دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۶ نصب و اجرای در و پنجره

۴-۹-۶-۱: مشخصات تمام درها و پنجره ها باید با استانداردهای ملّی ایران مطابقت داشته باشد.

۴-۹-۶-۲: در درهای شیشه ای کشویی و درهای شیشه ای بدون قاب، دیواره و در شیشه ای وان و دوش، قطعات شیشه در اطراف ورودیهای اصلی و خروجی بناها، قطعات شیشه ای درهای توقفگاه ها و قطعات بزرگتر از ابعاد مجاز در بند ۴-۴-۵-۹ در نماهای شیشه ای و تمام درهایی که شیشه در آنها درارتفاع پایینتر از 1.05 متر بکار رفته، استفاده از شیشه های ایمن و غیر ریزنده الزامی است.

۴-۹-۶-۳: در صورتی که پنجره در فضایی نصب شود که کف آن فضا در ارتفاع بیش از 0.70 متر نسبت به زمین یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا ایوان و مهتابی مشرف نیست، باید آن پنجره در ارتفاع حداقل1.10 متر از کف فضا نصب شده و یا دارای جانپناهی به ارتفاع حداقل 1.10 متر از کف فضا باشد.

۴-۹-۶-۴: تعبیه پنجره در محلهائی که خارج از حدود مجاز در این مقررات موجب اشراف به حیاط و ساختمان مجاور گردد، ممنوع است.

۴-۹-۶-۵: در صورتی که امکان اشراف از معبر عمومی مجاور به داخل فضاهای اقامت در ساختمان وجود داشته باشد، لازمست کف پنجره فضاهای اقامت در بالاتر از ارتفاع دید عابران تعبیه شود.

۴-۹-۶-۶: درصورتیکه تدابیری برای تهویه فضاهایی مانند انبار پیش بینی نشده باشد که تهویه آنها الزامی نیست، باید برروی سطح در، شیارهایی جهت ورود و خروج هوا تعبیه گردد.

۴-۹-۶-۷: استفاده از در و پنجره با ابعاد مدولار و تولید صنعتی در ساختمان توصیه میشود.