دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۷ فضاهای نیمه باز

۴-۵-۷-۱ الزامات کلی

۴-۵-۷-۱-۱: فضاهای نیمه باز تعبیه شده در تمام تصرفها باید با الزامات این قسمت و مقررات اختصاصی هر تصرف منطبق باشند.

۴-۵-۷-۱-۲: جمع آوری و هدایت آب باران و برف در تمام فضاهای نیمه باز، توسط شیب بندی و کفشوی یا ناودان، الزامی است.

۴-۵-۷-۱-۳: هدایت و تخلیه آبهای سطحی فضاهای نیمه باز به سطح معابر عمومی مجاز نیست.

۴-۵-۷-۱-۴: در صورتیکه کف فضای نیمه باز ساختمان در ارتفاعی بیش از 0.70 متر از تراز زمین یا فضای باز مجاور قرار گیرد، تعبیه جانپناه به ارتفاع حداقل 1.10 متر الزامی است.

۴-۵-۷-۱-۵: شکل، مصالح و سایر مشخصات جانپناه تمام فضاهای نیمه باز ساختمان باید مطابق ضوابط مندرج در قسمت۴-۹-۷ باشد.

۴-۵-۷-۱-۶: تبدیل ایوان و بالکن به محفظه آفتابگیر، تنها با مجوز شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مجاز خواهد بود.

۴-۵-۷-۱-۷: در صورت قرار گرفتن فضاهای نیمه باز در مسیر دسترس و خروج، باید علاوه بر ضوابط این قسمت، الزامات قسمت ۴-۵-۱-۶ نیز رعایت گردد.

۴-۵-۷-۲ بالکن

میزان حداکثر پیش آمدگی بالکن، در انطباق با الزامات قسمت ۴-۴-۶ این مقررات و مبحث هشتم مقررات ملّی ساختمان و نیز بر اساس ضوابط شهرسازی مصوب تعیین میگردد.

۴-۵-۷-۳ بالکن کم عرض

 بالکن کم عرض میتواند از مصالحی چون شبکه فلزی ساخته شود که آب باران و برف از کف آن عبور کند.

۴-۵-۷-۴ ایوان

برای نورگیری فضای مورد استفاده افراد، از طریق پنجره واقع در یک ایوان، سطح باز نمای ایوان مقابل پنجره در هر طبقه نباید کمتر از یک چهارم سطح کف سرپوشیده شده به اضافه دو برابر سطح نورگذر الزامی فضای سکونت مجاور باشد. عرض (عمق) ایوان نباید بیشتر از دو برابر طول (نمای) آن باشد.