رابطه پ- ۱-۱ و یا نموگراف شکل پ-۱-۱ نیز محاسبه نمود.

    \[\frac{G_{A}G_{B}}{4}(\pi /K^{2})+(\frac{G_{A}+G_{B}}{2})(1-\frac{\pi /k}{tg(\pi /k)})+\frac{2tg(\frac{\pi }{2k})}{(\pi /k)}-1=0\]

(پ-۱-۱)

شکل پ- ۱۱ ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری قاب های مهارشده برحسب GA و GB

در رابطه پ-۱-۱ و نموگراف شکل پ-GA ۱-۱ و GB پارامترهای مبین دو انتهای A و B عضو فشاری بوده و عبارتند از:

 

                    (پ-۱-۲)

 

 

                   (پ-۱-۳)

 

 

E =مدول الاستیسیته فولاد

I =ممان اینرسی تیرها و ستون ها حول محور عمود بر صفحه کمانش

L =طول اعضا

یادداشت: برای محاسبه GA و GB از روابط پ- ۲۱ و پ-۳۱ باید ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرند.

(۱) برای انتهای گیردار ستون که ضریب G به صورت نظری صفر است، مقدار G برابر یک فرض شود.

 (۲) برای انتهای مفصلی ستون که ضریب G به صورت نظری بینهایت است، مقدار G برابر ۱۰ فرض شود.

 (۳) هرگاه تیر متصل به عضو فشاری طرهای باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

 (۴) هرگاه انتهای نزدیک تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

 (۵) هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۱.۵ضرب شود.

 (۶) هرگاه انتهای دورتیر متصل به عضو فشاری به یک تکیه گاه گیردار متصل باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۲ ضرب شود.

پ-۳۱ ضریب طول موثر اعضاء فشاری قاب های مهارنشده

 همانطور که در بخش ۲-۳-۱-۲-۱۰ عنوان شد، ضریب طول موثر اعضاء فشاری قاب های مهارنشده را می توان با تقریب قابل قبولی از رابطه ۱-۱-۲-۱۰ تعیین نمود. مطابق الزامات این پیوست بجای استفاده از رابطه ۱-۱-۲-۱۰ می توان مقدار ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری قاب های مهار نشده را از رابطه پ- ۴-۱ و یا نموگراف شکل پ-۲-۱ نیز محاسبه نمود.

    \[\frac{[G_{A}G_{B}(\pi /K^{2}-36)]}{6(G_{A}+G_{B})}-\frac{\pi /K}{tg(\frac{\pi }{K})}=0\]

 (پ-۱-۴)

شکل پ-۲۱ ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری قاب های مهارنشده برحسب GA و GB

در رابطه پ-۴-۱ و نموگراف شکل پ- GA ۲-۱ و GB پارامترهای مبین دو انتهای A و B عضو فشاری بوده و عبارتند از:

 

                            (پ-۱-۵)

 

 

                            (پ-۱-۶)

 

 

E =مدول الاستیسیته فولاد

I =ممان اینرسی تیرها و ستون ها حول محور عمود بر صفحهء کمانش

L =طول اعضا

یادداشت: برای محاسبه GA و GB از روابط پ-۵-۱ و پ-۶-۱ باید ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرند.

(۱) برای انتهای گیردار ستون که ضریب G به صورت نظری صفر است، مقدار G برابر یک فرض شود.

 (۲) برای انتهای مفصلی ستون که ضریب G به صورت نظری بینهایت است، مقدار G برابر ۱۰ فرض شود.

 (۳) هرگاه تیر متصل به عضو فشاری طرهای باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

 (۴) هرگاه انتهای نزدیک تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

 (۵) هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۰.۵ ضرب شود.

 (۶) هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری به یک تکیه گاه با دوران مقید لیکن انتقال جانبی آزاد متصل باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب 2/3 ضرب شود.