دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۹ فضاها و عناصر واسط نورگیری و تهویه

۴-۵-۹-۱الزامات کلی

۴-۵-۹-۱-۱: تمام فضاها و عناصر واسطی که برای رساندن نور و تهویه الزامی فضاهای قابل سکونت یا اشتغال ایجاد میشوند باید با الزامات این قسمت منطبق باشند.

۴-۵-۹-۱-۲: باید دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و نظافت این فضاها و عناصر پیش بینی شده باشد.

۴-۵-۹-۱-۳: بدنه عناصر واسط باید با مصالح مناسب و مقاوم در برابر شرایط بیرونی پوشانده یا اندود شده باشد.

۴-۵-۹-۲ مجراهای خارجی نور و هوا

۴-۵-۹-۲-۱: مجراهای خارجی نور و هوا که برای تامین نور و تهویه الزامی فضاها ایجاد می شوند نباید برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

۴-۵-۹-۲-۲: این مجراها باید حداقل 1.50 متر عرض داشته باشند و با ارتفاع لازم در کنار دیوار خارجی در حیاطها پیش بینی شوند.

۴-۵-۹-۲-۳: برای محاسبه سطح نورگیر فضاها در مجرای خارجی نور و هوا، تنها ارتفاع 0.90 مترِ سطح نورگذر و یا بازشودرزیرِ ترازِ زمین محاسبه میشود.

۴-۵-۹-۲-۴: در صورتی که امکان عبور افراد یا وسایل نقلیه وجود داشته باشد، سطح فوقانی مجرای خارجی نور و هوا باید همسطح زمین باشد و توسط شبکه فلزی مستحکم در برابر عبور افراد یا وسایل نقلیه و با رعایت ضوابط عبور افراد معلول پوشیده و حفاظت شود.

۴-۵-۹-۳ محفظه های آفتابگیر

۴-۵-۹-۳-۱: حداقل 60 درصد سطح داخلی دیوارهای محفظه آفتابگیر باید از شیشه شفاف باشد.

۴-۵-۹-۳-۲: حداقل 50 درصد از سطح شیشه الزامی محفظه آفتابگیر باید بازشو باشد.

۴-۵-۹-۳-۳: برای تأمین نور و تهویه الزامی یک فضای اقامت از طریق محفظه آفتابگیر، سطح شیشه ای محفظه آفتابگیر نباید ازیک چهارم سطح کف محفظه به اضافه دو برابر سطح نورگذر الزامی مابین محفظه آفتابگیر و فضای اقامتی که از طریق این محفظه نورگیری و تهویه می شود، کمتر باشد.

۴-۵-۹-۳-۴: نور و تهویه محفظه آفتابگیر نباید از محفظه یا فضای سرپوشیده دیگری تأمین شود.

۴-۵-۹-۳-۵: پنجره فضاهای بهداشتی و آشپزخانه نباید به آن محفظه آفتابگیر باز شود.

۴-۵-۹-۳-۶: در این محفظه آفتابگیر نباید تاسیسات گرمایشی یا سرمایشی که از انواع سوخت جامد، مایع یا گاز استفاده میکنند، یا دستگاه های هوادهی که نیاز به هوای تازه دارند نصب گردد، مگر آنکه تامین هوای تازه مورد نیاز آنها به صورت مستقیم از فضای باز فراهم شده باشد و تاسیسات یادشده به دودکش مناسب مطابق مقررات و استانداردهای مربوط مجهز باشند.

۴-۵-۹-۳-۷: برای کفسازی و پوشش دیوارها باید الزامات تعیین شده برای فضاهای نیمه باز رعایت شود.

۴-۵-۹-۳-۸: در صورتیکه کف محفظه آفتابگیر در ارتفاعی بیش از 0.70 متر از تراز زمین یا فضای باز مجاور قرار گیرد، تعبیه جانپناه به ارتفاع حداقل 1.10 متر الزامی است. در صورت نصب پنجره در ارتفاع کمتر از 1.10 متر، باید حفاظ مناسب تا این ارتفاع نصب گردد.

۴-۵-۹-۳-۹: شکل، مصالح و سایر مشخصات جانپناه و حفاظ باید مطابق ضوابط مندرج در قسمت ۴-۹-۷ باشد.