دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۷ حفاظها، جانپناه ها و میله های دستگرد

۴-۹-۷-۱ حفاظ و جانپناه

 هرجا که نصب جانپناه یا حفاظ و دست انداز الزامی اعلام شده باشد، باید در انطباق با مقررات زیر اجرا شود:

۴-۹-۷-۱-۱: ارتفاع دست اندازها یا جانپناه ها از سطح فضا یا بام در دسترس، باید حداقل 1.10 متر و از لبه پله یا سطح شیبدار حداقل 0.9 متر باشد.

۴-۹-۷-۱-۲: فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز و جانپناه نباید بیشتر از 0.11 متر باشد. در صورت وجود نرده های تزئینی، نباید از هیچ قسمت آن کره ای به قطر بیش از 0.11 متر عبور کند.

۴-۹-۷-۱-۳: استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در جانپناه ها و دست اندازهای دارای شیشه به هر قطع و اندازه، الزامی است.

۴-۹-۷-۲: میله های دستگرد باید در محلهای تعیین شده، مطابق الزامات زیر ساخته و نصب شوند، مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفها به گونه ای دیگر تعیین شده باشد:

۴-۹-۷-۲-۱: ارتفاع میله های دستگرد که از لب پله و یا سطح کف تمام شده شیبراه یا فضا اندازه گیری می شود، باید بین 0.85 تا 0.90 متر باشد. این ارتفاع در تمام طول میله دستگرد باید به صورت یکنواخت امتداد داشته باشد.

۴-۹-۷-۲-۲: سطحی از میله دستگرد که با دست گرفته میشود باید پیوسته و یکنواخت باشد و به وسیله هیچ قطعه یا عنصری قطع نگردد.

۴-۹-۷-۲-۳: انتهای میله دستگرد باید به سمت یک دیوار، حفاظ یا سطح تردد چرخیده یا خم شود یا تا میله های دستگرد خیز مجاور پلکان یا شیبراه امتداد داشته باشد (تا از ایجاد جراحت یا گیر کردن اشیاء یا لباس افراد به میله های دستگرد جلوگیری شود). در جایی که میله دستگرد بین خیزهای مجاور پیوسته نیست، باید حداقل 0.30 متر به صورت افقی از لبه های ابتدا و انتهای شیبراه و از بالاترین پیشانی پله ادامه داشته باشد. در پله ها، میله دستگرد باید از سمت پایین شیب آن نیز، به اندازه عمق یک کف پله بعد از پائینترین پیشانی پله ادامه یابد.

۴-۹-۷-۲-۴: قطر خارجی میله دستگردی که مقطع دایره ای دارد باید بین 35 تا 40 میلیمتر باشد، یا آنکه قابلیت گرفتن میله دستگرد را به اندازه معادل آن فراهم سازد. اگر مقطع میله دستگرد دایره ای نیست، اندازه محیطی آن باید حداقل 100 و حداکثر 160 میلیمتر و حداکثر اندازه قطر آن 57 میلیمتر باشد. لبه ها باید با شعاع حداقل 0.25 میلیمتر گرد شده باشند.

۴-۹-۷-۲-۵: فاصله آزاد میان یک میله دستگرد و دیوار یا سطح دیگر باید حداقل 40 میلیمتر باشد.

۴-۹-۷-۲-۶: میله دستگرد و دیوار یا هر سطح دیگر مجاور آن باید عاری از هر گونه جسم تیز یا برنده باشند.

۴-۹-۷-۲-۷: رنگ میله دستگرد باید با محیط اطراف و جداره زمینه آن متضاد باشد.