دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۱۲ فضاهای نصب تأسیسات

هر فضا یا موقعیتی که برای نصب تاسیسات ساختمان یا تجهیزات مربوط به آنها در نظر گرفته شود باید تابع الزامات این قسمت باشد. درصورت استفاده مداوم فرد یا افراد از این فضاها، مقررات فضاهای اشتغال نیز باید رعایت شود.

۴-۵-۱۲-۱ شیرها، کلیدها و کنتورهای اصلی

۴-۵-۱۲-۱-۱: قرارگیری شیرها، کلیدها و کنتورهای اصلی آب، برق و گاز در ساختمانها باید تابع مقررات مندرج در این مبحث در خصوص اشیاء پیش آمده در فضاها و همچنین مباحث سیزدهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۴-۵-۱۲-۱-۲: شیرها، کلیدها و کنتورهای اصلی باید به صورت ایمن و مطمئن در محلهایی نصب شوند که توسط مدیریت و مسئولان تاسیسات ساختمان قابل دسترس باشند و در معرض ضربه و صدمه نیز قرار نگیرند. این محلها به هیچ وجه نباید توسط کودکان قابل دسترس باشند.

۴-۵-۱۲-۲ فضای موتورخانه

۴-۵-۱۲-۲-۱: مشخصات این فضا باید در انطباق با مقررات مبحث چهاردهمِ مقررات ملّی ساختمان باشد.

۴-۵-۱۲-۲-۲: صدابندی موتورخانه و میزان صدا و لرزش ناشی از تاسیسات در فضاهای مختلف ساختمان، باید مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۴-۵-۱۲-۲-۳: قرارگیری فضای موتورخانه در ساختمان های گروه های ۶، ۷ و ۸ در زیرزمینِ فضاهای باز با رعایت الزامات مربوط به پیش آمدگیهای زیرزمین و همچنین مقررات راه امدادرسانی مجاز است.

۴-۵-۱۲-۲-۴: در طراحی فضای موتورخانه باید امکان ورود و خروج دستگاه های سنگین در هنگام ساخت و بهره برداری در نظر گرفته شود.

۴-۵-۱۲-۳ دستگاه تهویه (هوادهی)، کانالهای تأسیساتی (قائم و افقی)

۴-۵-۱۲-۳-۱: محل قرارگیری دستگاه های تهویه باید طوری در نظر گرفته شود که بو و خاک را به فضاهای دیگر منتقل نکند و به منظور جلوگیری از مزاحمت برای ساکنان و اطرافیان به صورت مناسب مطابق مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان، صدابندی شده باشد.

۴-۵-۱۲-۳-۲: موارد بند فوق در مورد کانالهای تأسیساتی افقی و قائم و مصالح آنها نیز صادق است.

۴-۵-۱۲-۳-۳: همه دریچه های  ورودی و یا خروجی کانالها باید توسط توری سیمی، شبکه یا کرکره محکمی که جسمی به قطر 12.5 میلیمتر از آن نگذرد و قابل جویدن به وسیله موش و سایر حیوانات موذی نباشد، محافظت شود. به منظور تامین جریان مناسب هوا از این دریچه ها، حداقل فاصله اعضای این شبکه ها از یکدیگر باید در انطباق با مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۴-۵-۱۲-۳-۴: به منظور اجتناب از تشدید و باقی ماندن آلودگی در داخل ساختمان، فضاهای تأسیساتی باید دارای بازشو یا مجرای هوای متصل به خارج از فضای ساختمان باشند.

۴-۵-۱۲-۴ نصب تاسیسات در فضای باز ساختمان

 نصب تجهیزات و تاسیسات در فضاهای باز و نیمه باز ساختمان مانند ایوانها، تراسها و بام باید بصورتی باشد که مطابق الزامات قسمتهای ۴-۴-۵  و ۴-۴-۶ به نما و حجم ساختمان لطمه نزنند و به گونه ای ایمن و مطمئن در جای خود محکم شوند. تجهیزات خنک کننده، مانند کولر، علاوه بر رعایت الزامات یادشده، تا حد ممکن باید در محلی نصب گردند که از تابش مستقیم نور آفتاب نیز محفوظ باشند. کانالهای کولر واقع در فضای باز نیز باید با الزامات قسمتهای یادشده منطبق و در حد امکان کوتاه باشند. این کانالها باید با عایق حرارتی مناسب پوشیده شوند.