دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۱ دیوارها

۴-۹-۱-۱: تمام جداره های خارجی واحدهای تصرف و همچنین جداره های مشترک واحدها با یکدیگر و با فضاهای عمومی ساختمان، جهت مقاومت در برابر حریق، باید در انطباق با مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان بوده و دارای مقاومت کافی در برابر ضربه باشد. مقادیر صدابندی آنها نیز باید مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان باشد. در دیوارهای آجری و بلوک سفالی خارجی و مشترک، باید ضخامت حداقل این دیوارها به میزان 0.20 متر رعایت گردد.

۴-۹-۱-۲: جداره های خارجی تمام ساختمانها و جداره های مشترک واحدهای تصرف با فضاهای کنترل نشده، باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان، عایقبندی حرارتی شده باشند.

۴-۹-۱-۳: در تمام دیوارهای ساختمان، جهت مقاومت در برابر زمین لرزه، ضوابط مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان و آئین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد2800) باید رعایت گردد.