دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۴ ساختمانهای موجود

۱۶-۱-۴-۱: تأسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود، که پیش از زمان انتشار رسمی این مبحث از مقررات به طور قانونی مورد استفاده قرار گرفته اند، مشمول الزام قانونی رعایت مقررات این مبحث نمیباشند.

۱۶-۱-۴-۲: هر نوعی تغییر یا نوسازی در تأسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود باید با رعایت الزامات مندرج در این مبحث انجام گیرد.

۱۶-۱-۴-۳: اگر تغییر، توسعه یا نوسازی که در ساختمانهای موجود صورت میگیرد، موجب افزایش مقدار آب، فاضلاب یا آب باران ساختمان شود، طرح تأسیسات مربوطه باید بر اساس و طبق الزامات این مبحث تصحیح شود.

۱۶-۱-۴-۴: تعمیر و تغییر جزئی در تأسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود مجاز است که طبق وضعیت موجود صورت گیرد، به شرط آنکه با رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی و مورد تأیید باشد.

۱۶-۱-۴-۵: هرگونه تغییر در کاربری ساختمان، که بر الزامات مندرج در این مبحث از مقررات در مورد تأسیسات بهداشتی ساختمان اثر بگذارد، باید مورد تأیید قرار گیرد. باید تأیید شود که این تغییر کاربری از نظر ایمنی و بهداشتی اثر زیانبخش ندارد.

۱۶-۱-۴-۶: از زمان انتشار رسمی این مبحث، ادامه کار در ساختمانهای نیمه تمام باید با رعایت الزامات این مبحث انجام شود.