دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۹-۹ شومینه، بخاری دیواری و دودکشها

۴-۹-۹-۱: شومینه های  با مخزن باز که در آنها از انواع سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده میشود و هوای مورد نیازشان از داخل فضا تامین میگردد، وسیله حرارتی اصلی ساختمان محسوب نمی شوند و نباید گرمایش یک ساختمان یا بخشی از آن تنها به چنین شومینه هایی متکی باشد.

۴-۹-۹-۲: نصب شومینه ها و بخاریهایی که در آنها از انواع سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده میشود و هوای مورد نیازشان از داخل فضا تامین میگردد، در اتاقهایی با مساحت کمتر از 12 مترمربع مجاز نیست.

۴-۹-۹-۳: ساخت دودکش و مصالح آن باید بترتیبی باشد که امکان نشت گاز از آن به فضاهای داخل ساختمان بوجود نیاید. رعایت ضوابط مندرج در مباحث سوم، چهاردهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان در طراحی و ساخت دودکشها در ساختمان الزامی است.

۴-۹-۹-۴: در طراحی، ساخت، نصب و کاربرد هر نوع شومینه و بخاری باید محدودیتها و الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان رعایت گردد.